Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
poniedziałek 06/04/2020

Grudzień 2019

Opis robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 26.09.2019 r., znak: AB-I.7820.4.6.2018.AS wydał Decyzję nr 18/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km (S-61) i budowie drogi krajowej nr 63 na długości około 2,250 km (DK 63). Dnia 01.10.2019r. Zamawiający przekazał Plac Budowy Wykonawcy.

Dnia 14.12.2019 r. Zamawiający pismem O.BI.KP-6.414.26.2017.828.tw.ak przekazał Decyzję ZRID nr 18/2019 znak AB-I.7820.4.6.2018.AS z dn. 26.09.2019 z potwierdzoną ostatecznością.

Roboty drogowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował prace związane z:

 • Zdjęcie warstwy humusu na trasie głównej w km od 8+200 do 8+400,  Obwodnica Stawisk km 2+500 – 2+900, DD 15 PB
 • Wykopy: TG w km od 0+665 do 0+880, od 9+900 do 12+100, Obwodnica Stawisk od 0+800 do 1+100, L01P, L03P, DK63, DW2 cz II, DD 2L
 • Nasypy: TG w km: od 0+100 do 0+200, od 8+380 do 8+480, L01P, L03P, DK63, DW2 cz II, DD2L,Obwodnica Stawisk od 0+220 do 0+505, od 1+515 do 2+080.
 • Wykonywanie wzmocnienia skarp geosyntetykami obwodnica Stawisk
 • Ulepszanie podłoża gruntowego
 • Wykonanie wzmocnienia podłoża kolumnami DSM km km 4+018 – 4+035 oraz 4+047 – 4+063
 • Usunięcie i utylizacja karp
 • Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nasyp

 

Odcinki próbne:

–  Górna warstwa nasypu GWN” – DD2L km 0+460-0+645

– Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – Łącznica L01P km 0+100-0+200, Łącznica L03P km 0+100-0+253,66

–  Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej C3/4 – DW2 czII km 0+450-0+900

–  Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego  CBR ≥20%, CBR ≥25%, – DW3P km 0+060 – 0+472; DD2L km 0+720 – 1+083; DW2czII km 1+220 – 1+420

 

W okresie sprawozdawczym Konsultant dokonał:

 • weryfikacji oraz akceptacji Dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę,
 • weryfikacji Programu robót rew. 03 dla Kontraktu i zgłosił liczne uwagi do niego,
 • weryfikacji i akceptacji materiałów oraz źródeł ich pozyskania,
 • codziennych regularnych inspekcji na Placu budowy,
 • kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów,
 • identyfikacji i monitoringu Podwykonawców Wykonawcy oraz innych podmiotów znajdujących się na Placu Budowy,
 • sprawdzenia wartości i zakresów rzeczowych prac wykonywanych przez Podwykonawców,
 • uczestniczył w przekazaniu placu budowy (działki po pracach archeologicznych)

Roboty mostowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał prace:

Obiekt MS-3

 • Wykonywanie betonu podkładowego
 • Wykonywanie betonu podkładowego
 • Zabetonowanie ławy fundamentowej P1

Obiekt WS-6

 • Wykonywanie korpusów podpór
 • Montaż zbrojenia, wpustów oraz szalunku ustroju J. L
 • Betonowanie ustroju j. L

Obiekt WS-7

 • Wykonanie kolumn DSM,
 • Wykonanie wykopu i warstwy wyrównawczej pod płytę fundamentową J. L+P
 • Wykonywanie betonu podkładowego
 • Wykonywanie robót fundamentowych

Obiekt PZDs-8

 • Wykonywanie robót fundamentowych

Obiekt PZGd-9

 • Wykonywanie robót fundamentowych
 • Wykonywanie podpór

Obiekt WS-10

 • Wykop pod płytę fundamentową j. L+P.
 • Beton podkładowy pod płytą fundamentową j. L+P.

Obiekt WS-12

 • Wykonywanie robót fundamentowych

PZGd-20

 • Wykonywanie robót fundamentowych

PZDd-1L

 • Wykonywanie robót fundamentowych

Obiekty PZŁ 14,15

 • Dostawa i montaż prefabrykatów przepustu PZŁ-14.

Przepusty P1 – P5

 • Wykonanie ław kruszywowych przepustów
 • Rozbiórka skosów i wieńców istniejących przepustów pod wydłużenie przepustów

Roboty branżowe

W okresie sprawozdawczy Wykonawca prowadził prace przy:

 • Przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych: Kolizje – MOP, W8
 • Budowa kanalizacji deszczowej: Trasa Główna – przejścia poprzeczne 0+000 – 0+200
 • Budowa kanalizacji deszczowej: DW2 cz. II – przejścia poprzeczne 0+000 – 2+000
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych – Kolizje T1, T2 i T10
 • Budowa oświetlenia drogowego: montaż rur osłonowych pod Trasą Główną 0+000 – 1+000, DW2/czII 0+200 – 0+400
 • Budowa przyłączy: montaż rur osłonowych pod Trasą Główną 0+000 – 1+000
 • Budowa kolizji sieci nN: kolizja EnN-04

Dnia 27 listopada 2019r rozpoczęto przebudowę sieci telekomunikacyjnej. Do dnia 19 grudnia prace były wykonywane w rejonie kolizji: T1, T2, T9 i T10. Stan zaawansowania robót związanych z przebudową kolizji oceniam na 10%. Prac związanych z budową kanału technologicznego nie wykonywano. Od dnia 20 grudnia trwała przerwa świąteczna, roboty nie były wykonywane.

