Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
poniedziałek 13/07/2020

Czerwiec 2020

Opis robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 26.09.2019 r., znak: AB-I.7820.4.6.2018.AS wydał Decyzję nr 18/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km (S-61) i budowie drogi krajowej nr 63 na długości około 2,250 km (DK 63). Dnia 01.10.2019r. Zamawiający przekazał Plac Budowy Wykonawcy.

Dnia 14.12.2019 r. Zamawiający pismem O.BI.KP-6.414.26.2017.828.tw.ak przekazał Decyzję ZRID nr 18/2019 znak AB-I.7820.4.6.2018.AS z dn. 26.09.2019 z potwierdzoną ostatecznością.

W okresie objętym Raportem wykonywane były następujące prace projektowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego, sporządzanie Kart Nadzoru Autorskiego oraz ich przekazywanie Inżynierowi Kontraktu
 • Przekazanie IK DW nr 3 – Projekty Podziału Nieruchomości – Rewizja 1
 • Otrzymanie od Zamawiającego wytycznych w przedmiocie wyznaczania klas MLC w dokumentacji projektowej
 • Uzyskano pozytywne uzgodnienie Zamawiającego układu pomiarowo-rozliczeniowego na terenie MOP Górki Wschód i MOP Górki Zachód

Roboty drogowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował prace związane z:

 • Wykonywanie wykopów: TG w km: od 1+800 do 2+160, od 5+090 do 5+250, od 9+800 do 10+500, od 11+950 do 12+150, teren pomiędzy L02L a L04L na Węźle Kolno, MOP Wschód, DK 63 w km od 0+200 do 0+900, Dw18L
 • Wykonywanie wykopów – wymiany gruntów: TG w km od 11+150 do 11+230, DD4L
 • Wykonywanie nasypów: TG w km: od 1+300 do do 1+320, od 2+660 do 3+700, od 2+180 do 2+550, od 4+500 do 4+600, od 9+800 do 10+500, OS w km od 3+080 do 3+300, DW2 cz. II w km od 3+150 do 3+300, MOP Wschód, Dw18L, DD7P
 • Wykonywanie nasypu – wymiany gruntów: TG w km od 11+150 do 11+230, DD4L
 • Wykonywanie GWN: TG w km: od 1+220 do 1+320, od 1+450 do 1+540, od 4+400 do 4+600, od 7+400 do 7+700, od 8+200 do 8+500, OS w km od 0+000 do 0+530, L02L oraz L04L na Węźle Kolno
 • Wykonywanie stabilizacji podłoża: TG w km: od 2+660 do 2+750, od 2+950 do 3+200, od 11+150 do 11+230
 • Wykonywanie zbrojenia nadpalowego – geomateraca – TG w km od 4+549 do 4+645
 • Wykonywanie skarp nasypów geotkaninami: TG w km od 4+435 do 4+645, DK 63 w km od 1+325 do 1+580
 • Wykonywanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 25 cm: TG w km: od 1+800 do 2+160, od 3+514 do 3+740 jezdnia lewa, od 3+200 do 3+740, od 5+270 do 5+320, od 3+200 do 3+740
 • Wykonywanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR≥35%: TG w km: od 1+540 do 1+720, od 1+800 do 2+160, od 5+270 do 5+320, L03P na Węźle Kolno
 • Wykonywanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej: TG w km od 0+960 do 1+310, od 12+750 do 13+031,84, Obwodnica Stawisk w km od 3+000 do 3+395, od 0+000 do 0+510, L02L, L04L, L03P na Węźle Kolno
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej z mieszanki min. 0/11.2, związanej spoiwem hydraulicznym C8/10: Obwodnica Stawisk w km od 0+000 do 3+395

W okresie sprawozdawczym Konsultant dokonał:

 • Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu
 • Sprawdzenia jakości wykonanych robót i materiałów do nich użytych
 • Zgodności prowadzenia robót zgodnie z Projektem Budowlanym i decyzją ZRID oraz innymi przepisami

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał następujący odcinek próbny:

 • Podbudowa zasadnicza C8/10 z mieszanki związanej spoiwem: Obwodnica Stawisk w km 0+600 – 3+395.

