Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 07/05/2019

Kwiecień 2019

W okresie objętym Raportem wykonywane były następujące prace projektowe:
• Analizowano uwagi Inżyniera Kontraktu do przekazanych Projektów Wykonawczych, przygotowywano odpowiedzi.
• Otrzymano i analizowano uwagi Zamawiającego do Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem – rev. 04.
• Wprowadzano uwagi Inżyniera Kontraktu do opracowań PW.
• Trwało uzgadnianie PW branż teletechnicznej i energetycznej z gestorami sieci.
• Trwały dalsze prace nad przygotowaniem rewizji STWiORB, do których Nadzór zgłosił uwagi, przekazywano odpowiedzi wraz ze skorygowanymi specyfikacjami.
• Analizowano uwagi zgłoszone przez RDOŚ w ramach uzgadniania warunków realizacji inwestycji. Odbyło się spotkanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku celem wyjaśnienia uwag zawartych w wezwaniu RDOŚ w ramach uzgadniania warunków realizacji inwestycji. Przekazano wyjaśnienia w formie Aneksu nr 1 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko.
• Przekazano wyjaśnienia Projektanta dot. poddanych pod wątpliwość objętości zbiorników retencyjnych, a także wyjaśnienia w zakresie nawierzchni dróg Dw6L i drogi leśnej nr 2.
• Trwała praca nad rozwiązaniami Projektu Stałej Organizacji Ruchu – analizowanie możliwości wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych dot. lokalizacji miejsc dla autokarów na MOP, uwzględnienie bieżących zmian oraz aktualizacja projektu barier, przekazano m.in. informacje dotyczące zbiorników na kontrakcie ze wskazaniem odległości od urządzeń do prowadzenia ruchu i proponowane zabezpieczenia
• Przekazano Projekt Stałej Organizacji Ruchu do uzgodnienia, wraz z wyjaśnieniami i analizami Projektanta.
• Analizowano otrzymane uwagi Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu do dokumentacji podziałowej.
• Trwały prace nad Przedmiarami i innymi zestawieniami.
• Przekazano do zatwierdzenia skorygowane PW wraz z odpowiedziami do Księgi uwag:
a) Tom I Projekt drogowy – Plansza zbiorcza, Tom II/2.7 Projekt drogowy – Plan warstwicowy, Tom II/2.1 Plan sytuacyjny, Tom II/2.2 Projekt drogowy – Profile podłużne, Tom II/2.6 Projekt drogowy – Plan tyczenia, Tom II/2.3 Projekt Drogowy – Przekroje normalne, Tom II/2.5 Projekt drogowy – Przekroje poprzeczne.
b) Tom III/2 Wiadukt WD-2, Tom III/5 Wiadukt WS-6L i WS-6P, Tom Ill/8 Wiadukt WD-8a, Tom III/9 Wiadukt PZGd-9, Tom III/10 Wiadukt WS-10L i WS-10P, Tom III/13 Wiadukt PZGd-20, Tom III/14 Wiadukt WD-21, Tom Ill/17 Przepusty PZŁ 14 i 15, Tom III/3 MS/PZDsz-3L i MS/PZDsz-3P, Tom III/15 Most MD/PZDsz-1.
c) Tom IV/1 Sieć wodociągowo-kanalizacyjna, Tom V/1 Kanalizacja deszczowa, Tom V/2 Zbiorniki retencyjne.
d) Tom VI/1 Energetyka – Oświetlenie drogowe, Tom VI/2 Energetyka – Przyłącza, Tom VI/3 Energetyka – Przebudowa SN i nN.
e) Tom VII/1 Telekomunikacja – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej, Tom VII/2 Telekomunikacja – Budowa kanału technologicznego.
f) Tom IX/1 Gospodarka istniejącą roślinnością, Tom IX/2 Projektowane nasadzenia zieleni.
g) PW toalety wolnostojącej na obszarze MOP: Tom X/3 – cz. instalacyjna – wod-kan, Tom X/4 – cz. Instalacyjna – wentylacja mechaniczna, c.o, Tom X/5 – cz. Elektryczna

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/