Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
środa 05/05/2021

Kwiecień 2021

W okresie objętym Raportem wykonywane były następujące roboty :

 1. ROBOTY DROGOWE I PRZYGOTOWAWCZE.

 • Odhumusowanie: TG w KM -0+030 – 0+000 (Odcinek Toto)
 • Wykonywanie wykopów: TG w KM -0+030 – 0+000 (Odcinek Toto), DK63, DW1 przy rondzie 4, DD4L, Rondo 3 wraz z wlotami, DD2L w KM: 0+015 – 0+020, PPWS26 w KM: 0+015-0+020, DD12L, DW16L
 • Wykonywanie nasypów: TG w KM: 0+200 – 0+800, 1+100, Łącznik R1-R2- CPR, L03P – pas technologiczny, DD4L, DW1 cz. I, DW2 cz. II w KM: 2+880 – 3+094, Wloty Ronda 3, DD12L
 • Wykonywanie GWN: TG w KM: DW2 cz. I, DW1
 • Wykonywanie zasypki pobocza: TG w KM: 0+200 – 1+300, S61 4+100-4+900 strona prawa, 6+460 – 10+000, Łącznik R1-R2, MOP Wschód i Zachód, DP1903B cz. I, DP1903B cz. II
 • Wykonywanie zasypki pasa dzielącego: TG w KM: 1+800 – 2+400, 6+450 – 7+250, 8+500 – 10+020
 • Wykonywanie WUP z gruntów stabilizowanych hydraulicznie (pasy technologiczne): TG w KM: S61 0+180-0+720 SL, 0+860-960 SP, 0+960-1+100 SP, 7+800 – 8+500 SP, 7+900 – 8+500 SL, Wloty Ronda 3, DD12L, DW16L
 • Wykonywanie warstwy mrozochronnej: DK63, DW1 przy R4, DW16L, DD15Pa, DD15Pb
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM: TG w KM: 0+215-0+550 SP, 1+280-1+300, 2+370-2+390, 2+430-2+445, 4+000-4+035, 4+050-4+090, Łącznik R1-R2, Rondo 2, DW1 przy rondzie 4, DW2 cz. I, DW2 cz. II w KM3+140 – 3+799, DP1903B cz. 2, Wloty ronda 3, DW6L, DD15Pa, DD15Pb
 • Wykonywanie podbudowy z chudego betonu: TG: S61 5+020-5+270 JP, S61 5+002-5+033 JL, S61 5+915-6+395 JP, S61 5+916-6+398 JL
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej z BA: TG w KM: 1+280-1+375, 6+395-6+428, L01P, L03P, Łącznik R1-R2, Rondo 2, MOP Wschód, DK63 w KM: 0+018 – 0+150, DP1903B cz. 2, DD14L
 • Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego: TG w KM: 10+000 – 11+730 str.PiL
 • Wykonywanie warstwy wiążącej z BA: TG w KM: 1+280-1+375, 6+395-6+428, L01P, L03P, Łącznik R1-R2, Rondo 2, MOP Wschód, DP1903B cz. 2
 • Wykonywanie nawierzchni z SMA na Łączniku R1- R2 (odcinek próbny)
 • Wykonywanie nawierzchni z kruszywa: TG w KM: 6+448 – 7148 SL
 • Wykonywanie nawierzchni z kostki kamiennej: Rondo 1 i Rondo 2, Rondo 3
 • Umacnianie poboczy kruszywem: TG w KM: 6+460 – 8+530, OS w KM 0+557 – 2+500
 • Humusuwanie skarp, rowów, powierzchni płaskich, pasa dzielącego: TG w KM: 6+460 – 8+530, Obwodnica Stawisk, DK63, DD4L, DP1903B cz2, DP1903B cz1
 • Wykonywanie krawężników: Rondo 3 i Wloty do ronda 3
 • Wykonywanie ścieku trójkątnego: TG w KM: 0+250 – 0+709,5 SL, 0+200-1+308, 1+280-1+300, 2+370-2+390, 2+445 – 2+445
 • Montaż barier drogowych na Obwodnicy Stawisk, na Łączniku R1- R2, DK63 w KM: 1+563-1+703

 2. ROBOTY MOSTOWE.

 WD-2

Montaż barier mostowych

Wykonanie izolacjonawierzchni z żywic  na kapach chodnikowych

Montaż balustrady ustroju nośnego

Montaż balustrad schodów skarpowych

Wykonanie warstwy ścieralnej na obiekcie

Wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego

Obciążenie próbne obiektu

Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed zakończeniem wszystkich robót

Opracowanie wniosku wraz z załącznikami do PNU,

 

MD-1

Montaż balustrady gzymsów

Montaż balustrady schodów skarpowych

Wykonanie powłok z żywic na gzymsach,

Wykonanie próbnego obciążenia

Ułożenie korytek ściekowych przy skrzydłach

Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed zakończeniem wszystkich robót

Opracowanie wniosku wraz z załącznikami do PNU,

 

 MS-3

Montaż barier mostowych na jezdni prawej

Wykonanie izolacjonawierzchni z żywic na kapach chodnikowych

 

WD-4

Wykonanie kap chodnikowych na skrzydłach P1, P3

 

