Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
piątek 05/07/2019

Czerwiec 2019

W okresie objętym Raportem wykonywane były następujące prace projektowe:
• Analizowano uwagi Inżyniera Kontraktu do przekazanych Projektów Wykonawczych, przygotowywano odpowiedzi oraz wprowadzano uwagi Inżyniera Kontraktu do opracowań PW.
• Zgodnie z ustaleniami ze spotkania „trójstronnego” w dn. 6.06.2019 w sprawie podziałów nieruchomości dokonano weryfikacji dokumentacji podziałowej. Numery działek położone poza zasięgiem mapy podziału zostały dopisane ręcznie na wszystkich egzemplarzach map z projektem podziału.
• W nawiązaniu do ustaleń Rady Technicznej nr 13 Wykonawca przekazał IK pismo w którym argumentuje poprawność przyjętych rozwiązań projektowych dotyczących opomiarowania sieci wodociągowej na MOP.
• Przekazano do zatwierdzenia skorygowane PW wraz z odpowiedziami do Księgi uwag:
a) Tom III/18 Przepusty w ciągu Obwodnicy Stawisk
b) Tom VII/1 Telekomunikacja – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej, Tom VII/2 Telekomunikacja – Budowa kanału technologicznego.
c) Tom VIII Projekt ekranów.
• Prowadzono uzgodnienia roboczych wersji PW z konsultantami Inżyniera Kontraktu w zakresie branży drogowej i kanalizacji deszczowej.
• Przekazano IK zestawienie ze szczegółową, indywidualną analizą poszczególnych zjazdów. Zestawienie to zostanie zawarte w części drogowej PW.
• Wykonawca przekazał IK stanowisko Projektanta dotyczącego uwag weryfikatorów związanych z prawidłowością obliczeń pochyleń ukośnych na rampach przechyłkowych.
• Trwało wprowadzanie niezbędnych korekt do Projektu SOR w związku z Uwagami Zamawiającego przekazanymi w Klauzuli Rozpatrzenia.
• Analizowano uwagi Zamawiającego do Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.
• Trwały dalsze prace nad przygotowaniem rewizji STWiORB, do których Nadzór zgłosił uwagi, przekazywano odpowiedzi wraz ze skorygowanymi specyfikacjami.
• Dnia 28.06.2019 odbyło się spotkanie negocjacyjne w sprawie Polecenia Zmiany nr 1 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przy udziale Inżyniera.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/