Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 06/07/2021

Czerwiec 2021

W okresie objętym Raportem wykonywane były następujące prace projektowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego, sporządzanie i uzyskiwanie zatwierdzeń dla KNA
 • Prowadzenie przez Projektanta prac projektowych dotyczących DP1903B w związku z Poleceniem Inżyniera nr 5, 8 oraz 10.
 • Uzyskanie zatwierdzenia Aneksu do PSOR – Projektu Tablic Kierunkowych
 • Przekazanie do zatwierdzenia GDDKiA Projektu Czasowej Organizacji Ruchu w rejonie Węzła Kolno
 • Uzyskanie zatwierdzenia IK dla dokumentacji projektowej branży elektrycznej: Przyłącza na zgłoszenie

 

W okresie objętym Raportem wykonywane były następujące roboty :

 ROBOTY DROGOWE I PRZYGOTOWAWCZE

 •  Rozbiórka nawierzchni bitumicznej: poszerzenie prawej jezdni OS, DW1 (WD4)
 • Rozbiórka podbudowy z kruszywa: DW1 (WD4)
 • Rozbiórka ścieku trójkątnego: poszerzenie prawej jezdni OS
 • Wykonywanie wykopów: TG w KM: 1+760-1+815
 • Zasypka pobocza: TG w KM: 1+340 – 1+700, 2+500 – 4+500, 5+900 – 6+400
 • Zasypka pasa dzielącego: TG w KM: 3+000 – 4+100, 5+900 – 6+400, 1+340 – 1+740
 • Wykonywanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem: TG w KM: 1+760-1+815, Pt 1+800  -3+200 SL, PT 4+300 – 4+800, PT 5+900 – 6+400, 8+500 – 9+950 str. P/L, DW1 (WD4)
 • Wykonywanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego: DW2 cz. II w KM: 1+760 – 1+815, DD4L, DW1 (WD4), DD12l, DD2l, Dw7p, DD13pa
 • Wykonywanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej: TG w KM: 1+760 – 1+815
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej z KŁSM: poszerzenie prawej jezdni OS, CPR Łącznik R1-R2, MOP Wschód, CPR przy DK63, DW1 (WD4), DW2 cz. II, DG 104559B (WD-18)
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej z betonu C8/10: uciąglenie warstwy na całej Trasie Głównej
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego: poszerzenie prawej jezdni OS, MOP Wschód, DW1 (WD4), DW2 cz. II
 • Wykonywanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego: poszerzenie prawej jezdni OS, MOP Wschód, DD4L, DW1 (WD4), DW2 cz. II, DD2l, Dw7p, DD13pa, DD17, DD19, DD20, DG 104559B (WD-18)
 • Wykonywanie betonu nawierzchniowego z betonu cementowego: : uciąglenie warstwy na całej Trasie Głównej (roboty zakończono 1.07.2021)
 • Wykonywanie nawierzchni pasów technologicznych
 • Wykonywanie warstwy ścieralnej z SMA: MOP Wschód, DK63 w KM: 0+000-0+150
 • Wykonywanie warstwy ścieralnej z BA: DD4L, DP1903b cz2, DP1897b, DG 104559B (WD-18)
 • Wykonanie fundamementów bramownic i konstrukcji wsporczych oznakowania pionowego
 • Wykonywanie barier ochronnych

 

ROBOTY MOSTOWE

 WS-26

 • Wykonanie schodów skarpowych,
 • Montaż stałych punktów wysokościowych

WD-2

 • Profilowanie stożków wraz z humusowaniem ,
 • Montaż stałych punktów wysokościowych
 • Uzyskanie decyzji na użytkowanie obiektu

MD-1

 • Wykonanie hydrofobizacji i powłoki odpornej na chlorki powierzchni betonowych podpór,
 • Profilowanie stożków wraz z humusowaniem ,
 • Montaż stałych punktów wysokościowych
 • Uzyskanie decyzji na użytkowanie obiektu

MS-3

 • Wykonanie hydrofobizacji i powłoki  odpornej na chlorki, powierzchni betonowych podpór,
 • Profilowanie stożków wraz z humusowaniem,
 • Montaż stałych punktów wysokościowych,
 • Montaż bariery linowej – pas rozdziału
 • Uzyskanie decyzji na użytkowanie obiektu

WD-4

 • Wykonanie izolacjonawierzchni z żywic  na kapach chodnikowych
 • Wykonanie hydrofobizacji i powierzchni  odpornej na chlorki powierzchni betonowych podpór,
 • Profilowanie stożków wraz z humusowaniem,
 • Montaż stałych punktów wysokościowych,
 • Wykonanie ścieku granitowego na płycie pomostu,
 • Wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego,
 • Montaż barier na kapach chodnikowych

WS-6

 • Wykonanie hydrofobizacji i powłoki odpornej na chlorki, powierzchni betonowych podpór,
 • Profilowanie stożków wraz z humusowaniem (darniowanie),
 • Montaż stałych punktów wysokościowych
 • Uzyskanie decyzji na użytkowanie obiektu

WS-7

 • Wykonanie hydrofobizacji i powłoki odpornej na chlorki powierzchni betonowych podpór,
 • Profilowanie stożków wraz z humusowaniem,
 • Montaż stałych punktów wysokościowych
 • Uzyskanie decyzji na użytkowanie obiektu

