Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
niedziela 18/10/2020

05.10.2020-11.10.2020

Wyszczególnienie elementów T41 Narastająco T42 Narastająco
Wartość netto PLN Wartość netto PLN Wartość netto PLN Wartość netto PLN Wartość procentowo
ROBOTY DROGOWE 1 119 240 55 161 281 1 770 532 56 931 813 40%
ROBOTY MOSTOWE 288 491 31 840 848 170 116 32 010 964 77%
ROBOTY BRANŻOWE 327 798 11 796 343 300 000 12 096 343 51%
RAZEM 1 735 529 98 798 473 2 240 648 101 039 121 48%

W dniach 05.10.2020-11.10.2020 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące roboty drogowe:

Lokalizacja
[odcinek]
[od km do km ]
Rodzaj robót Ilość Jednostka
SUMA
1. Safe road – TOR, utrzymanie oznakowania
2. WS-26 MURY – montaż bloczków muru z gr. zbrojonego oraz zasypka konstrukcji stalowej
3. MD-1 MURY – montaz muru z gruntu zbrojonego oraz zasypka konstrukcji stalowej
4. Gzymsy z pref. deska gzymsową – zbrojenie i deskowanie zwieńczenia – strona prawa
5. WD-2 Ustrój – rozszalunek deskowania poprzecznic
6. Skrzydła – zbrojenie i deskowani eskrzydła S 3.2 – betonowanie
7. MS-3 Podpory – deskowanie ścianki zaplecznej P-2P – Betonowanie
8. WD-4 Ustrój – montaż szalunku traconego pomiedzy belkami prefabrykowanymi oraz zbrojenie ustroju
9. WD-8a Podpory – deskowanie ścianki zaplecznej P-3
10. PZGd-9 Zasypka konstrukcji podatnej z blach falistych- kontynuacja zasypki za podpora P-1, P-4
11. Konstrukcja z blach falistych -przygotowanie do betonowania zwieńczenia – etap III
12. WS-10 Izolacja arkuszowa  – układanie papy na płycie ustroju nośnego
13. Izolacja arkuszowa  – układanie papy na płycie ustroju nośnego
14. WS-12 Izolacja arkuszowa  – układanie papy na płycie ustroju nośnego
15. Izolacja arkuszowa  – układanie papy na płycie ustroju nośnego
16. WD-18 Beton ustroju – układanie szalunku traconego pomiedzy belkami prefabrykowanymi
17. PZGd-20 Konstrukcja z blach falistych – montaz konstrukcji stalowej na podporach P-3, P-4
18. WD-21 Ustrój – deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego na belkach T – przygotowanie do betonowania
