Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
sobota 08/08/2020

Lipiec 2020

Opis robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 26.09.2019 r., znak: AB-I.7820.4.6.2018.AS wydał Decyzję nr 18/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km (S-61) i budowie drogi krajowej nr 63 na długości około 2,250 km (DK 63). Dnia 01.10.2019r. Zamawiający przekazał Plac Budowy Wykonawcy.

Dnia 14.12.2019 r. Zamawiający pismem O.BI.KP-6.414.26.2017.828.tw.ak przekazał Decyzję ZRID nr 18/2019 znak AB-I.7820.4.6.2018.AS z dn. 26.09.2019 z potwierdzoną ostatecznością.

W okresie objętym Raportem wykonywane były następujące prace projektowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Przekazanie IK do przeglądu i zatwierdzenia następujących Dokumentów Wykonawcy: DW nr 4 – Wypisy z rejestru gruntów i budynków dla działek objętych inwestycją, DW nr 5 – Wykaz właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych inwestycją, DW nr7 – Koncepcja programowo – przestrzenna dla docelowego rozwiązania MOP rodzaju II i III, DW nr 23 Koncepcja systemu zarządzania ruchem
 • Przekazanie IK do ponownego zaopiniowania następujących STWIORB: D.03.01.01 Przepusty z prefabrykatów betonowych – rew. 09, D.03.03.01 Drenaż podłużny – rew. 06
 • Przekazanie IK protokołu zdawczo – odbiorczego nr 10/2020 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Roboty drogowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował prace związane z:

 • Odwóz humusu: DW 2 cz. I w km od 0+400 do 0+680
 • Wykonywanie wykopów: TG w km: od 4+780 do 5+270, od 5+780 do 5+860, od 11+800 do 12+650, od 9+800 do 10+500, MOP Wschód, DK63 w km od 0+250 do 0+700, DD4L w km od 0+150 do 0+300, DW2 cz. I w km od 0+000 do 0+100
 • Wykonywanie wykopów – wymiany gruntów: TG w km od 3+940 do 3+980, od 11+150 do 11+230, PP-WS6
 • Wykonywanie nasypów: TG w km: od 2+160 do 2+400, od 2+412 do 2+700, od 3+740 do 3+920, od 4+055 do 4+200, od 5+360 do 5+760, od 4+552,92 do 4+749,98, od 6+430 do 7+400, od 8+824 do 8+870, MOP Wschód, MOP Zachód, DK 63 w km: 0+100 do 0+250 , od 1+647 do 1+687, DD4L w km od 0+000 do 0+160, Rondo 4, DW2 cz. II w km od 0+500 do 0+600,Dw18L, DD14L
 • Wykonywanie nasypu – wymiany gruntów: TG w km od 3+940 do 3+980, od 11+150 do 11+230, PP-WS6
 • Wykonywanie GWN: TG w km: od 4+550 do 4+750, od 4+529,77 do 4+550, od 7+400 do 7+700, od 6+830 do 7+040
 • Wykonywanie zbrojenia nadpalowego – geomateraca – TG w km od 4+017 do 4+035, od 4+046 do 4+063
 • Wykonywanie wzmocnień skarp nasypów geotkaninami: TG w km od 6+439 do 6+590 str.L oraz od 6+439 do 6+530
 • Wykonywanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 25 cm: TG w km: od 2+160 do 2+180, od 4+220 do 4+320, od 4+340 do 4+400, od 4+800 do 5+020, od 7+700 do 7+870, od 7+130 do 7+400, L1 na MOP
 • Wykonywanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR≥35%: TG w km: od 2+950 do 3+100, od 2+800 do 3+000, od 2+140 do 2+180, od 3+000 do 3+500, od 7+700 do 7+870, od 7+130 do 7+400
 • Wykonywanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej: TG w km od 1+800 do 2+120 oraz od 8+500 do 6+830
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5: Łącznice L02L, L04L, L03P na Węźle Kolno
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej z mieszanki min. 0/11.2, związanej spoiwem hydraulicznym C8/10: TG w km od 0+250 do 0+820 oraz od 8+500,07 do 6+830

