Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
piątek 03/08/2018

Lipiec 2018

W okresie objętym Raportem wykonywane były następujące prace projektowe:
• W dn. 11.07.2018 odbyto spotkanie robocze z Weryfikatorami dotyczące przedłożonego Projektu Budowlanego.
• Wniesiono korekty do dokumentacji PB zgodnie z uwagami.
• Wprowadzono korekty rozwiązania podpór skrajnych wiaduktów WD-2, WD-4, WD-18, zmieniono podpory skrajnych wiaduktów WD-8a i WD-21.
• Prowadzono obliczenia statyczne obiektów inżynierskich.
• Przygotowano oraz przekazano Zamawiającemu (17.07.2018) dokumentację PB w formie elektronicznej i papierowej na Posiedzenie ZOPI (Konferencję uzgodnieniową).
• Trwa uzgadnianie dokumentacji z gestorem sieci wodociągowej MPWiK w Łomży.
• Monitorowano przebieg postępowania w sprawie złożonego wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.
• Wystąpiono do gmin o akceptację rozwiązań w zakresie infrastruktury oświetleniowej projektowanych odcinków dróg – analizowano otrzymane opinie.
• Analizowano otrzymane uwagi do PSOR – trwa przygotowywanie wyjaśnień oraz wprowadzanie zmian w opracowaniu.
• Analizowano otrzymane uwagi do opracowania Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.
• Uzupełniono oraz przekazano do akceptacji Zamawiającego poprawiony Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
• Uzupełniono Plan sytuacyjny styku/granic opracowania – ponownie przekazano Zamawiającemu do zatwierdzenia.
• Otrzymano z Wód Polskich wezwania (data pism 19, 24.07.2018) do uzupełnienia braków formalnych we wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych związanych z inwestycją. Trwa przygotowywanie odpowiedzi na otrzymane wezwanie do uzupełnienia w Operatach Wodnoprawnych.
• Wystąpiono do Zamawiającego o uzgodnienie układu pomiarowego MOP.
• Kompletowano operaty podziałowe celem przekazania do PODGiK.
• Przekazano Zamawiającemu Zestawienia Działek wraz z roboczymi załącznikami graficznymi do weryfikacji.
• Opracowanie graficzne oraz merytoryczne nowych numerów do PZT.
• Analizowano otrzymane opinie wymagane Specustawą.
• Przygotowywano dokumenty oraz załączniki do wniosku o ZRID – prace zakończone.
• Prace edycyjne, wydruk Projektu Budowlanego – załącznika do wniosku o ZRID.
• Przygotowania do Posiedzenia ZOPI.
• Udział Projektanta w Posiedzeniu ZOPI w dniu 27.07.2018.
• Analizowano uwagi do dokumentacji zgłoszonych na Posiedzeniu ZOPI, przygotowano stanowisko oraz trwa wprowadzanie niezbędnych zmian w PB.
• Przygotowano stanowisko Projektanta do uzasadnienia Zarządy Drogi (załącznik do wyniku Audytu BRD).
• Stała koordynacja międzybranżowa

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/