Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
czwartek 07/01/2021

Grudzień 2020

Opis robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 26.09.2019 r., znak: AB-I.7820.4.6.2018.AS wydał Decyzję nr 18/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km (S-61) i budowie drogi krajowej nr 63 na długości około 2,250 km (DK 63). Dnia 01.10.2019r. Zamawiający przekazał Plac Budowy Wykonawcy.

Dnia 14.12.2019 r. Zamawiający pismem O.BI.KP-6.414.26.2017.828.tw.ak przekazał Decyzję ZRID nr 18/2019 znak AB-I.7820.4.6.2018.AS z dn. 26.09.2019 z potwierdzoną ostatecznością.

 

W okresie objętym Raportem wykonywane były następujące prace projektowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego, sporządzanie i uzyskiwanie zatwierdzeń dla KNA
 • Przekazanie Zamawiającemu do zatwierdzenia aktualizacji PSOR
 • Prowadzenie przez Projektanta prac projektowych dotyczących DP1903B w związku z Poleceniem Inżyniera nr 5.
 • Wykonywanie prac projektowych związanych z Poleceniem Inżyniera nr 7 (Wykonanie urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości dla obiektów WS-6, WS-7, WS-10, WS-12)
 • Prowadzenie przez Projektanta prac projektowych dotyczących dostosowywania rozwiązań projektowych branży energetycznej do zaktualizowanych rozwiązań SZR.
 • Przekazanie do zatwierdzenia przez IK następujących STWiORB: B.04.01.01 Fundamentowanie – Pale – rew.5, B.02.01.05 Roboty izolacyjne – rew.06, M.20.03.01 Schody skarpowe – rew.7, M.13.03.01 Wykonanie i montaż prefabrykowanych belek sprężonych typu „T” – rew.5.
 • Przekazanie do zaopiniowania przez Wydział Technologii GDDKiA o/Białystok następujących STWIORB po wcześniejszym zatwierdzeniu warunkowym IK: M.13.03.01 Wykonanie i montaż prefabrykowanych belek sprężonych typu „T” – rew.5, 07.09.01.b Ekrany przeciwolśnieniowe – rew.5, M.20.03.01 Schody skarpowe – rew.7
 • Przedłożenie Zamawiającemu Protokołu zdawczo-odbiorczego nr 13/2020 – Wniosek o zatwierdzenie Projektu Budowlanego I ZRID wraz z prawami autorskimi.
 • Przekazanie IK wyjaśnień Projektanta dotyczących zasadnością stosowania repukeracji w instalacji wentylacji w budynkach toalet na MOP.

 

Roboty drogowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował prace związane z:

 • Wykonywanie wykopów: TG w KM: 1+900 – 1+950, Obwodnica Stawisk, DD4L, DW2 cz. I, DP1903B cz I i II
 • Wykonywanie nasypów: TG w KM: 6+500 – 7+500 (pasy technologiczne), MOP Wschód, MOP Zachód, DW2 cz. I, DW1, DP1903B cz. 2, DP1897B, PPWS26
 • Wykonywanie zasypek pobocza: TG w KM: 6+500 – 8+500, Obwodnica Stawisk, DW2 cz. I, DP1903B cz. II, Rondo 3
 • Wykonywanie zasypek pasa dzielącego: TG w KM: 6+500 – 8+500, Obwodnica Stawisk
 • Wykonywanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym: DP1903B cz. II w KM: 0+315 – 0+440, Rondo 3
 • Wykonywanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR≥35%: Łącznik R1-R2 w KM: 0+120 – 0+145, DD4L w KM: 1+100 – 1+340, DP 1903B cz. 2, Dw6L w KM: 0+060-0+150
 • Wykonywanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej: TG w KM: 1+300 – 1+320, 1+340 – 1+370, 6+000 – 6+430, Łącznik R1-R2 w KM: 0+120 – 0+145
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego: TG w KM: 1+300 – 1+320, 1+340 – 1+370, Łącznik R1-R2 w KM: 0+120 – 0+145, MOP Zachód, DD4L w KM: 1+100 – 1+340, DW2 cz. I w KM: 0+760-1+060, DP1897B w KM 0+000-0+290, DP 1903b cz. 2
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego: MOP Zachód, DW2 cz. I w KM: 0+760-1+060, DP1897B w KM: 0+000-0+290
 • Wykonywanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego: MOP Zachód, DW2 cz. I w KM: 0+760-1+060
 • Wykonywanie warstwy nawierzchniowej z betonu cementowego: TG w KM 4+320 – 5+100 (wykonywana jako odcinki próbne)
 • Wykonywanie humusowania skarp i rowów: OS w KM: 1+500 – 2+400, DK63 w KM: 0+250 – 1+710
 • Umocnienie rowów z użyciem prefabrykatów betonowych: OS w KM: 0+208 – 0+348, 0+681,37 – 0+736,30, 1+849,59 – 1+915,79, Łącznik R1-R2 w KM: 0+020,5-0+040,83 str. Lewa
 • Umocnienie rowu brukiem naturalnym: DK63 w KM: 0+739,06 – 0+831,65 strona prawa
 • Wykonywanie ścieku trójkątnego przynawierzchniowego: OS (ukończono na całej długości)
 • Wykonywanie krawężników kamiennych: MOP Zachód, MOP Wschód
 • Wykonywanie krawężników betonowych: Łącznik R1-R2, DW2 cz. I w KM: 0+720-1+000
 • Wykonywanie obrzeży betonowych: MOP Zachód, Dw16l, DD14L

