Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
poniedziałek 09/07/2018

Czerwiec 2018

W okresie objętym Raportem wykonywane były następujące prace projektowe:
• Kontynuacja prac projektowych z miesiąca poprzedniego, niezbędne korekty w dotychczasowych opracowaniach, inne prace projektowe w ramach Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego.
• Przygotowano oraz przekazano materiały na posiedzenie ZOPI (Konferencję uzgodnieniową), wprowadzono zmiany w Projekcie Budowlanym.
• Koordynacja międzybranżowa, dopracowywano dokumentacje PB do stanu finalnego.
• Edycja oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentacji PB w formie elektronicznej i papierowej.
• Przekazanie materiałów do opinii wymaganych Spec ustawą, analiza otrzymanych opinii.
• Przygotowanie dokumentów oraz załączników do wniosku ZRID.
• Przygotowanie oraz przekazanie PSOR do zatwierdzenia, po analizie oraz zmianach w związku z toczącymi się pracami projektowymi oraz wynikiem audytu BRD.
• Wykonano adaptację projektu typowego budynku toalet.
• Korekty i uszczegóławianie opracowania obiektów inżynierskich.
• Prowadzenie obliczeń obiektów inżynierskich.
• Opracowanie ekranów (akustycznych i przeciwolśnieniowych).
• Finalizacja oraz przekazanie PDR do wymaganych opinii.
• Prace nad mapami z projektem podziału.
• W dniu 04.06.2018r. przekazano do Wód Polskich Operaty Wodnoprawne wraz z wnioskami o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.
• Przygotowano i przekazano do ZUD (powiat łomżyński oraz kolneński) plansze z wytycznymi trasami rurociągów sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej wraz z opisem współrzędnych charakterystycznych punktów załamań.
• Otrzymano uwagi formalne do dokumentacji PB od IK.
• Uzupełniono i skorygowano braki formalne w nawiązaniu do uwag IK.
• Wysłano do Zarządcy sieci wodociągowej (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży) projekt przełożeń sieci wodociągowej w celu dokonania uzgodnień.
• Wykonano prace nad zmianami i uzupełnieniem materiału złożonego już z wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne.
• Wizyta w Wodach Polskich RZGW w Białymstoku celem monitoringu przebiegu postępowania w sprawie złożonego wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.
• Przekazano poprawiony raport ponownej oceny oddziaływania do weryfikacji/akceptacji GDDKiA oraz IK.
• Wprowadzono dane zebrane w terenie do programów umożliwiających tworzenie przekrojów geologicznych.
• Przygotowywano dokumentację badan podłoża gruntowego.
• Po otrzymaniu stanowiska Zamawiającego do złożonych wyjaśnień dot. Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem – wprowadzono niezbędne zmiany do opracowania.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/