Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
poniedziałek 07/01/2019

Grudzień 2018

W okresie objętym Raportem wykonane były następujące prace projektowe:

  • Opracowywanie Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż
  • Kontynuowano przygotowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Uzgodnione wewnętrznie specyfikacje są na bieżąco przekazywane do zatwierdzenia przez Nadzór
  • Przekazano do zatwierdzenia Projekty Wykonawcze:

– branża drogowa: plan tyczenia, plan warstwicowy, plansza zbiorcza, profile podłużne, przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne, przekroje poprzeczne

– branża sanitarna: przebudowa sieci wod-kan, przebudowa urządzeń melioracyjnych i rzek, kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne

– branża elektroenergetyczna – oświetlenie drogowe, przyłącza, przebudowa sieci sN i nN

– branża telekomunikacyjna: przebudowa sieci telekomunikacyjnych, budowa kanału technologicznego

– branża mostowa – obiekt WS-26

  • Analiza oraz przygotowanie odpowiedzi na uwagi po weryfikacji przekazanych przykładowych obiektów WD-18 i WS-12 – spotkanie Projektanta z Weryfikatorami mostowymi w dn. 19.12.2018r.
  • Przygotowanie przykładowych rysunków jako załączników do pisma Wykonawcy do Zamawiającego dotyczącego zatwierdzenia kolorystyki obiektów
  • Przygotowano Projekt Wykonawczy Budynku Toalet na MOP
  • Przygotowano i przekazano odpowiedź na wezwanie Wód Polskich do uzupełnienia operatu wodnoprawnego, które otrzymano 14.12.2018r.
  • Dnia 19.12.2018r. zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. odprowadzenie d wód i urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte i zamknięte systemy kanalizacji deszczowej oraz na odprowadzenie cieków bytowych pochodzących z MOP
  • Analiza uwag Zamawiającego do przekazanej dokumentacji podziałowej
  • Stała koordynacja branżowa

 

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/