19. Kanalizacja deszczowa D17
20. DK63 1+555 Rury DN160 PP SN10 (D17.2 – Wp17.3) 1,90 m
21. DK63 1+535 – 1+600 Rury DN300 PP SN10 (D17.1 – D17.2 – D17.3 – D17.4) 65,30 m
22. DK63 1+555 – 1+600 Wpust uliczny z osadnikiem h=1,0m (Wp17.3) 1,00 szt.
23. DK63 1+555 Studnia typowa DN1200 (D17.2, D17.3, D17.4) 3,00 szt.
24. Kanalizacja deszczowa D20
25. DD4L 1+580 – 1+630 Rury DN300 PP SN10 (D20.2 – D20.3) 50,00 m
26. DD4L 1+630 Studnia typowa DN1200 (D20.3) 1,00 szt.
27. Zbiorniki retencyjne
28. 11+500 TG SL Geowłóknina filtracyjna  (ZR – 21) 30,00 m2
29. 11+500 TG SL Górna i dolna warstwa filtracyjna (ZR- 21) 10,00 m3
30. 11+500 TG SL Umocnienie skarp humusem o grubości 20 cm z obsiewem mieszanką traw (ZR – 21) 100,00 m3
31. 11+500 TG SL Umocnienie dna i skarp betonowymi płytami ażurowymi 60x40x8 cm wypełnionymi żwirem (ZR – 21) 15,00 m2
32. 5+460 TG, 9+800 TG SL Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat.III-IV (ZR -19, 12) 1000,00 m3
33. 5+460 TG, 9+800 TG SL Plantowanie skarp, dna i korony nasypów (ZR – 19, ZR -12) 300,00 m2
34. Oświetlenie
35. Wężeł Kolno ok 1+000 Prace przygotowawcze – wykonywanie wykopów pod fundamenty
36. Kanał technologiczny
37. MOP Wschód Prace przygotowawcze – wykonanie wykopów
38. Kanalizacja deszczowa D17
39. DK63 1+555 – 1+600 Rury DN160 PP SN10 (D17.2 – Wp17.2, D17.3 – Wp17.4, D17.3 – Wp17.5, D17.4 – Wp17.8 ) 28,30 m
40. DK63 1+555 – 1+600 Rury DN200 PP SN10  (D17.4 – Wp17.6) 12,40 m
41. DK63 1+555 – 1+600 Wpust uliczny z osadnikiem h=1,0m (Wp17.2, Wp17.4, Wp17.5, Wp17.8, Wp17.6) 5,00 szt.
42. Kanalizacja deszczowa 308
43. OS 2+365 Rury DN300 PP SN10 (D308.33 – Wyl308.33) 5,00 m
44. OS 2+365 Studnia wpadowa DN1200 z osadnikiem h=1,0m (D308.33) 1,00 szt.
45. Kanalizacja deszczowa 309
46. OS 2+385 Rury DN300 PP SN10 (D309.33 – Wyl309.33) 1,10 m
47. OS 2+385 Studnia wpadowa DN1200 z osadnikiem h=1,0m (D309.33) 1,00 szt.
48. Zbiorniki retencyjne
49. 9+800 TG SL Geowłóknina filtracyjna  (ZR – 19) 80,00 m2
50. 9+800 TG SL Górna i dolna warstwa filtracyjna (ZR- 19) 50,00 m3
51. 9+800 TG SL Umocnienie skarp humusem o grubości 20 cm z obsiewem mieszanką traw (ZR – 19) 50,00 m3
52. 9+800 TG SL Umocnienie dna i skarp betonowymi płytami ażurowymi 60x40x8 cm wypełnionymi żwirem (ZR – 21) 80,00 m2
53. 5+460 TG, 9+800 TG SL Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat.III-IV (ZR -19, 12) 1000,00 m3
54. 5+460 TG, 9+800 TG SL Plantowanie skarp, dna i korony nasypów (ZR – 19, ZR -12) 300,00 m2
55. Oświetlenie
56. MOP Wchód na wysokości TG 3+500 P; 5SO1.7. – 8, 10 – 11 Mechaniczne kopanie i zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV 0,8mx0,4m 20,16 m3
57. jw. Nasypanie warstwy piasku 2×10 cm na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m 63,00 m
58. jw. Układanie kabli wielozyłowych w rowach kablowych – kabel YAKXS 4x35mm2 wraz z rozszyciem, podłączeniem i pomiarami 59,00 m
59. jw. Układanie kabli wielozyłowych w rurach ochronnych – kabel YAKXS 4x35mm2 wraz z rozszyciem, podłączeniem i pomiarami 6,00 m
60. jw. Układanie Bednarka ocynk. 25×4 71,00 m
61. jw. Ułożenie rur osłonowych RHDPE 110 wraz z uszczelnieniem 6,00 m
62. Węzeł Kolno- LO3- 1SO1/3/1 do 6, 1SO1/4/6 do 11, 1SO3/3/4 – 5 Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych w gruncie kat.IV wraz z elementami złącznymi 14,00 kpl.