W okresie sprawozdawczym Konsultant dokonał:

 • Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu
 • Sprawdzenia jakości wykonanych robót i materiałów do nich użytych
 • Zgodności prowadzenia robót zgodnie z Projektem Budowlanym i decyzją ZRID oraz innymi przepisami

Roboty mostowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał prace:

WS-26

 • Montaż konstrukcji stalowej
 • Wykonywanie ław fundamentowych pod mury z gruntu zbrojonego F-3, F-4
 • Wykop pod fundamenty murów F-1, F-2

Obiekt WD-2

 • Betonowanie korpusu podpory P-3
 • Betonowanie ścianek zaplecznych podpór P-1, P-3

Obiekt MS-3

 • Betonowanie ustroju nośnego MS-3L i MS-3P

Obiekt WS-6

 • Wykonywanie płyt przejściowych P1 i P-2
 • Montaż deski gzymsowej

Obiekt WS-7

 • Zasypki inżynierskie korpusów podpór
 • Drenaże za przyczółkami

Obiekt PZDs-8

 • Wykonywanie płyt przejściowych podpór P-1 i P-P2

Obiekt WD-8a

 • Korpus podpory P3 – betonowanie,
 • Deskowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego

Obiekt PZGd-9

 • Betonowanie wieńców II etap
 • Kontynuacja zasypki konstrukcji stalowej
 • Kontynuacja murów z gruntu zbrojonego

Obiekt WS-10

 • Montaż desek gzymsowych, krawężników i zbrojenia kap na ustroju L+P,
 • Zasypki za przyczółkami P-1, P-2

Obiekt WS-12

 • Montaż desek gzymsowych, krawężników i zbrojenia kap na ustroju L+P,
 • Zasypki za przyczółkami P-1, P-2
 • Betonowanie płyt przejściowych P-1, P-2

PZGd-20

 • Betonowanie ław fundamentowych podpór P-3, P-4
 • Wymiana gruntu pod podpora P-4 (sekcja III)
 • Betonowanie ściany podpory P-3

WD-21

 • Montaż łożysk P1 i P3,
 • Deskowanie i zbrojenie poprzecznic P1 i P3
 • Betonowanie skrzydła S 1.1.

Obiekt MD_PZDsz-1

 • Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego oraz zasypek konstrukcji stalowej
 • Wykonywanie izolacji MMA na styku konstrukcji stalowej z betonem podpór

PZDd-1L

 • Montaż dylatacji modułowych,
 • Montaż desek gzymsowych, krawężników i zbrojenia kap na ustroju L+P,
 • Betonowanie nisz dylatacyjnych

Przepust P5

 • Betonowanie oczepu G2 na murze z gr. zbrojonego przepustu P5- etap I
 • Betonowanie zwieńczenia na przepuście P-1

Przepusty PZŁ 14 i 15

 • Betonowanie skrzydeł S1-S4 na przepuście PZŁ-14
 • Betonowanie wlotu i wylotu oraz skrzydeł S-1 – S-4 na przepuście PZŁ-15

Roboty branżowe

W okresie sprawozdawczy Wykonawca prowadził prace przy:

 • Budowa Kanalizacji Sanitarnej: Montaż oczyszczalni ścieków na MOP Górki Wschód i MOP Górki Zachód
 • Budowa kanalizacji deszczowej: Trasa Główna i Obwodnica Stawisk
 • Przebudowa kolizji ESN: ESN-05
 • Budowa zbiorników retencyjnych: ZR-6, ZR-09, ZR-15, ZR-17, ZR-21, ZR-Dw18, ZR-DW2czII-01, ZR- DW2czII-02
 • Przebudowa Sieci Telekomunikacyjnych: Kolizja T4, T5
 • Budowa Kanału Technologicznego: Trasa Główna, MOP.

Ochrona środowiska, archeologia

W okresie sprawozdawczym funkcjonował stały nadzór nad pracami związanymi z ochroną środowiska i archeologią.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/