Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >

Nazwa Projektu:

„Budowa drogi ekspresowej S61, odc. Ostrów Mazowiecka-Szczuczyn”
Numer Projektu: POIS.03.01.00-00-0054/19-00

Informacja o projekcie:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 15 listopada 2019r. nr POIS.03.01.00-00-0054/19-00 Projektu „Budowa drogi ekspresowej S61, odc. Ostrów Mazowiecka-Szczuczyn” w ramach działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
Celem projektu jest realizacja drogi ekspresowej, której konieczność wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju oraz dostosowania infrastruktury drogowej do standardów europejskich. Drogi ekspresowe w Polsce są niezbędne, jako podstawowy element infrastruktury rozwiniętego państwa, charakterystyczny dla krajów Unii Europejskiej.

Wkład funduszy Europejskich to 1 925 729 976,23 zł.

Projekt ma na celu budowę drogi ekspresowej S61 odc. Ostrów Mazowiecka–Szczuczyn o dł. 91,00 km.

Przedmiotowy projekt składa się z 6 odcinków, realizowanych jako osobne kontrakty na roboty budowlane:

 • Zad. 1: w. Podborze (z w.)–w. Śniadowo (bez w.) na dł. ok. 19,46 km (S61)+3,0 km (S8)+3,57 km (DW 627 – klasy G)
 • Zad. 2: w. Śniadowo (z w.)–w. Łomża Południe (bez w.) na dł. ok. 17,00 km (S61)
 • Zad. 3: w. Łomża Południe (z w.)–w. Łomża Zachód (bez w.) na dł. ok. 7,19 km (S61)+8,91 km (dk 63-GP)
 • Zad. 4: w. Łomża Zachód (z w.)–w. Kolno (bez w.) na dł. ok. 12,92 km (S61)+6,96 km (dk 64-GP)
 • Zad. 5: w. Kolno (z w.)–w. Stawiski (bez w.) na dł. ok. 16,43 km (S61)+2,84 km (dk 63-GP)
 • Zad. 6: w. Stawiski (bez w.)–początek obwodnicy Szczuczyna na dł. ok. 18,00 km (S61)

Inwestycja położona jest w północno-wschodniej części Polski i przebiega przez obszar woj. mazowieckiego i podlaskiego. Projektowana droga przebiega częściowo po nowym śladzie głównie po zachodniej stronie istniejącej dk nr 63 oraz częściowo w ciągu istniejącego odcinka dk nr 61. Inwestycja jest realizowana w systemie P&B. Początek budowy drogi ekspresowej S61 przyjęto na rondzie na ul. Zambrowskiej na terenie m. Ostrów Mazowiecka. Natomiast koniec opracowania stanowi połączenie z obwodnicą miejscowości Szczuczyn.

Na całym odcinku (S61 i S8) przedmiotowej inwestycji przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu oraz pasem awaryjnym, dostosowany do prognozowanego poziomu ruchu. Natomiast drogi klasy G i GP zaprojektowano w przekroju jednojezdniowym. Zaprojektowane, w ramach przedmiotowej inwestycji, węzły drogowe, umożliwią bezpieczną komunikację i rozprowadzenie ruchu po pozostałej sieci drogowej oraz obsługę przyległego terenu poprzez sieć dróg serwisowych.

Projektowana droga ekspresowa S61 i S8 charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

 • Klasa drogi: S
 • Prędkość projektowa: 100 km/h
 • Szerokość pasa ruchu: 3,50 m
 • Szerokość pasa awaryjnego: 2,50 m
 • Szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami:5,00 m (w tym opaski 2×0,50 m)
 • Szerokość pobocza gruntowego: 0,75 lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska
 • Kategoria ruchu: KR 7 i KR 6
 • Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN/oś

Zadanie obejmuje swoim zakresem:

 • bud. drogi ekspresowej S61 na odcinku Ostrów Maz. – Szczuczyn o długości 91,00 km
 • bud. 9 węzłów drogowych Podborze, Komorowo, Śniadowo, Łomża Południe, Łomża Zachód, Nowogród, Łomża Północ, Kolno, Grabowo
 • rozbud. drogi ekspresowej S8
 • bud. drogi wojewódzkiej nr 627
 • bud. drogi krajowej nr 63 o dł. 8,91 km, nr 64 o dł. 6,96 km
 • bud. przełożenia odcinka drogi krajowej nr 63 o dł. 2,84 km
 • bud. obiektów inżynierskich w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury (m.in. mosty, wiadukty, przepusty)
 • bud. 6 Miejsc Obsługi Podróżnych
 • likwidację na drodze S8 istniejącego w. Ostrów Maz. Północ
 • zmiana organizacji ruchu poprzez wygrodzenie istniejących łącznic na w. Podborze
 • bud. dróg w liniach rozgraniczających drogi krajowej o funkcji innej niż krajowa, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania zrealizowanej inwestycji oraz prawidłowej obsługi przyległych terenów
 • rozbiórkę, budowę i przebudowę odcinków innych dróg poprzecznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych) krzyżujących się z przedmiotową inwestycją ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi oraz jej przekroczenia
 • bud. ekranów akustycznych, przepustów i przejść dla zwierząt oraz innych urządzeń ochrony środowiska
 • bud. systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej
 • bud. urządzeń podczyszczających wodę deszczową spływającą z projektowanego pasa drogowego do odbiorników takich jak istniejące cieki lub projektowane zbiorniki wód deszczowych
 • demontaż, przebudowę i bud. oświetlenia drogowego (m.in. w ramach węzłów)
 • bud. oraz przebudowę uzbrojenia terenu, tj. sieci elektroenergetycznych (wysokiego, średniego i niskiego napięcia), wodociągowych, gazowych, kanalizacji teletechnicznej, urządzeń kolejowych, kanału technologicznego oraz sieci wodno – kanalizacyjnej i sieci melioracyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji
 • bud. i przebudowę elementów infrastruktury drogowej (chodniki, ciągi pieszo – rowerowe, ścieżki rowerowe, zjazdy, wjazdów i przejazdów awaryjnych, zatoki autobusowe)
 • bud. pasów technologicznych
 • bud. urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, osłony przeciwolśnieniowe, ogrodzenie drogi ekspresowej)
 • wyburzenia budynków i obiektów budowlanych kolidujących z budowaną drogą
 • bud. elementów Systemu Zarządzania Ruchem
 • wykonanie wycinki istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie
 • wykonanie pasów zieleni izolacyjnej, nasadzeń zieleni drogowej

Nazwa Kontraktu:

„Projekt i Budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) i węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km [S61] + DK 63 [GP] 2,250 km”.

Kontrakt jest realizowany w formie „Projektuj i Buduj”.

Nr Kontraktu na roboty: 2410.2.2017.

Ogólny opis Kontraktu:

Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (granica państwa). Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: łomżyńskim i kolneńskim, na terenach gmin: Piątnica, Mały Płock i Stawiski.

Realizacja drogi ekspresowej jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Została ona zaliczona do bardzo ważnych zadań rządowych. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Istniejący układ komunikacyjny w Polsce nie jest w stanie przenieść gwałtownie zwiększającego się ruchu samochodowego, stąd konieczność budowy dróg ekspresowych i pilna potrzeba dostosowania infrastruktury drogowej do standardów europejskich. Drogi ekspresowe w Polsce są niezbędne, jako podstawowy element infrastruktury rozwiniętego państwa, charakterystyczny dla krajów Unii Europejskiej.

Realizacja drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.

Wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S-61, obejmuje:
1. Budowę drogi ekspresowej o przekroju 2×2 na odcinku węzeł Kolno (z węzłem) i węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km [S61] o nawierzchni z betonu cementowego i łącznej długości L=13,033 km;
2. Budowę dodatkowej jezdni (lewej) na obwodnicy Stawisk o parametrach jezdni ekspresowej na odcinku od km 174+197 do km 178+596 o nawierzchni z betonu cementowego i łącznej długości L=3,399 km – z wyłączeniem węzła „Stawiski”;
3. Przebudowę istniejącej jezdni (docelowo prawej) na obwodnicy Stawisk do przekroju drogi ekspresowej na odcinku od km 175+197 do km 175+669 o nawierzchni z betonu asfaltowego i łącznej długości L=0,472 km wraz z likwidacją skrzyżowania SK1;
4. Przebudowę istniejącej jezdni (docelowo prawej) na obwodnicy Stawisk do przekroju drogi ekspresowej na odcinku od km 175+669 do km 178+258 o nawierzchni z betonu asfaltowego i łącznej długości L=2,589 – z wyłączeniem węzła „Stawiski”;
5. Dostosowanie obu jezdni istniejących obwodnicy Stawisk (w rejonie węzła Stawiski) na odcinku od km 178+596 dla jezdni lewej (oraz od km 178+258 dla jezdni prawej) do km 180+090 do parametrów drogi ekspresowej;
6. Budowę przełożenia odcinka drogi krajowej Nr 63 klasy GP o nawierzchni z betonu asfaltowego i łącznej długości L= 2,250km;
7. Budowę odcinka drogi krajowej Nr 64 klasy GP w miejscu istniejącej drogi powiatowej nr 1903B o nawierzchni z betonu asfaltowego i długości około 0,965 km.