WS-6

Wykonanie izolacjonawierzchni z żywic  na kapach chodnikowych – grunt

Wykonanie schodów skarpowych,

Montaż barier mostowych w pasie rozdziału

 

 WS-7

Wykonanie izolacjonawierzchni z żywic  na kapach chodnikowych,

Montaż barier mostowych w pasie rozdziału

 

PZDs-8

Wykonanie izolacjonawierzchni z żywic  na kapach chodnikowych,

Montaż barier mostowych w pasie rozdziału

 

WD-8a

Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego

Wykonanie płyty przejściowej (podpora P1)

Wykonanie kap chodnikowych skrzydeł (podpora P3)

 

PZGd-9:

Drenaż parasola za P1,

Budowa nasypów kształtujących dojścia do obiektu,

Izolacja przeciwwodna gzymsów od strony zasypki,

 

WS-10

Wykonanie izolacjonawierzchni z żywic  na kapach chodnikowych,

Wykonanie drenażu z kruszywa otoczonego żywicą,  osadzenie wpustów,

Montaż barier mostowych w pasie rozdziału

 

WS-12

Wykonanie izolacjonawierzchni z żywic  na kapach chodnikowych,

Wykonanie drenażu z kruszywa otoczonego żywicą, osadzenie wpustów,

Montaż barier mostowych w pasie rozdziału

 

WD-18:

Wykonanie kap na skrzydłach przyczółków P1 i P3,

Wykonanie izolacjonawierzchni z żywic  na kapach chodnikowych- grunt

Wykonanie drenażu z kruszywa otoczonego żywicą , osadzenie wpustów,

Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego,

 

PZGd-20:

Zakończenie zasypek i budowy murów z GZ,

Zbrojenie, szalowanie  gzymsów na skrzydłach S1, S2, oraz gzymsów nad podporą P-1 i P-2

Montaż parasola z geomembrany HDPE,

 

WD-21

Wykonanie kap na skrzydłach przyczółków  P3,

Wykonanie izolacjonawierzchni z żywic  na kapach chodnikowych,

Zakończenie zasypek za przyczółkiem P1,

Podłączenie kolektora do studni za P1,

Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego,

Wykonanie drenażu z kruszywa otoczonego żywicą, osadzenie wpustów,

 

PZDd-1L

Wykonanie izolacjonawierzchni z żywic  na kapach chodnikowych,

Montaż barier mostowych,

Montaż ekranów – kontynuacja

Montaż balustrad na schodach skarpowych i skrzydłach S1, S2,

Obciążenie próbne obiektu

Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed zakończeniem wszystkich robót

Opracowanie wniosku wraz z załącznikami do PNU,

 

Przepusty PZŁ 14, 15

Montaż balustrad na schodach skarpowych i skrzydłach S1, S2,

Wykonanie schodów skarpowych

 

Przepusty P1-P5:

Montaż barier mostowych,

Wykonanie izolacjonawierzchni z żywic  na gzymsie P5,

Montaż balustrad na schodach skarpowych i gzymsach muru P5,

Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Opracowanie wniosku wraz z załącznikami do PNU,

 

3. ROBOTY BRANŻOWE.

 • Budowa sieci wodociągowej: W1
 • Budowa kanalizacji deszczowej: Trasa Główna kanały deszczowe D5, D5f, D12, D13, D13a, D15, D17, D20, D23, D31, D50, D51, D75, D109, D112 i D118.
 • Budowa kanalizacji deszczowej: Obwodnica Stawisk kanały deszczowe D301, D304 i D305.
 • Budowa kanału technologicznego: TG km 0+830 – 5+520, MOP Górki Wschód, MOP Górki Zachód, DK63 km 0+410 – 1+700.
 • Budowa kanału technologicznego: Obwodnica Stawisk km 0+000 – 3+300.
 • Budowa zbiorników retencyjnych: ZR-8, ZR-3, ZR-DD4L, ZR-DK63a, ZR-DK63b.
 • Budowa oświetlenia: 1SO1, 1SO2, 2SO1, 2SO2, 4SO1 i 5SO2.
 • Budowa przyłączy: 1ZK1, 10ZK i 12ZK0.
 • Zakończenie prac związanych z przebudową kolizji energetycznych.
 • Budowa przebudowa urządzeń melioracyjnych i rzek: BN-3 i R-A-3.
 • Budowa drenażu w pasie rozdziału TG: 8+530 – 9+900, 0+200 – 1+300.
 • Wykonywanie konstrukcji wsporczych i bramownic dla SZR

 

4. ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE.

     BUDYNKI TOALET NA MOP

Kontynuowano roboty związane ze wznoszeniem budynków toalet na MOP:

 • Roboty wykończeniowe, posadzkarskie, montaż drzwi i elementów wyposażenia
 • Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnej
 • Wykonywanie instalacji c.o.
 • Wykonywanie instalacji wentylacyjnej
 • Wykonywanie instalacji elektrycznej

   EKRANY AKUSTYCZNE I PRZECIWOLŚNIENIOWE

 • Montaż słupów z głowicą ekranów: EP1, EP2, EP4, EP5, EP6
 • Montaż słupów na kotwach ekranów: EP1, EP2, EP4, EP11, EP12
 • Montaż wypełnienień ekranów przeciwolśnieniowych na EP1

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/