Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
czwartek 05/08/2021

Lipiec 2021

W okresie objętym Raportem wykonywane były następujące prace projektowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego, sporządzanie i uzyskiwanie zatwierdzeń dla KNA
 • Prowadzenie przez Projektanta prac projektowych dotyczących DP1903B w związku z Poleceniem Inżyniera nr 5, 8 oraz 10.
 • Uzyskanie zatwierdzenia Wydziału BRD dla Projektu Czasowej Organizacji Ruchu w rejonie Węzła Kolno
 • Przekazanie do zatwierdzenia IK dokumentacji uzupełniającej do PW branży energetycznej – przebudowa sieci energetycznej
 • Przekazanie do zatwierdzenia IK dokumentacji uzupełniającej do PW branży telekomunikacyjnej – budowa sieci światłowodowej
 • Przekazanie IK Kart Obiektów Mostowych dla następujących obiektów: MD/PZDsz-1, WD-2, PZDd-1L, MS/PZDsz-3, WS-6, WS-7, PZDsz-8, WD-8A, WS-12, WS-26, PZGd-9, WS-10, PZGd-20, WD-21

 

W okresie objętym Raportem wykonywane były następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • Wykonanie betonu nawierzchniowego z betonu cementowego: : uciąglono warstwy na całej Trasie Głównej (roboty zakończono 1.07.2021)
 • Zakończenie zasadniczych robót drogowych na Trasie Głównej
 • Kontynuacja wykonywania robót brukarskich na całej inwestycji
 • Wykonywanie nawierzchni pasów technologicznych
 • Wykonywanie robót bitumicznych: poszerzenie prawej jezdni Obwodnicy Stawisk, MOPy, DW2 cz. I, DW1 (WD4), Zjazdy awaryjne
 • Wykonywanie ogrodzeń Trasy Głównej i Zbiorników retencyjnych
 • Wykonanie balustrad przy CPR w rejonie obiektu WD-4
 • Wykonanie oznakowanie pionowego i poziomego na Trasie Głównej
 • Wykonanie barier drogowych na Trasie Głównej

W okresie sprawozdawczym Konsultant dokonał:

 • Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu
 • Sprawdzenia jakości wykonanych robót i materiałów do nich użytych
 • Zgodności prowadzenia robót zgodnie z Projektem Budowlanym i decyzją ZRID oraz innymi przepisami

Roboty mostowe

WS-26

 • Wykonanie balustrad schodów skarpowych,
 • Montaż korytek ściekowych wzdłuż gzymsów,
 • Profilowanie skarp wraz z humusowaniem
 • Montaż stałych punktów wysokościowych
 • Roboty wykończeniowe
 • Uzyskanie decyzji na użytkowanie

WD-2

 • Profilowanie stożków wraz z humusowaniem,
 • Roboty wykończeniowe

MD-1

 • Wykonanie hydrofobizacji i powłoki odpornej na chlorki, powierzchni betonowych podpór,
 • Profilowanie stożków wraz z humusowaniem ,
 • Roboty wykończeniowe

MS-3

 • Wykonanie hydrofobizacji i powłoki odpornej na chlorki, powierzchni betonowych podpór,
 • Wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego,
 • Profilowanie stożków wraz z humusowaniem,
 • Roboty wykończeniowe
 • Uzyskanie decyzji na użytkowanie

WD-4

 • Wykonanie hydrofobizacji i powłoki odpornej na chlorki, powierzchni betonowych podpór,
 • Profilowanie stożków wraz z humusowaniem,
 • Wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego,
 • Próbne obciążenie obiektu,
 • Montaż stałych punktów wysokościowych
 • Roboty wykończeniowe
 • Uzyskanie decyzji na użytkowanie

WS-6

 • Wykonanie hydrofobizacji i powłoki odpornej na chlorki, powierzchni betonowych podpór,
 • Wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego,
 • Profilowanie stożków wraz z humusowaniem,
 • Roboty wykończeniowe
 • Uzyskanie decyzji na użytkowanie
 • Montaż krat zabezpieczających przed upadkiem z wysokości

WS-7

 • Wykonanie hydrofobizacji i powłoki odpornej na chlorki, powierzchni betonowych podpór,
 • Wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego,
 • Profilowanie stożków wraz z humusowaniem
 • Roboty wykończeniowe
 • Uzyskanie decyzji na użytkowanie
 • Montaż krat zabezpieczających przed upadkiem z wysokości

PZDs-8

 • Wykonanie hydrofobizacji i powłoki odpornej na chlorki, powierzchni betonowych podpór,
 • Profilowanie skarp wraz z humusowaniem,
 • Montaż bariery linowej w pasie rozdziału,
 • Roboty wykończeniowe
 • Uzyskanie decyzji na użytkowanie