 

W okresie sprawozdawczym Konsultant dokonał:

 • Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu
 • Sprawdzenia jakości wykonanych robót i materiałów do nich użytych
 • Zgodności prowadzenia robót zgodnie z Projektem Budowlanym i decyzją ZRID oraz innymi przepisami

 Roboty mostowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał prace:

WS-26:

 • Rozszalunek podparcia gzymsów G1 -G3
 • Wykonanie izolacji bitumicznych gzymsów G1-G6
 • Montaż znaków wysokościowych

WD-2:

 • Wykonanie kap chodnikowych na skrzydłach P1, – montaż krawężnika, deski gzymsowej, zbrojenia wraz z betonowaniem
 • Ułożenie warstwy asfaltu lanego na płycie ustroju nośnego

MS-3

 • Wykonanie kap chodnikowych na skrzydłach P1 – montaż krawężnika, deski gzymsowej, zbrojenia wraz z betonowaniem
 • Ułożenie warstwy asfaltu lanego na płycie ustroju nośnego (jezdnia lewa i jezdnia prawa)

WD-4:

 • Zasypka inżynierska podpór P1, P3 do wysokości płyt przejściowych
 • Wykonanie kap chodnikowych na ustroju nośnym
 • Montaż dylatacji i betonowanie nisz dylatacyjnych

WS-6:

 • Montaż znaków wysokościowych

WS-7:

 • Montaż znaków wysokościowych

WD-8a:

 • Zasypka inżynierska podpór P1, P3 do wysokości płyt przejściowych
 • Montaż urządzeń dylatacyjnych P1, P3 wraz z zabetonowaniem nisz
 • Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C12/15 płytę przejściową P3
 • Wykonanie płyty przejściowej P3 – montaż zbrojenia, deskowania wraz z betonowaniem
 • Ułożenie izolacji arkuszowej z papy na płycie ustroju w rejonie jezdni

PZGd-9:

 • Beton podkładowy pod gzymsy na konstrukcji stalowej i skrzydłach murów S3 i S4,
 • Montaż zbrojenia gzymsów – cały zakres,
 • Szalowanie gzymsów nad jezdnią prawą S61,

WD-18:

 • Betonowanie skrzydła S 3.1,
 • Montaż dylatacji z betonowaniem nisz dylatacyjnych,
 • Montaż desek gzymsowych, krawężników kamiennych oraz zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

PZGd-20:

 • Montaż kolektora na P2 i P3,
 • Zakończenie izolacja MMA na P2-P4,
 • Realizacja murów z GZ na skrzydłach S1-S4 do wysokości ścian P1 i P4,
 • Drenaże na P3 i za P4,
 • Rozpoczęcie zasypek KS za P4,

WD-21:

 • Montaż dylatacji z betonowaniem wnęk,
 • Zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej za P3,
 • Montaż desek gzymsowych, krawężników kamiennych oraz zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych
 • Zasypki za przyczółkiem P-1, do wysokości drenażu

PZŁ 15:

 • Montaż deski gzymsowej z betonowaniem zwieńczeń na wlotach PZŁ-15,

Przepusty P1 – P5:

