Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
piątek 25/05/2018

Kwiecień 2018

W okresie objętym Raportem wykonywane były następujące prace projektowe:
• Kontynuacja prac projektowych z miesiąca poprzedniego, niezbędne korekty w dotychczasowych opracowaniach, inne prace projektowe w ramach Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego.
• Przygotowano i przekazano materiały na ZOPI (konferencję uzgodnieniową) – 17.04.2018.
Projekt Budowlany – bez ekranów, zestawienia działek, geotechnicznych warunków posadowienia obiektów oraz budynku WC.
• Przekazano KMOP – 13.04.2018 – uwzględniającą niezbędne korekty rozwiązań wraz z rosba o stanowisko Zamawiającego odnośnie wymagań ITD wybiegających poza wymagania zapisów kontraktowych.
• Przekazano (12.04.2018) uzupełnienie przejezdności samochodów ponadnormatywnych do przekazanych wcześniej materiałów na BRD w dniu 27.03.2018.Wykonawca oczekuje na opinie niezależnych audytorów BRD.
• Kontynuowano prace nad Planem Działań Ratowniczych, opracowywanie zestawień, rysunków przedstawiających projektowane elementy istotne z punktu widzenia prowadzenia działań ratowniczych, wyznaczanie tras objazdowych wraz z niezbędną analizą.
• Wystąpiono do zarządców dróg z prośba o opinię dot. projektu Stałej Organizacji Ruchu.
• Analiza otrzymywanych opinii dot. PSOR, analiza uwag, kontrola i niezbędne zmiany w opracowaniu.
• Przekazano do zatwierdzenia Koncepcję Systemu Zarządzania Ruchem – w dniu 17.04.2018
• Przygotowano i przekazano do weryfikacji raport ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
• Analizowano kolizję inwestycji z zabytkowym Założeniem Parkowym w Kisielnicy
• Przygotowano i przekazano do weryfikacji opracowania w zakresie branży zieleń – gospodarka istniejącą roślinności i projekt zieleni.
• Trwały prace nad projektem budowlanym obiektów inżynierskich wraz z koordynacją międzybranżową oraz weryfikacją Wykonawcy.
• Dostosowano ogrodzenia drogi ekspresowej przy przyczółkach wiaduktów nad drogą ekspresową zgodnie z rekomendacją IK.
• Prowadzono obliczenia konstrukcji obiektów inżynierskich.
• Kontynuowano prace nad systemem odwodnienia obwodnicy Stawisk z uwzględnieniem istniejącej kanalizacji deszczowej.
• Trwały prace nad rozwiązaniami technicznymi w zakresie melioracji i przekładanych cieków i rowów melioracyjnych występujących w kolizji z trasą.
• Kreślono wstępne profile przekładanych sieci wodociągowych w miejscach kolizji z projektowaną trasą.
• Prace nad materiałami do wniosku o pozwolenie wodnoprawne.
• Nawiązano współpracę z podwykonawcą z ramienia PGE Dystrybucja (Daniel Zawadzki) – przekazano lokalizacje projektowanego złącza i szafy oświetleniowej wraz z propozycją ich zasilania.
• Rozpoczęto prace terenowe związane z wykonywaniem wierceń geologicznych, które będą podstawą do opracowania opinii geotechnicznej.
• Trwały prace nad mapami podziałowymi – zgłoszono prace geodezyjne oraz analizowano materiały z PODGiK pod względem ich przydatności.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/