Roboty mostowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał prace:

WS-26

 • Betonowanie ławy fundamentowej podpory P-1
 • Betonowanie ścian podpór P1 i P2
 • Dostawa i rozpoczęcie montażu konstrukcji Ultracor
 • Wykonanie izolacji cienkiej fundamentów i podpór

Obiekt WD-2

 • Betonowanie ław fundamentowych P1, P2 i P3
 • Betonowanie korpusu przyczółka P1
 • Betonowanie filarów podpory P2

Obiekt MS-3

 • Dostawa i montaż belek strunobetonowych; JL i JP
 • Zbrojenie i deskowanie płyt nośnych ustroju; JL i JP
 • Betonowanie skrzydeł przy podporze P2 JL i JP
 • Wykonanie izolacji cienkiej fundamentów i podpór

Obiekt WS-6

 • Wbudowanie zasypki podpór JP i JL
 • Odbiór podłoża pod płyty przejściowe przy podporze P1 JL i JP

Obiekt WS-7

 • Betonowanie skrzydeł JP

Obiekt PZDs-8

 • Wbudowanie zasypki za podporą P1 i P2 (JP i JL)
 • Betonowanie płyt przejściowych podpór P1 i P2 (JL i JP)
 • Wykonanie izolacji cienkiej fundamentów i podpór
 • Wykonanie betonu ochronnego izolacji z papy na ustroju (JL i JP)

Obiekt WD-8a

 • Betonowanie korpusu przyczółka podpory P3
 • Deskowanie ustroju nośnego

Obiekt PZGd-9

 • Montaż bloczków murów z gruntu zbrojonego
 • Wbudowywanie zasypki za murami skrzydeł
 • Wykonywanie izolacji MMA na styku konstrukcji stalowej z betonem

Obiekt WS-10

 • Betonowanie skrzydła S3
 • Wbudowanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami
 • Wykonanie izolacji cienkiej ścian ustrojów ramowych oraz skrzydeł od strony zasypki
 • Wbudowywanie zasypek za przyczółkami

 

Obiekt WS-12

 • Betonowanie skrzydła S1
 • Wbudowanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami,
 • Wykonanie izolacji cienkiej ścian ustrojów ramowych oraz skrzydeł od strony zasypki
 • Wbudowywanie zasypek za przyczółkami

Obiekt WD-18

 • Wbudowanie betonu wyrównawczego pod ławę fundamentową podpory P1
 • Betonowanie ławy fundamentowej podpory P1 i P3
 • Betonowanie filarów podpory P2

PZGd-20

 • Wykonanie wykopu pod podporą P4
 • Wbudowanie betonu wyrównawczego pod ławę fundamentową podpory P3
 • Beton ławy fundamentowej podpory P-3 (sekcja I)

WD-21

 • Betonowanie filarów podpory P2
 • Betonowanie skrzydła 3.1 przy podporze P3
 • Montaż łożysk przy podporze P1 i P3
 • Betonowanie I etapu poprzecznicy podpory P-2

Obiekt MD_PZDsz-1

 • Betonowanie ław fundamentowych pod skrzydła z gr. zbrojonego
 • Dostawa bloczków do montażu skrzydeł z gruntu zbrojonego

PZDd-1L

 • Wbudowanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami,
 • Montaż desek gzymsowych, krawężników i zbrojenia kap na ustroju
 • Betonowanie ścianek zaplecznych P-1 i P-2

 

Przepust P5

 • Betonowanie oczepu G2 na murze z gr. zbrojonego przepustu P5- etap I

Przepusty PZŁ 14 i 15

 • Betonowanie skrzydeł S1-S4 na przepuście PZŁ-14
 • Betonowanie wlotu i wylotu oraz skrzydła S-1 na przepuście PZŁ-15

 

Roboty branżowe

W okresie sprawozdawczy Wykonawca prowadził prace przy:

 • Budowa kanalizacji deszczowej: Trasa Główna
 • Budowa kanalizacji deszczowej: Obwodnica Stawiski
 • Budowa oświetlenia drogowego: Układ oświetlenia 1SO1, 1SO3
 • Budowa przyłączy: Trasa Główna układ 1ZK Ośw., 1ZK2, 1ZK3, 6ZK1
 • Przebudowa kolizji ESN: ESN-05, ESN-06
 • Budowa zbiorników retencyjnych: ZR-3, ZR-6, ZR-9, ZR-18, ZR-21 i ZR-DWczII-01.

 

Ochrona środowiska, archeologia

W okresie sprawozdawczym funkcjonował stały nadzór nad pracami związanymi z ochroną środowiska i archeologią.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/