WD-8a

 • Wykonanie hydrofobizacji i powłoki odpornej na chlorki, powierzchni betonowych podpór,
 • Profilowanie stożków wraz z humusowaniem,
 • Wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego,
 • Próbne obciążenie obiektu
 • Roboty wykończeniowe
 • Uzyskanie decyzji na użytkowanie

PZGd-9

 • Zakończenie nasypów kształtujących wraz z nawierzchnią przejścia,
 • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych,
 • Wykonanie hydrofobizacji i powłoki odpornej na chlorki, powierzchni betonowych podpór P1-P4
 • Montaż balustrad,
 • Montaż blach maskujących na czole podpór P2 i P3
 • Profilowanie stożków wraz z humusowaniem,
 • Roboty wykończeniowe
 • Uzyskanie decyzji na użytkowanie

WS-10

 • Montaż ekranów akustycznych
 • Profilowanie stożków wraz z humusowaniem (darniowanie),
 • Przeciwspadek z asfaltu lanego,
 • Roboty wykończeniowe
 • Uzyskanie decyzji na użytkowanie
 • Montaż krat zabezpieczających przed upadkiem z wysokości

WS-12

 • Obróbki brukarskie wylotów drenażu podpoór,
 • Roboty wykończeniowe
 • Montaż krat zabezpieczających przed upadkiem z wysokości

WD-18

 • Profilowanie skarp wraz z humusowaniem (darniowanie),
 • Przeciwspadek z asfaltu lanego,
 • Roboty wykończeniowe
 • Uzyskanie decyzji na użytkowanie

PZGd-20

 • Zakończenie zasypek, nasypów kształtujących wraz z nawierzchnią przejścia,
 • Montaż ekranów przeciwolsnieniowych
 • Antykorozja gzymsów,
 • Wykonanie hydrofobizacji i powłoki odpornej na chlorki, powierzchni betonowych podpór P1-P4,
 • Montaż balustrad,
 • Montaż blach maskujących na czole podpór P2 i P3,
 • Profilowanie skarp wraz z humusowaniem,
 • Roboty wykończeniowe
 • Uzyskanie decyzji na użytkowanie

WD-21

 • Wykonanie warstwy ścieralnej SMA,
 • Wykonanie hydrofobizacji i powłoki odpornej na chlorki, powierzchni betonowych podpór P1-P3,
 • Próbne obciążenie obiektu,
 • Profilowanie stożków wraz z humusowaniem,
 • Przeciwspadek z asfaltu lanego
 • Roboty wykończeniowe
 • Uzyskanie decyzji na użytkowanie

PZŁ14 , PZŁ15

 • Wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych wlotów,
 • Roboty wykończeniowe
 • Profilowanie skarp wraz z humusowaniem

 

Roboty branżowe

 • Budowa sieci wodociągowej: wpięcie do istniejącej sieci W5
 • Budowa kanalizacji deszczowej: Trasa Główna kanały deszczowe D5, D5a, D6, D11a, D12, D23, D24, D29, D30, D30a, D32, D33, D48 oraz regulacja studni na całej trasie głównej.
 • Budowa kanału technologicznego: TG km 0+000 – 12+520, MOP Górki Wschód, MOP Górki Zachód.
 • Budowa zbiorników retencyjnych: ZR-Dw10L, ZR-13, ZR-14.
 • Budowa oświetlenia: montaż opraw oświetleniowych.
 • Budowa przyłączy: 3ZK, 4ZK, 6ZK, 8ZK i 9ZK.
 • Budowa przebudowa urządzeń melioracyjnych i rzek: R-A-3 i Dopływ z Kisielnicy odc.2.
 • Budowa drenażu w pasie rozdziału TG: 0+000 – 12+000.
 • Budowa SZR: Montaż złączy WK

Roboty konstrukcyjno – budowlane

 • Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

– Kontynuacja robót związanych z wykonywaniem ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych na TG, montaż wypełnień ekranów.

– Zestawienie robót planowanych na okres sprawozdawczy w porównaniu z ich realizacja znajduje się w załączniku nr 2.

 

Zakres prac wykonanych w ramach nadzoru przyrodniczego.

Zakres prac w ramach nadzoru przyrodniczego dotyczył w szczególności monitorowania wywiązywania się Wykonawcy Robót z obowiązku przestrzegania odpowiednich norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz z obowiązku przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. W szczególności zwracano uwagę na ewentualne negatywne skutki spowodowane działaniami Wykonawcy w związku z realizacją Robót, jeśli takie wystąpiły oraz monitorowano prawidłowość wykonywania czynności określonych we właściwych decyzjach oraz postanowieniach dotyczących nadzoru środowiskowego i przyrodniczego Wykonawcy Robót. Sprawdzano również czy prace są prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem ochrony stanowisk zwierząt, roślin i siedlisk przyrodniczych zinwentaryzowanych na etapie opracowywania raportów o oddziaływaniu na środowisko. Wszelkie nieprawidłowości zgłaszane są na bieżąco po objazdach nadzoru.