 • Zakończenie umocnienia skarp na P1-P4

Roboty branżowe

W okresie sprawozdawczy Wykonawca prowadził prace przy:

 • Budowa kanalizacji deszczowej: Trasa Główna kanały deszczowe D1, D3, D3a, D26, D27, D27a, D28, D29, D45c, D48b, D51, D52, D59a, D63 i umocnienie wylotów.
 • Budowa kanalizacji deszczowej: Obwodnica Stawiski kanały deszczowe D303, D304, D306 i umocnienia wylotów.
 • Przebudowa kolizji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej – MOP.S, W1, W2, MOP.W i W7
 • Budowa kanału technologicznego: TG km 4+410 – 4+920, 5+890 – 6+060, 10+530 – 10+710, 10+900 – 11+050, 11+840 – 11+910 i DK63.
 • Budowa kanału technologicznego: Obwodnica Stawisk km 0+300 – 2+400.
 • Budowa zbiorników retencyjnych: ZR-DD2L, ZR-3., ZR-8 i ZR-14.
 • Przebudowa kolizji telekomunikacyjne: T9 i T12.
 • Przebudowa urządzeń melioracyjnych i rzek: BN-1
 • Budowa przyłączy energetycznych: 9ZK2.4 – 9ZK2.5

.

ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

BUDYNKI TOALET NA MOP

 • Kontynuowano roboty związane ze wznoszeniem budynków toalet na MOP – wykonywanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych, wieńców oraz stropów.

EKRANY AKUSTYCZNE I PRZECIWOLŚNIENIOWE

 • Wykonywanie pali fundamentowych ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych: EP1, EP2, EP3, EA1, EA6, EA7, EA8, EP11

 

 

 

Ochrona środowiska, archeologia

W okresie sprawozdawczym funkcjonował stały nadzór nad pracami związanymi z ochroną środowiska i archeologią.

W okresie sprawozdawczym: monitorowano nadzór archeologiczny Wykonawcy oraz archeologiczne ratownicze badania wykopaliskowe prowadzone w miejscowości Kobylin.

Prowadzony jest stały nadzór archeologiczny z ramienia Wykonawcy nad wszelkimi pracami ziemnymi. W kwestii poprawności sprawowania nadzoru archeologicznego z ramienia Wykonawcy – brak uwag. Dnia 14.09.2020 r. przedłużono termin pozwolenia WUOZ Łomża na prowadzenie badań archeologicznych realizowanych w formie nadzoru archeologicznego do dnia 31.10.2021 r. (decyzja WUOZ Łomża syg. Ł.5161.3.2019.MK).

Zakres prac wykonanych w ramach nadzoru przyrodniczego.

Zakres prac w ramach nadzoru przyrodniczego dotyczył w szczególności monitorowania wywiązywania się Wykonawcy Robót z obowiązku przestrzegania odpowiednich norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz z obowiązku przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. W szczególności zwracano uwagę na ewentualne negatywne skutki spowodowane działaniami Wykonawcy w związku z realizacją Robót, jeśli takie wystąpiły oraz monitorowano prawidłowość wykonywania czynności określonych we właściwych decyzjach oraz postanowieniach dotyczących nadzoru środowiskowego i przyrodniczego Wykonawcy Robót. Sprawdzano również czy prace są prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem ochrony stanowisk zwierząt, roślin i siedlisk przyrodniczych zinwentaryzowanych na etapie opracowywania raportów o oddziaływaniu na środowisko. Wszelkie nieprawidłowości zgłaszane są na bieżąco po objazdach nadzoru.

Prace kameralne:

 • analiza harmonogramu prac pod kątem zapisów DŚU i wymagań środowiskowych,
 • weryfikacja sprawozdań miesięcznych z nadzoru przyrodniczego Wykonawcy,
 • kontakt z Wykonawcą budowy w kwestii planowanych prac budowy i ewentualnych napraw uszkodzeń.