63. Kanał technologiczny
64. TG 1+100 P Prace przygotowawcze – wykonanie wykopów
65. Kanalizacja deszczowa przy ZR-1
66. DD2L 0+560 Rury DN200 PP SN10 (dostosowanie wlotu Wlo10.2 do skarpy zbiornika) 1,00 m
67. DD2L 0+570 Rury DN300 PP SN10 (dostosowanie wylotu Wyl8.1 do skarpy zbiornika) 1,30 m
68. DD2L 0+560 – 0+585 Rury DN500 PP SN10 (dostosowanie wylotu Wyl9.1 i wlotu Wlo10.2) 2,20 m
69. Kanalizacja deszczowa D18
70. DD4L 1+460 Studnia DN1200 z króćcem wlotowym z osadnikiem h=1,0m (D18.1) 1,00 szt.
71. Kanalizacja deszczowa D28
72. S61 1+380 Rury DN500 PP SN10 (D28.1 – Wyl28.1) 6,00 m
73. S61 1+380 Studnia typowa DN1500 z osadnikiem h=1,0m (D28.1) 1,00 szt.
74. Kanalizacja deszczowa Wp151.1a
75. S61 11+810 Rury DN160 PP SN10 (Wp151.1a – Wyl151.1a) 3,50 m
76. S61 11+810 Wpust uliczny z osadnikiem h=1,0m (Wp151.1a) 1,00 szt.
77. Kanalizacja deszczowa (Obwodnica Stawisk)
78. OS 0+070 – 0+280 Wylot KPED 01.20 DN160 (Wyl300.1, Wyl300.3, Wyl300.5,  Wyl300.7,  Wyl300.9,  Wyl300.11,  Wyl300.13,  Wyl300.15) 8,00 szt.
79. 0+450 Wylot KPED 02.16 DN600 (Wyl301.1c) 1,00 szt.
80. Zbiorniki retencyjne
81. 9+800 TG SL Geowłóknina filtracyjna  (ZR – 19) 100,00 m2
82. 9+800 TG SL Górna i dolna warstwa filtracyjna (ZR- 19) 80,00 m3
83. 9+800 TG SL Umocnienie skarp humusem o grubości 20 cm z obsiewem mieszanką traw (ZR – 19) 150,00 m3
84. 9+800 TG SL Umocnienie dna i skarp betonowymi płytami ażurowymi 60x40x8 cm wypełnionymi żwirem (ZR – 19) 180,00 m2
85. 5+460 TG, 9+800 TG SL Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat.III-IV (ZR -19, 12) 1000,00 m3
86. 5+460 TG, 9+800 TG SL Plantowanie skarp, dna i korony nasypów (ZR – 19, ZR -12) 200,00 m2
87. Oświetlenie
88. MOP; 5SO2/2/11 – 13 Mechaniczne kopanie i zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV 0,8mx0,4m 12,80 m3
89. jw. Nasypanie warstwy piasku 2×10 cm na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m 80,00 m
90. jw. Układanie kabli wielozyłowych w rowach kablowych – kabel YAKXS 4x35mm2 wraz z rozszyciem, podłączeniem i pomiarami 73,58 m
91. jw. Układanie kabli wielozyłowych w rurach ochronnych – kabel YAKXS 4x35mm2 wraz z rozszyciem, podłączeniem i pomiarami 9,00 m
92. jw. Układanie Bednarka ocynk. 25×4 88,00 m
93. jw. Ułożenie rur osłonowych RHDPE 110 wraz z uszczelnieniem 9,00 m
94. MOP- 5SO1/4/7-8 Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych w gruncie kat.IV wraz z elementami złącznymi 1,00 kpl.
95. Kanał technologiczny
96. TG 1+100 P Prace przygotowawcze – wykonanie wykopów pomiędzy studniami nr 17-18
97. Kanalizacja deszczowa D18
98. DD4L 1+390 – 1+500 Rury DN400 PP SN10 (D18.3 – D18.2 – D18.1 – Wyl18.1) 82,30 m
99. DD4L 1+430 – 1+460 Studnia typowa DN1200 (D18.3, D18.2) 2,00 szt.
100. Kanalizacja deszczowa D28
101. Dw8L 0+020 – 0+080 Rury DN500 PP SN10 (D28.1 – Wyl28.1) 49,70 m
102. Kanalizacja deszczowa Wp33
103. S61 2+175 – 2+380 Wylot KPED 01.20 DN160 (Wyl33.3, Wyl33.5, Wyl33.7,  Wyl33.9,  Wyl33.11, Wyl33.13, Wyl33.13a) 8,00 szt.