Obwodnica Stawisk – plan orientacyjny

Oczekiwane efekty realizacji Kontraktu:
– zwiększenie bezpieczeństwa podróży;
– poprawa warunków ruchu samochodów;
– możliwość sprawnego tranzytu transportu ciężkiego;
– poprawa ładu przestrzennego;
– zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska dzięki poprawie płynności ruchu pojazdów;
– zmniejszenie poziomu hałasu i emisji spalin.

Mapa Stanu Budowy Dróg – podlaskie z uwzględnieniem przedmiotowego odcinka.

Orientacja na mapie Polski.

Źródło: www.gddkia.gov.pl

Termin realizacji:

W dniu 31.10.2017 r. podpisana została umowa Nr 2410.2.2017 pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Wykonawcą Robót Budowlanych konsorcjum firm STRABAG Sp. z o.o. oraz STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Czas realizacji robót budowlanych wynosi 31 miesięcy od Daty podpisania Umowy (tj. 31.10.2017r.) z zastrzeżeniem, że do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca.

 

Wartość Kontraktu:

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa zgodnie z ofertą wykonawcy wynosi 234 409 139,68 PLN netto plus 23% podatek VAT w kwocie 53 914 102,13 PLN, co łącznie stanowi kwotę brutto 288 323 241,81 PLN.

Wkład funduszy Europejskich to 283 301 785,42 zł.

Wymagane Minimalne Ilości Wykonania (Kamienie milowe):

Kamień Milowy nr 1 [10 miesięcy od daty rozpoczęcia – 31.08.2018] – złożenie do właściwego organu administracji publicznej kompletnego wniosku o ZRID/PnB.

Kamień Milowy nr 2 [22 miesiące od daty rozpoczęcia – 31.08.2019] – wykonane i zaakceptowane zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania], Roboty o wartości niemniejszej niż 30% Zaakcentowanej Kwoty Kontraktowej.

 

Miejsca Obsługi Podróżnych:

W ramach zadania nr 5 projektowane są dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): Górki Wschód oraz Górki Zachód (po jednym takim miejscu dla każdego kierunku ruchu). Powierzchnia MOPów podzielona została na strefy: parkingowo – techniczną oraz wypoczynku.
W strefie parkingowo-technicznej zaprojektowano: jezdnie manewrowe dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów (nawierzchnia z betonu asfaltowego), prostopadłe stanowiska postojowe dla samochodów osobowych o nawierzchni bitumicznej i wymiarach 2,5×5,0m (w tym dla osób niepełnosprawnych – 3,6×5,0m), stanowiska postojowe (przelotowe) dla autobusów o nawierzchni bitumicznej i wymiarach 4,0×19,0m wraz z wyspami przeznaczonymi do wsiadania i wysiadania pasażerów, stanowisko do zrzutu nieczystości z autokarów o wymiarach 4,0×19,0m, stanowiska postojowe (przelotowe) dla samochodów ciężarowych o nawierzchni bitumicznej i wymiarach 3,5×19,0m, stanowiska ITD do kontroli pojazdów ciężarowych o szerokościach 4,0m i długościach 63,0m zlokalizowane za przejezdną wyspą o szerokości 1,50m wraz ze stanowiskami postojowymi dla samochodu służb ITD, stanowiska do przeładunku pojazdów obciążonych ponadnormatywnie o wymiarach 4,0×19,0m, stanowiska postojowe dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne o nawierzchni z betonu cementowego i wymiarach 4,0×20,0m, o oczyszczalnia ścieków, podziemne, betonowe zbiorniki przeciwpożarowe o dł. 24m oraz średnicy zewn. 2,4m, o rezerwę terenu pod stację paliw (realizowaną w II etapie), o rezerwę terenu pod hotel (realizowany w II etapie na MOP Górki Wschód), rezerwę terenu pod kantor/pocztę/bank (realizowany w II etapie),