Prace Terenowe:

 • wizyty terenowe, podczas których kontrolowany będzie wpływ prowadzonych i planowanych prac       na florę i faunę, w szczególności obszarów chronionych i cennych przyrodniczo, oraz gatunków dziko żyjących albo pod ochroną,
 • kontrole aktywności zwierząt,
 • kontrole stanu porządku i ładu na placu i zapleczu budowy, pod kątem odpowiedniego zabezpieczenia magazynowanych, gromadzonych tymczasowo materiałów budowlanych i odpadów, oraz właściwej segregacji odpadów z podziałem na odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne,
 • monitoring postępu prac związanych z budową, montażem i wykończeniem urządzeń ochrony środowiska (przejścia dla zwierząt, ogrodzenia) oraz czynności takie jak np. humusowanie, nasadzenia, obsiew skarp i terenów płaskich,
 • sporządzanie dokumentacji fotograficznej terenu budowy oraz obszarów przylegających do niego.

 

Wyniki kontroli terenu budowy, prowadzony przez nadzór środowiskowy i przyrodniczy:

Podczas kontroli dokonywano przeglądu terenu inwestycji wraz z obszarem bezpośrednio do niego przylegającym, na który mogą mieć wpływ wykonywane prace budowlane.

Flora

 1. Nie odnotowano bezpośredniego, negatywnego wpływu prac budowlanych na rzadkie i chronione gatunki roślin,
 2. Nie odnotowano również negatywnego wpływu prac budowlanych na obszary przylegające do terenu budowy.

Fauna

Entomofauna

 1. Nie odnotowano negatywnego wpływy prac budowlanych na gatunki entomofauny

 

Herpetofauna

 1. Kontrolowano aktywność płazów,

– W miejscu sprawozdawczym nie odnotowano płazów w rejonie realizowanych robót, wynika to z trwającego okresu hibernacji, uwarunkowanym następującymi po sobie cyklami aktywności i spoczynku płazów.

 1. Należy zwrócić uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności przy prowadzeniu prac z        użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego w rejonie wygrodzeń, aby mogły one spełniać swoją rolę w przyszłorocznym sezonie migracyjno-rozrodczym.

Ornitofauna

 1. Na terenie budowy stwierdzono obecność takich gatunków jak: mazurek, wróbel, kuraki polne,
 2. Na terenie budowy, czy elementach budowlanych nie stwierdzono gniazdowania ptaków,
 3. Nie stwierdzono zagrożeń wynikających z obecności awifauny w rejonie budowy.

Chiropterofauna

 1. Nie prowadzono wyburzeń. Nie odnotowano zagrożeń dla nietoperzy.

Teriofauna

 1. Na terenie budowy stwierdzono ślady obecności dużej zwierzyny tzn. sarny, lisy pospolite oraz małe i średnie ssaki takie jak dziki, zające, kuny,
 2. Nie odnotowano potencjalnych pułapek dla małych zwierząt (miejsca obarczone ryzykiem wpadnięcia do nich małych zwierząt bez możliwości wyjścia, mogące powodować śmiertelność zwierząt) na terenie prac budowlanych,

Wyniki z kontroli skuteczności zastosowanych zabezpieczeń ochronnych dla płazów i gadów

Rolą tymczasowych wygrodzeń dla herpetofauny jest zatrzymanie przemieszczających się płazów i małych ssaków oraz wymuszenie zmiany kierunku ich ruchu. Na terenie budowy stwierdzono liczne uszkodzenia tymczasowych wygrodzeń dla płazów, w wielu miejscach wygrodzenia są rozjechane przez sprzęt ciężki. W miejscu sprawozdawczym nie odnotowano płazów w rejonie realizowanych robót, wynika to z trwającego okresu hibernacji, uwarunkowanym następującymi po sobie cyklami aktywności i spoczynku płazów. Należy zwrócić uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności przy prowadzeniu prac z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego w rejonie wygrodzeń, aby mogły one spełniać swoją rolę w przyszłorocznym sezonie migracyjno-rozrodczym.

Wyniki kontroli terenu budowy wraz ze strefą bezpośredniego oddziaływania pod kątem występowania rzadkich oraz chronionych gatunków roślin oraz zwierząt wraz z analizą wpływu budowy na te gatunki

W obecnym okresie sprawozdawczym nie stwierdzono bezpośredniego, istotnego, negatywnego wpływu budowy na rzadkie lub chronione gatunki roślin i zwierząt.

Stan terenów i obszarów chronionych lub obszarów cennych przyrodniczo w sąsiedztwie pasa budowy nie był bezpośrednio zagrożony w zw. z realizacją prac budowlanych.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/