Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
poniedziałek 05/08/2019

Lipiec 2019

W okresie objętym Raportem wykonywane były następujące prace projektowe:
• Analizowano uwagi Inżyniera Kontraktu do przekazanych Projektów Wykonawczych, przygotowywano odpowiedzi oraz wprowadzano uwagi Inżyniera Kontraktu do opracowań PW.
• Po otrzymaniu uzgodnienia przebudowy kolizji od PGE Dystrybucja przekazano do zatwierdzenia wraz z odpowiedziami do Księgi uwag Projekt Wykonawczy – tom VI/3 Energetyka – Przebudowa sieci SN i nN.
• Prowadzono prace nad projektem przyłączy energetycznych polegające na wprowadzaniu uwag gestora sieci do uzgadnianej dokumentacji.
• Prowadzono uzgodnienia roboczych wersji PW z konsultantami Inżyniera Kontraktu – odbyto spotkanie z weryfikatorem IK w celu omówienia uwag do projektu Kanalizacji Deszczowej – trwają prace nad wprowadzaniem niezbędnych korekt do PW kanalizacji deszczowej wynikających ze zmian wprowadzanych w innych branżach.
• W ślad za wprowadzonymi uzupełnieniami w branży mostowej przekazano IK doszczegółowienie dokumentacji PW -. Tom IV/2 – Przebudowa urządzeń melioracyjnych i rzek zatwierdzonego warunkowo przez IK, zawierające skorygowany opis techniczny oraz zamienny rysunek nr 3-09. Uzupełnienie podyktowane było uwagami Weryfikatora do tomu III/18 Przepusty w ciągu obwodnicy Stawisk i miały one na celu doszczegółowienie rozwiązań na styku dwóch projektów.
• Przekazano do zatwierdzenia skorygowaną dokumentację PW wraz z odpowiedziami do Księgi uwag: Tom III/18 Przepusty w ciągu Obwodnicy Stawisk
• Wykonawca przekazał Inżynierowi do akceptacji opracowane przez Projektanta propozycje zamiennych rozwiązań projektowych dotyczące przechyłek drogowych.
• Przekazano Inżynierowi stanowisko Biura Projektów dotyczące metodologii obliczeń przechyłek drogowych wraz z wyciągiem z obliczeń Programu do wspomagania projektowania ramp przechyłkowych.
• Doprowadzono do zgodności Projektu Budowlanego z postanowieniem RDOŚ – poprzez doszczegółowienie rozwiązań projektowych zgodnie z wymaganiami RDOŚ.
• Przekazano do zatwierdzenia skorygowany Projekt Stałej Organizacji Ruchu.
• Trwały dalsze prace nad przygotowaniem rewizji STWiORB, do których Nadzór zgłosił uwagi, przekazywano odpowiedzi wraz ze skorygowanymi specyfikacjami.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/