104. Zbiorniki retencyjne
105. 9+800 TG SL Geowłóknina filtracyjna  (ZR – 19) 100,00 m2
106. 9+800 TG SL Górna i dolna warstwa filtracyjna (ZR- 19) 80,00 m3
107. 9+800 TG SL Umocnienie skarp humusem o grubości 20 cm z obsiewem mieszanką traw (ZR – 19) 150,00 m3
108. 9+800 TG SL Umocnienie dna i skarp betonowymi płytami ażurowymi 60x40x8 cm wypełnionymi żwirem (ZR – 19) 180,00 m2
109. 5+460 TG, 9+800 TG SL Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat.III-IV (ZR -19, ZR-12) 1000,00 m3
110. 5+460 TG, 9+800 TG SL Plantowanie skarp, dna i korony nasypów (ZR – 19, ZR -12) 200,00 m2
111. Oświetlenie
112. MOP- 5SO1/4/3, 10, 11 Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych w gruncie kat.IV wraz z elementami złącznymi 3,00 kpl.
113. Przyłącza
114. MOP; 4ZK0-4ZK4.1, 4ZK4.1 – 4ZK4.2 Mechaniczne kopanie i zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV 0,8mx0,4m 17,28 m3
115. jw. Układanie kabla YAKXS 4x35mm2 w rowie wraz z dostawą, wykonaniem obsypki piasku, ułożeniem folii ostrzegawczej, podłączeniem oraz kompletem pomiarów 61,00 m
116. jw. Układanie kabla YAKXS 4x35mm2 w rurach wraz z dostawą, wykonaniem obsypki piasku, ułożeniem folii ostrzegawczej, podłączeniem oraz kompletem pomiarów 5,00 m
117. j.w Układanie rur DVK 110 wraz z uszczelnieniem przepustu 5,00 m
118. Kanał technologiczny
119. TG 1+130 P do TG 1+200 P Budowa kanału technologicznego typu Ktu 2 (2xRHDPEØ125 2x3xHDPE 40/3,7 2x wiązka 7-miu mikrorur Ø40) (wraz z wykopem głębokość 1,35m, szerokość 0,6m) 167,00 m
120. jw. Nasypanie warstwy piasku 2×10 cm na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 167,00 m