Ochrona środowiska, archeologia

W okresie sprawozdawczym funkcjonował stały nadzór nad pracami związanymi z ochroną środowiska i archeologią.
W okresie sprawozdawczym:

– 02.12.2019 r. – otrzymanie informacji o zgłoszeniu do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (WUOZ) w Białymstoku Delegatura w Łomży, przez Archeologa zatrudnionego przez Wykonawcę, odkrycia na terenie odhumusowanym prawdopodobnych pozostałości po okopach/transzejach oraz innych obiektów będących zabytkami po działaniach wojennych. Przybliżona lokalizacja to 6+450-6+550 km inwestycji (planowana DD 15Pa), w miejscowości Kobylin. Weryfikacja Archeologa konsultanta w terenie oraz zabezpieczenie miejsca odkrycia.

– 03.12.2019 r. – wizytacja i weryfikacja Inspektor WUOZ w Białymstoku Delegatura w Łomży na miejscu odkrycia, spisanie protokołu potwierdzającego zasadność zgłoszenia.

– 04.12.2019 r. – końcowy odbiór prac terenowych wyprzedzających, ratowniczych badań wykopaliskowych prowadzonych na zlecenie Zamawiającego, na stanowiskach archeologicznych: Kobylin 1, Kobylin 2, Karwowo 7 oraz Rostki 8. Nastąpiło przekazanie terenu Wykonawcy Robót Budowlanych. Ostateczne zakończenie wszystkich planowanych archeologicznych badań wyprzedzających.

– 09.12.2019 r. – wydanie przez WUOZ w Białymstoku Delegatura w Łomży decyzji (nr Ł.5141.2.2019.MK) wstrzymującej roboty budowlane na obszarze w niej określonym, na okres 1 miesiąca od daty doręczenia decyzji oraz wskazanie na konieczność przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych w miejscu odkrycia.

– 10.12.2019 r. – otrzymanie kolejnej informacji od Archeologa zatrudnionego przez Wykonawcę o potencjalnie większym zasięgu odkrytego wcześniej stanowiska archeologicznego w miejscowości Kobylin. Weryfikacja Archeologa konsultanta w terenie oraz zabezpieczenie miejsca odkrycia. Ponowne zgłoszenie do WUOZ w Białymstoku Delegatury w Łomży przez Archeologa odpowiedzialnego za nadzór.

– 16.12.2019 r. wizytacja Inspektor WUOZ w Białymstoku Delegatury w Łomży na miejscu odkrycia i weryfikacja (potwierdzona poprzez spisanie protokołu) w terenie dotycząca poszerzenia zasięgu odkrytego wcześniej stanowiska w miejscowości Kobylin.

– 17.12.2019 r. – wydanie przez WUOZ w Białymstoku Delegatura w Łomży kolejnej decyzji (nr Ł.5141.2.2019.MK) wstrzymującej roboty budowlane na terenie w niej określonym, na okres 1 miesiąca od daty doręczenia decyzji oraz wskazanie na konieczność przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych na powiększonym, łącznym obszarze ok. 63 arów, które sfinansuje Zamawiający oraz których wykonawcę wybierze on swoim postępowaniu.

Podczas prowadzonego monitoringu przyrodniczego zwracano uwagę na wszelkie sytuacje mogące stanowić potencjalne zagrożenie dla zwierzyny migrującej wzdłuż budowy. Teren inwestycji jest pod tym względem prawidłowo zabezpieczony. Wykonawca na bieżąco dokonuje niezbędnych napraw wygrodzenia wykopów, rowów i dołów.

W związku z zakończoną wycinką trwają prace przy porządkowaniu terenu po wycince. Zaleca się uprzątnięcie z terenu budowy pozostałości po wycince przed sezonem zimowym. Ponadto, wskazano Wykonawcy nieprawidłowości w zakresie przechowywania drewna pozyskanego z wycinki i.e. brak legarów pod stosami drewna. Sprawdzono zabezpieczenia drzew – b.u. oraz tymczasowe wygrodzenia herpetologiczne.

W związku z tym, że Wykonawca do tej pory nie wykonał w pełnym zakresie tymczasowych płotków herpetologicznych, zaleca się ich uzupełnienie przed wiosenną migracją płazów.

W ramach nadzoru środowiskowego w mieś. grudniu 2019r. prowadzono obserwację sposobu prowadzenia prac budowlanych w zakresie ich zgodności z wydanymi decyzjami środowiskowymi i obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. Wszelkie nieprawidłowości są zgłaszane na bieżąco po objazdach nadzoru w towarzystwie przedstawiciela Wykonawcy.

W szczególności Nadzór zalecił utrzymywanie w czystości jezdni w pobliżu wyjazdów z terenu budowy oraz dróg dojazdowych oraz uprzątnięcie betonu wylanego na terenie budowy z czyszczonych betonowozów.

Tankowanie pojazdów i maszyn roboczych winno się odbywać w specjalnie do tego przygotowanych, wyznaczonych miejscach; zgodnie z zapewnieniem Kierownika drogowego obecnie kierowcy są zaopatrzeni w maty sorpcyjne. Należy szczególną uwagę zwrócić na wycieki płynów eksploatacyjnych ze sprzętu poruszającego się po terenie budowy, ewentualne wycieki należy zabezpieczyć bądź usunąć sprzęt z budowy.

Należy wyznaczyć lokalizację składowania materiałów niebezpiecznych i odpadów. Wyznaczyć odpowiednio wyposażone stanowisko mycia pojazdów wyjeżdżających z budowy na drogi publiczne.

Pompowanie wody powinno się dobywać w określonych lokalizacjach; niedopuszczalny jest rzut wody do pobliskich cieków i rowów melioracyjnych.

W trakcie wykonywania prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa dot. ochrony środowiska oraz zapisów odnośnych decyzji środowiskowych.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/