Prace kameralne:

 • analiza harmonogramu prac pod kątem zapisów DŚU i wymagań środowiskowych,
 • weryfikacja sprawozdań miesięcznych z nadzoru przyrodniczego Wykonawcy,
 • kontakt z Wykonawcą budowy w kwestii planowanych prac budowy i ewentualnych napraw uszkodzeń.

Prace Terenowe:

 • wizyty terenowe, podczas których kontrolowany będzie wpływ prowadzonych i planowanych prac na florę i faunę, w szczególności obszarów chronionych i cennych przyrodniczo, oraz gatunków dziko żyjących albo pod ochroną,
 • kontrole aktywności zwierząt,
 • kontrole stanu porządku i ładu na placu i zapleczu budowy, pod kątem odpowiedniego zabezpieczenia magazynowanych, gromadzonych tymczasowo materiałów budowlanych i odpadów, oraz właściwej segregacji odpadów z podziałem na odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne,
 • monitoring postępu prac związanych z budową, montażem i wykończeniem urządzeń ochrony środowiska (przejścia dla zwierząt, ogrodzenia) oraz czynności takie jak np. humusowanie, nasadzenia, obsiew skarp i terenów płaskich,
 • sporządzanie dokumentacji fotograficznej terenu budowy oraz obszarów przylegających do niego.

Wyniki kontroli terenu budowy, prowadzony przez nadzór środowiskowy i przyrodniczy

Podczas kontroli dokonywano przeglądu terenu inwestycji wraz z obszarem bezpośrednio do niego przylegającym, na który mogą mieć wpływ wykonywane prace budowlane.

Flora

 1. Nie odnotowano bezpośredniego, negatywnego wpływu prac budowlanych na rzadkie i chronione gatunki roślin,
 2. Nie odnotowano również negatywnego wpływu prac budowlanych na obszary przylegające do terenu budowy.

Fauna

Entomofauna

 1. Nie odnotowano negatywnego wpływy prac budowlanych na gatunki entomofauny

Herpetofauna

 1. Kontrolowano aktywność płazów,

– W miejscu sprawozdawczym odnotowano występowanie płazów w zbiorniku retencyjnym nr 14. Wykonawca niezwłoczne rozpoczął działania mające na celu ochronę przedstawicieli herpetofauny, zgodne zapisami w decyzji ZRID z dnia 29.09.2019 nr 18/2018 znak ABI.7820.4.6.2018.AS. o, Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 5.07.2019, znak WOOŚ.4222.1.2019.DK oraz zgodami RDOŚ na odstępstwa w stosunku do zwierząt chronionych. Prace wykonywane były przez Nadzór Przyrodniczy, który dokonał odłowu płazów ze zbiornika ZR14. Zwierzęta zostały przeniesione do siedlisk zastępczych właściwych dla bytowania tych zwierząt. W miesiącu lipcu kontynuowano prace związane realizacją zbiornika ZR 14, Wykonawca na bieżąco odpompywał wodę z zastoisk powstałych po intensywnych opadach deszczu.

 1. Dopóki prace związane z wykonywaniem ogrodzenia docelowego nie zostaną ukończone, Należy zwrócić uwagę na zachowanie ciągłości tymczasowych wygrodzeń a wszelkie uszkodzenia niezwłocznie naprawiać oraz zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu prac z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego w rejonie wygrodzeń.

Ornitofauna

 1. Na terenie budowy stwierdzono obecność takich gatunków jak: kuraki polne,
 2. Na terenie budowy stwierdzono gniazdowania jaskółek brzegówek Riparia riparia w hałdzie humusu w km 3+500 MOP Górki Zachód. Rozpoczęto działania zabezpieczające hałdę pod nadzorem ornitologa. Do czasu wyprowadzenia lęgów Wykonawca nie może prowadzić robót ingerujących w siedliska.

Chiropterofauna

 1. Nie prowadzono wyburzeń. Nie odnotowano zagrożeń dla nietoperzy.

Teriofauna

 1. Na terenie budowy stwierdzono ślady obecności dużej zwierzyny tzn. sarny, łosie oraz małe i średnie ssaki takie jak dziki, zające, kuropatwy
 2. Odnotowano potencjalne pułapki dla małych zwierząt (miejsca obarczone ryzykiem wpadnięcia do nich małych zwierząt bez możliwości wyjścia, mogące powodować śmiertelność zwierząt) na terenie prac budowlanych,

Wyniki z kontroli skuteczności zastosowanych zabezpieczeń ochronnych dla płazów i gadów:

 1. Wykonawca jest w trackie prac związanych z wykonaniem ogrodzenia docelowego.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/