Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
poniedziałek 11/05/2020

Kwiecień 2020

Opis robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 26.09.2019 r., znak: AB-I.7820.4.6.2018.AS wydał Decyzję nr 18/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km (S-61) i budowie drogi krajowej nr 63 na długości około 2,250 km (DK 63). Dnia 01.10.2019r. Zamawiający przekazał Plac Budowy Wykonawcy.

Dnia 14.12.2019 r. Zamawiający pismem O.BI.KP-6.414.26.2017.828.tw.ak przekazał Decyzję ZRID nr 18/2019 znak AB-I.7820.4.6.2018.AS z dn. 26.09.2019 z potwierdzoną ostatecznością.

Roboty drogowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował prace związane z:

 • Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych na drogach: Łącznik R1-R2, DW1 (WD4), PP-WS26, DD12L, DD15Pb, DD16L
 • Rozbiórka nawierzchni bitumicznej: DP1903B – rejon WD2, TG w rejonie WD18
 • Rozbiórka podbudowy z kruszywa: DP1903B – rejon WD2
 • Wykonywanie wykopów: TG w km od 0+840 do 1+200, od 1+800 do 2+100, od 5+850 do 6+000, od 4+950 do 5+200, od 9+800 do 10+500; DK63 w km od 1+100 do 1+250; Dw3P, DD2L, Obwodnica Stawisk w km: od2+500 do 2+740, od 1+220 do 1+350, DW2 cz. II
 • Wykonywanie wykopów – wymiany gruntów: DW1 – rejon WD4; DD4L
 • Wykonywanie nasypów: TG w km od 0+120 do 0+655, od 1+200 do 1+280, od 1+340 do 1+450, od 2+150 do 2+400, od 8+200 do 8+500, od 8+530 do 8+820; Łącznice L04 i L02; DK63 w km od 1+320 do 1+580; DD4L; DW1 – rejon WD4, Obwodnica Stawisk w km od 0+220 do 3+000, DW2 cz. II, DP 1856B oraz DP1857 – pobocza, DD17P
 • Wykonywanie nasypów – wymiany gruntu: TG w km od 1+720 do 1+760; DW1 – rejon WD4; DD4L, DW2 cz. II
 • Wykonywanie GWN: TG w km od 0+490 do 0+665, Obwodnica Stawisk w km od 1+600 do 2+200
 • Wykonywanie stabilizacji podłoża: TG w km 1+340 do 1+560, od 2+360 do 2+400, od 2+410 do 2+550, od 2+360 do 2+400
 • Wykonywanie wzmocnień skarp nasypów geosyntetykami: TG w km od 8+200 do 8+500, od 8+530 do 8+820, Obwodnica Stawisk w km od 0+220 do 3+000
 • Wykonywanie warstwy mrozochronnej: TG w km od 0+820 do 0+880, od 0+665 do 0+700, Obwodnica Stawisk
 • Wykonywanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej: TG w km od 0+490 do 0+700 – jezdnia lewa
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej: Dw8L, DD17P
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych na DW2 cz. II w km od 0+000 do 2+880
 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na DW2 cz. II w km od 0+000 do 0+450 oraz DP1857B
 • Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na DW2 cz. II w km od 0+000 do 2+880, DP1857B oraz DP1856B
 • Humusowanie skarp i rowów na DW 2 cz. II
 • Umacnianie poboczy kruszywem na DW 2 cz. II
 • Montaż barier drogowych na DW2 cz. II
 • Wykonanie oznakowania poziomego na DW2 cz. II

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał następujące odcinki próbne:

 • Górna warstwa nasypów (GWN) – S61 w km od 0+495 do 0+665
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 16S – DW2 cz. II w km od 1+550 do 2+880

W okresie sprawozdawczym Konsultant dokonał:

 • Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu
 • Sprawdzenia jakości wykonanych robót i materiałów do nich użytych
 • Zgodności prowadzenia robót zgodnie z Projektem Budowlanym i decyzją ZRID oraz innymi przepisami

Roboty mostowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał prace:

Obiekt MS-3

 • Betonowanie skrzydła JL
 • Betonowanie korpusu podpory P2 JP

WD-4

 • Wykonanie wymiany gruntu pod podporą P1, P2 i P3

Obiekt WS-6

 • Wykonywanie izolacji cienkiej podpór i skrzydeł JP i JL
 • Wbudowanie drenażu zasypki podpór P1, P2 i skrzydeł
 • Wbudowywanie zasypki podpór JP i JL

Obiekt WS-7

 • Betonowanie korpusów podpór i ustroju nośnego JP
 • Zbrojenie skrzydła JP

Obiekt PZDs-8

 • Betonowanie korpusów podpór i ustroju nośnego JP
 • Montaż zbrojenia skrzydeł podpór P1 i P2 JL

Obiekt WD-8a

 • Betonowanie ławy fundamentowej podpory P2 i P3
 • Betonowanie ław fundamentowych skrzydeł podpór P1 i P3

Obiekt PZGd-9

 • Montaż konstrukcji stalowej pomiędzy podporami P2/P3
 • Dostawa i rozpoczęcie montażu konstrukcji stalowej pomiędzy podporami P3/P4
 • Montaż deskowania i zbrojenia wieńców żelbetowych ustrojów P1/P2, P2/P3

Obiekt WS-10

 • Montaż zbrojenia korpusów podpór i ustroju nośnego JL
 • Montaż wież podpierających deskowanie ustroju JL
 • Betonowanie skrzydła S4 JP

Obiekt WS-12

 • Montaż zbrojenia korpusów podpór i ustroju nośnego JL
 • Montaż wież podpierających deskowanie ustroju JL

Obiekt WD-18

 • Wykonanie wykopów pod podporę P1, P2 i P3
 • Wbudowanie betonu podkładowego ławy fundamentowej P2

WD-21

 • Betonowanie korpusu przyczółka P3
 • Montaż zbrojenia korpusu przyczółka P1

PZDd-1L

 • Montaż belek strunobetonowych
 • Montaż deskowania i zbrojenia ustroju nośnego
 • Wykonywanie izolacji cienkiej ław oraz korpusów podpór P1, P2 i skrzydeł S1, S2
 • Wbudowywanie zasypek za przyczółkami P1 i P2

Obiekty PZŁ 15

 • Montaż deskowania i zbrojenia fundamentów skrzydeł S1 i S2

Przepusty P1 – P5

 • Zasypywanie konstrukcji podatnych
 • Montaż parasoli ochronnych oraz drenaży górnych przepustów
 • Betonowanie wieńca przepustu P5
 • Dostawa elementów muru z gruntu zbrojonego P5
 • Montaż muru z gruntu zbrojonego
 • Wbudowywanie zasypki za murami z gruntu zbrojonego

Roboty branżowe

W okresie sprawozdawczy Wykonawca prowadził prace przy:

 • Budowa kanalizacji deszczowej: Trasa Główna
 • Budowa kanalizacji deszczowej: Obwodnica Stawiski
 • Budowa oświetlenia drogowego: Układ oświetlenia 1SO1 – montaż rur osłonowych
 • Budowa przyłączy: Trasa Główna układ 1ZK3
 • Przebudowa kolizji sieci SN – przepięcie kolizji ESN-02, ESN-06
 • Przebudowa kolizji sieci nN – przepięcie kolizji EnN-01, EnN-02, EnN-03
 • Przebudowa urządzeń melioracyjnych i rzek – wykonanie rowu melioracyjnego R-A-1
 • Budowa zbiorników retencyjnych: ZR-1, ZR-2a, ZR-Dw10L, ZR-4, ZR-5, ZR-Dw18, ZR-15, ZR-18, ZR-21, ZR-DW2/czII-03 oraz ZR-23 i ZR-24 na Obwodnicy Stawisk
 • Budowa przepustów na rowach melioracyjnych – PM-1, PM-6 i PM-7
 • Budowa przepustów drogowych i rowów krytych – DD2L, Dw3P, DW2/czII, DP1903B/czII, DD13Pa, DD13Pb, DG105641B(WS10), DK61, DD7P, Obw. Stawisk.

Ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym funkcjonował stały nadzór nad pracami związanymi z ochroną środowiska i archeologią.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/