121. jw. Ułożenie kabla sygnalizacyjnego 2x2x0,8 167,00 m
122. Kanalizacja deszczowa D15
123. DK63 1+650 – 1+685 Rury DN160 PP SN10 (D15.4 – Wp15.1, D15.5 – Wp15.3, D15.5 – Wp15.4) 27,80 m
124. DK63 1+650 – 1+660 Rury DN200 PP SN10 (D15.4 – Wp15.2) 13,70 m
125. DK63 1+650 – 1+685 Wpust uliczny z osadnikiem h=1,0m (Wp15.1, Wp15.2, Wp15.3, Wp15.4) 4,00 szt.
126. Kanalizacja deszczowa D52
127. S61 3+680 Rury DN300 PP SN10 (D52.1 – Wyl52.1) 6,00 m
128. S61 3+680 Studnia rozprężna DN1200 (D52.1) 1,00 szt.
129. S61 3+680 Wylot KPED 02.16 DN300 (Wyl52.1) 1,00 szt.
130. Kanalizacja deszczowa Wp33
131. S61 2+200 – 2+260 Wylot KPED 01.20 DN160 (Wyl33.4, Wyl33.6, Wyl33.8,  Wyl33.10,  Wyl33.12) 5,00 szt.
132. Zbiorniki retencyjne
133. 9+800 TG SL Geowłóknina filtracyjna  (ZR – 19) 100,00 m2
134. 9+800 TG SL Górna i dolna warstwa filtracyjna (ZR- 19) 80,00 m3
135. 9+800 TG SL Umocnienie skarp humusem o grubości 20 cm z obsiewem mieszanką traw (ZR – 19) 150,00 m3
136. 9+800 TG SL Umocnienie dna i skarp betonowymi płytami ażurowymi 60x40x8 cm wypełnionymi żwirem (ZR – 19) 180,00 m2
137. 5+460 TG, 9+800 TG SL Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat.III-IV (ZR -19, 12) 1000,00 m3
138. 5+460 TG, 9+800 TG SL Plantowanie skarp, dna i korony nasypów  (ZR – 19, ZR -12) 200,00 m2
139. 9+800 TG SL Geowłóknina filtracyjna  (ZR – 19) 100,00 m2
140. 9+800 TG SL Górna i dolna warstwa filtracyjna (ZR- 19) 80,00 m3
141. 9+800 TG SL Umocnienie skarp humusem o grubości 20 cm z obsiewem mieszanką traw (ZR – 19) 150,00 m3
142. 9+800 TG SL Umocnienie dna i skarp betonowymi płytami ażurowymi 60x40x8 cm wypełnionymi żwirem (ZR – 19) 180,00 m2
143. 9+800 TG SL Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat.III-IV (ZR -19) 600,00 m3
144. 9+800 TG SL Plantowanie skarp, dna i korony nasypów (ZR – 19) 200,00 m2
145. Przyłącza
146. MOP Wschód; 4ZK0 – 4ZK3.1 Mechaniczne kopanie i zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV 0,8mx0,4m 43,53 m3
147. jw. Układanie kabla YAKXS 4x35mm2 w rowie wraz z dostawą, wykonaniem obsypki piasku, ułożeniem folii ostrzegawczej, podłączeniem oraz kompletem pomiarów 115,00 m
148. jw. Układanie kabla YAKXS 4x35mm2 w rurach wraz z dostawą, wykonaniem obsypki piasku, ułożeniem folii ostrzegawczej, podłączeniem oraz kompletem pomiarów 31,00 m
149. jw. Układanie rur SRS 110 wraz z uszczelnieniem przepustu 31,00 m
150. Kanał technologiczny
151. TG 1+520 do 1+620 P; studnie nr 22-23 Budowa kanału technologicznego typu Ktu 2 (2xRHDPEØ125 2x3xHDPE 40/3,7 2x wiązka 7-miu mikrorur Ø40) (wraz z wykopem głębokość 1,35m, szerokość 0,6m) 107,00 m
152. TG 1+520 do 1+620 P; studnie nr 22-23 Nasypanie warstwy piasku 2×10 cm na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 107,00 m
153. TG 1+520 do 1+620 P; studnie nr 22-23 Ułożenie kabla sygnalizacyjnego 2x2x0,8 107,00 m
154. S61 2+443-2+740 Podbudowa zasadnicza z mieszanki min. 0/11.2, związanej spoiwem hydraulicznym C8/10, gr. 20cm (KR7) 5786,00 m3
155. MOP wschód Nawierzchnia z kostki betonowej z betonu wibroprasowanego, gr. 8cm, na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm 60,00 m2
156. S61 0+120-0+200 Wykonanie nasypu 480,00 m3
157. DD 2l Wykonanie nasypu 250,00 m3
158. DK63 1+650-1+710 Wykonanie nasypów 320,00 m3
159. L1,L3 Humusowanie skarp i rowów 500,00 m2
160. L2,L4 Zasypka pobocza 50,00 m3
161. MOP Zachód Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR≥35%, gr. 25cm 2045,00 m2
162. DW 2cz1 0+430-0+620 Wykonanie nasypów 400,00 m3
163. S61 0+080-0+100 Wykonanie nasypów 480,00 m3
164. S61 3+740-4+040 Górna warstwa nayspu 380,00 m3
165. DW 1 0+370-0+500 Wykonanie nasypów 300,00 m3