PZDs-8

 • Wykonanie hydrofobizacji i powłoki odpornej na chlorki, powierzchni betonowych podpór,
 • Profilowanie skarp wraz z humusowaniem,
 • Montaż balustrady schodów skarpowych,
 • Uzyskanie decyzji na  użytkowanie obiektu

WD-8a

 • Wykonanie hydrofobizacji i powłoki odpornej na chlorki, powierzchni betonowych podpór,
 • Wykonanie izolacjonawierzchni z żywic  na kapach chodnikowych (skrajne kapy skrzydeł)
 • Montaż barier mostowych (skrajne kapy skrzydeł)
 • Profilowanie stożków wraz z humusowaniem,
 • Wykonanie warstwy ścieralnej na obiekcie,
 • Wykonanie ścieku granitowego na płycie pomostu,
 • Próbne obciążenie obiektu

PZGd-9:

 • Zakończenie nasypów kształtujących wraz z nawierzchnią przejścia,
 • Montaż ekranów
 • Wykonanie hydrofobizacji i powłoki odpornej na chlorki, powierzchni betonowych podpór P1-P4
 • Montaż blach maskujących na czole podpór P2 i P3
 • Zakończenie schodów skarpowych, balustrad schodów oraz ścieków skarpowych,
 • Profilowanie stożków
 • Montaż stałego pkt. wysokościowego

WS-10

 • Wykonanie hydrofobizacji i powłoki odpornej na chlorki, powierzchni betonowych podpór,
 • Profilowanie stożków wraz z humusowaniem,
 • Montaż stałego pkt. wysokościowego

WS-12

 • Wykonanie hydrofobizacji i powłoki odpornej na chlorki, powierzchni betonowych podpór,
 • Profilowanie skarp wraz z humusowaniem,
 • Montaż stałego pkt. wysokościowego,
 • Uzyskanie decyzji na użytkowanie obiektu

 WD-18

 • Wykonanie drenażu z bazaltu, osadzenie wpustów,
 • Wykonanie warstwy ścieralnej na obiekcie
 • Wykonanie hydrofobizacji i powłoki odpornej na chlorki, powierzchni betonowych podpór P1-P3
 • Próbne obciążenie obiektu,
 • Profilowanie skarp wraz z humusowaniem ,
 • Montaż stałego pkt. wysokościowego,
 • Montaż ścieku przykrawężnikowego z granitu,
 • Montaż stałego pkt. wysokościowego

PZGd-20

 • Zakończenie betonowania gzymsów,
 • Izolacja cienka gzymsów,
 • Montaż parasola z geomembrany HDPE,
 • Zakończenie zasypek, nasypów kształtujących wraz z nawierzchnią przejścia,
 • Montaż ekranów
 • Wykonanie antykorozji gzymsów,
 • Wykonanie hydrofobizacji i pow. odpornej na chlorki, powierzchni betonowych podpór P1-P4,
 • Montaż blach maskujących na czole podpór P2 i P3,
 • Zakończenie schodów skarpowych,
 • Profilowanie skarp
 • Montaż stałego pkt. wysokościowego

WD-21

 • Zakończenie montażu barier na kapach przyczółka P1,
 • Wykonanie hydrofobizacji i powłoki odpornej na chlorki, powierzchni betonowych podpór P1-P3,
 • Profilowanie stożków
 • Montaż stałego pkt. wysokościowego,
 • Montaż ścieku przykrawężnikowego z granitu

 PZD-1L:

 • Montaż stałego pkt. wysokościowego,
 • Humusowanie skarp

PZŁ14 , PZŁ15

 • Wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych wlotów,
 • Profilowanie skarp wraz z humusowaniem ,
 • Montaż stałego pkt. wysokościowego,
 • Uzyskanie decyzji na użytkowanie obiektu

P1 – P5

 • Montaż stałego pkt. wysokościowego

 

ROBOTY BRANŻOWE

 •  Budowa sieci wodociągowej: W4 i W5
 • Budowa kanalizacji deszczowej: Trasa Główna kanały deszczowe D5, D5a, D6, D11a, D12, D23, D24, D29, D30, D30a, D32, D33, D48, D53, D59, D59b, D63, D63a, D70, D71, D76, D78, D101, D105, D109, D110, D115, D118, D148, D158, D164 i D166.
 • Budowa kanalizacji deszczowej: Obwodnica Stawisk kanały deszczowe D308 i D312.
 • Budowa kanału technologicznego: TG km 0+000 – 12+520, MOP Górki Wschód, MOP Górki Zachód.
 • Budowa zbiorników retencyjnych: ZR-2, ZR-3, ZR-8, ZR-13, ZR-14, ZR-18, ZR-DK63b i ZR-Dw-2-1.
 • Budowa oświetlenia: 2SO2 i 3SO2.
 • Budowa przyłączy: 3ZK, 4ZK, 6ZK, 8ZK i 9ZK.
 • Budowa przebudowa urządzeń melioracyjnych i rzek: R-A-3, R-A-5, R-A-6, R-A-7 i Dopływ z Kisielnicy odc.2.
 • Budowa drenażu w pasie rozdziału TG: 0+000 – 12+000.
 • Budowa SZR: Montaż konstrukcji i znaków zmiennej treści TG i Obwodnica Stawisk

 

ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

 • BUDYNKI TOALET NA MOP

– Prace porządkowe, przygotowywanie obiektów do odbioru.

 

 • EKRANY AKUSTYCZNE I PRZECIWOLŚNIENIOWE

–  Kontynuacja robót związanych z wykonywaniem ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych na TG i DK63

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/