W strefie wypoczynku zaprojektowano: budynek z toaletami, umywalniami i prysznicami (również dla osób niepełnosprawnych), wiaty piknikowe, plac zabaw, zestaw śmietników do segregacji odpadów, chodniki o nawierzchni z kostki betonowej, rezerwę terenu pod obiekt gastronomiczny (realizowany w II etapie).

Na każdym z MOPów, na jezdni zbierająco – rozprowadzające, zlokalizowano miejsce do kontroli pojazdów. Lokalizacja ta umożliwia skierowanie skontrolowanego pojazdu na miejsca do przeładunku zlokalizowane w najbliższej odległości na parkingu na MOPie. Układ dróg manewrowych w planie zaprojektowano przyjmując prędkość projektową Vp= 30km/h. Szerokości jezdni, wymiary stanowisk oraz promienie wyokrągleń i łuków poziomych przyjęto tak, aby zapewnić sprawny ruch samochodów ciężarowych. Każdy parkujący pojazd ma możliwość zawrócenia w miejsce funkcjonalnie dla niego przeznaczone dzięki zaprojektowanej drodze powrotnej.

Projektowane miejsca obsługi podróżnych skomunikowane zostały z drogą ekspresową za pomocą pasów włączeń i wyłączeń. Dla każdego MOPu projektuje się także połączenie z siecią dróg zewnętrznych za pomocą drogi wewnętrznej, na której zlokalizowana jest brama w ogrodzeniu drogi ekspresowej, które uniemożliwia wejście oraz wjazd osobom postronnych.

 

Obiekty inżynierskie:

– Wiadukt drogi ekspresowej WS-26/S61/4, kilometraż 0-296,62 (13+053,38 – zad. 4),
– Wiadukt drogowy WD-2/S61/5, kilometraż 0+559,54,
– Most drogi ekspresowej MS/PZDsz-3/S61, kilometraż 0+937,54,
– Wiadukt drogowy WD-4/S61/5, kilometraż 1+330,42,
– Wiadukt drogi ekspresowej WS-6/S61/5, kilometraż 2+023,20,
– Wiadukt drogi ekspresowej WS-7/S61/5, kilometraż 3+599,85,
– Most drogi ekspresowej MS/PZDs-8/S61/5, kilometraż 4+137,00,
– Wiadukt drogi ekspresowej WS-8a/S61/5, kilometraż 4+900,00,
– Przejście dolne dla dużych zwierząt PZDd-9/S61/5, kilometraż 5+137,84,
– Wiadukt drogi ekspresowej WS-10/S61/5, kilometraż 6+019,74,
– Wiadukt drogi ekspresowej WS-12/S61/5, kilometraż 8+096,04,
– Wiadukt drogi ekspresowej WS-18/S61/5, kilometraż 9+436,35,
– Przejście górne dla dużych zwierząt PZGd-20/S61/5, kilometraż 11+613,70,
– Wiadukt drogowy WD-21/S61/5, kilometraż 12+253,39,
– Przejście dolne zespolone dla średnich zwierząt PZDzs-1/DK63/5, kilometraż 1+973,84 (kilometraż DK 63),
– Przejście dolne dla dużych zwierząt PZDd-1/S61/O/Stawisk, kilometraż 157+741,88 (kilometraż O/Stawisk).
– Przepusty dla celów ekologicznych i odwodnienia dróg w ilości 33 sztuk wraz ze zbiornikami retencyjno – infiltracyjnymi, których ilość będzie znana po zakończeniu prac projektowych.

 

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH DAT
1.   31.10.2017r. –  31.08.2020r.  Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót
 2.   22.01.2019 r.  Kamień Milowy nr 1  – złożenie do właściwego organu administracji publicznej w terminie 10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia kompletnego wniosku o ZRID/PnB
3.  25.07.2020 r.  Kamień Milowy nr 2 – wykonane w terminie 22 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania, Roboty o wartości nie mniejszej niż 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
4.   25.07.2021 r.  Planowana data oddania do użytkowania.

 

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/