166. DK63 1+280-1+620 Górna warstwa nayspu 400,00 m3
167. MP dla pojazdów niebezpiecznych OBw2 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, gr. 25cm 760,00 m2
168. DD14L 0+080-0+260 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, gr. 23cm 1040,00 m2
169. DP1897 0+000-0+175 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, gr. 25cm 1200,00 m2
170. DP1897 0+175-0+255 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, gr. 25cm 550,00 m2
171. S61 0+120-0+200 Wykonanie nasypu 250,00 m3
172. DD 2l Wykonanie nasypu 350,00 m3
173. DK63 1+650-1+710 Wykonanie nasypów 160,00 m3
174. L1,L3 Humusowanie skarp i rowów 500,00 m3
175. DK63 0+700-1+120 Zasypka pobocza 150,00 m3
176. MOP Zachód Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywem – gr. 15cm warstwa technologiczna 2050,00 m2
177. DW 2cz1 0+430-0+620 Wykonanie nasypów 400,00 m3
178. S61 3+740-4+040 Górna warstwa nayspu 250,00 m3
179. DW 1 0+370-0+500 Wykonanie nasypów 300,00 m3
180. DK63 1+280-1+620 Górna warstwa nayspu 450,00 m3
181. Dd16L 0+000-0+280 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, gr. 23cm 1745,00 m2
182. S61 0+120-0+200 Wykonanie nasypu 200,00 m3
183. Dw1 0+400-0+500 Wykonanie nasypu 300,00 m3
184. DK63 1+280-1+620 Górna warstwa nayspu 280,00 m3
185. L2,L4 Humusowanie skarp i rowów 400,00 m2
186. DK63 0+700-1+120 Zasypka pobocza 100,00 m3
187. MOP Zachód Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR≥35%, gr. 28cm 780,00 m2
188. DW 2cz1 0+430-0+620 Wykonanie nasypów 300,00 m3
189. S61 4+050- 4+200 Górna warstwa nasypu 800,00 m3
190. DW 1 0+370-0+500 Wykonanie nasypów 500,00 m3
191. S61 3+740-4+040 Górna warstwa nasypu profilowanie
192. S61 0+120-0+200 Wykonanie nasypu 200,00 m3
193. Dw1 0+400-0+500 Wykonanie nasypu 160,00 m3
194. DK63 1+280-1+620 Górna warstwa nayspu 250,00 m3
195. L2,L4 Humusowanie skarp i rowów 200,00 m3
196. DK63 0+700-1+120 Zasypka pobocza 150,00 m3
197. Dd14L 0+080-0+260 Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego gr 22 cm 620,00 m2
198. MOP Zachód Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywem – gr. 15cm warstwa technologiczna 900,00 m2
199. DW 2cz1 0+430-0+620 Wykonanie nasypów 330,00 m3
200. S61 4+050- 4+200 Górna warstwa nayspu 400,00 m3
201. Dw 6L Wykonanie nasypów 180,00 m3
202. DD4L 0+775-1+050 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, gr. 23cm 1540,00 m2
203. 11+600 – 11+800 Wykonanie wykopów 3500,00 m3
204. 10+000 – 10+500 Wykonanie wykopów 2500,00 m3
205. S61 10+680 – 10+800 Wykonanie nasypów 750,00 m3
206. S61 6+000 – 6+428 Wykonanie nasypów 3500,00 m3
207. 11+100 – 11+350 Górna warstwa nasypów (GWN) 3750,00 m3
208. 11+720 – 11+900 str.P 11+720 -12+200 str.L Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CBR≥60%, gr. 17cm 6720,00 m2
209. S61 6+130 -6+428 str.P Wzmocnienie skarp nasypów geotkaniną o wytrz krótkotrwałej 100/100kN/m – Typ I 1490,00 m2
210. S61 11+000 – 11+100 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, gr. 25cm 3100,00 m2
211. 0+000-0+700 Obwodnica Stawisk Zasypka pasa dzielącego 1500,00
212. 1+470 -2+000 Obwodnica Stawisk Zasypka pobocza 265,00 m3
213. 0+000 -0 +500 Obwodnica Stawisk Humusowanie powierzchni płaskich 1500,00 m2
214. Obwodnica Stawisk Ściek trójkątny przy nawierzchni betonowej 900,00 m
215. Prace zabezpieczajace od stonu BHP
216. MOP Wschód Ławy Ł-1 fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość  0.5 m, beton podawany pompą 20,00 m3
217. MOP Wschód Ławy Ł-2 fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość  0.6 m, beton podawany pompą 4,00 m3

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/