Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
poniedziałek 23/12/2019

Listopad 2019

Opis robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 26.09.2019 r., znak: AB-I.7820.4.6.2018.AS wydał Decyzję nr 18/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km (S-61) i budowie drogi krajowej nr 63 na długości około 2,250 km (DK 63). Dnia 01.10.2019r. Zamawiający przekazał Plac Budowy Wykonawcy.

Roboty drogowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował prace związane z:

 • Wykopy – wymiana gruntów
 • Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej
 • Usunięcie i utylizacja karp
 • Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nasyp
 • Nasypy oraz ulepszone podłoże i ulepszone nasypy
 • Wykonanie płotków dla żabek
 • Wycinka drzew
 • Ustawianie płotków herpetologicznych
 • Rozbiórka elementów prefabrykowanych
 • Wzmocnienia podłoża kolumnami DSM
 • Warstwę mrozoochronną

W okresie sprawozdawczym Konsultant dokonał:

 • weryfikacji oraz akceptacji Dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę,
 • weryfikacji Programu robót rew. 02 dla Kontraktu i zgłosił liczne uwagi do niego,
 • weryfikacji i akceptacji materiałów oraz źródeł ich pozyskania,
 • codziennych regularnych inspekcji na Placu budowy,
 • kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów,
 • identyfikacji i monitoringu Podwykonawców Wykonawcy oraz innych podmiotów znajdujących się na Placu Budowy,
 • sprawdzenia wartości i zakresów rzeczowych prac wykonywanych przez Podwykonawców,
 • uczestniczył w przekazaniu placu budowy (działki po pracach archeologicznych)

 

Roboty mostowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał prace:

 1. WS-26:
 • Brak prowadzonych robót mostowych
 1. WD-2:
 • Brak prowadzonych robot mostowych
 1. MD-1:
 • Pogrążenie grodzic stalowych po obrysie ław fundamentowych: podpora P1 (6,5m), podpora P2 (6,5m)
 1. MS-3:
 • Pogrążenie grodzic stalowych po obrysie ław fundamentowych: podpora P1 (5m), podpora P2 (4m)
 1. WD-4:
 • Brak prowadzonych robot mostowych
 1. WS-6:
 • Montaż zbrojenia i deskowania ławy fundamentowej nitki lewej
 • Betonowanie ławy fundamentowej nitki lewej
 • Montaż zbrojenia i deskowania ławy fundamentowej nitki prawej
 • Betonowanie ławy fundamentowej nitki prawej
 • Montaż zbrojenia oraz deskowania ściany korpusu WS-6L
 1. WS-7:
 • Przygotowanie platformy pod wykonanie kolumn DSM
 1. PZDs-8:
 • Wykonanie kolumn DSM
 • Warstwa wyrównawcza – podpora P1
 1. WD-8a:
 • Brak prowadzonych roboót mostowych
 1. PZGd-9:
 • Warstwa wyrównawcza – podpora P3
 • Montaż zbrojenia i deskowania ławy fundamentowej – podpora P2
 • Montaż zbrojenia i deskowania ławy fundamentowej – podpora P3
 • Betonowanie ławy fundamentowej – podpora P2
 • Betonowanie ławy fundamentowej – podpora P3
 1. WS-10:
 • Brak prowadzonych robót mostowych
 1. WS-12:
 • Wykonanie wykopu pod ławę fundamentową: nitka lewa i nitka prawa
 • Warstwa wyrównawcza – nitka lewa i nitka prawa
 • Montaż zbrojenia ławy fundamentowej – nitka prawa
 1. WD-18:

–   Brak prowadzonych robót mostowych

 1. PZGd-20:
 • Wykonanie wykopu – podpora P1 i podpora P2
 • Warstwa wyrównawcza: podpora P1, podpora P2
 • Montaż zbrojenia: podpora P1, P2
 1. WD-21:

–      Brak prowadzonych robót mostowych

 1. PZDd-1L:
 • Wykonanie kolumn DSM: podpora P1, podpora P2
 • Warstwa wyrównawcza: podpora P1, podpora P2
 • Montaż zbrojenia ławy fundamentowej – podpora P2
 • Betonowanie ławy fundamentowej – podpora P2
 1. PZŁ 14,15:
 • Wykonanie wykopu
 • Betonowanie ławy fundamentowej PZŁ 14
 1. P1-P5:
 • Wykonanie ławy kruszywowej: podpora P1, podpora P2
 • Montaż konstrukcji P2
 • Rozpoczęcie montażu konstrukcji P1

 

Roboty branżowe

W okresie sprawozdawczy Wykonawca prowadził prace przy:

– przebudowie kolizji W3;

– przebudowie kolizji W6;

– budowie MOP – Górki

wykonano ok. 43,74% zakresu rzeczowego przebudów sieci wodociągowej

 

Wykonawca prowadził także prace przy budowie kanalizacji deszczowej:

-budowie wpustów deszczowych z osadnikiem;

– budowie studni deszczowych;

-montażu rur

Wykonano ok. 2,61% zakresu rzeczowego budowy kanalizacji deszczowej.

W listopadzie nie wykonywano robót branży elektroenergetycznej. Procedowano aneks do umów przyłączeniowych z PGE Dystrybucja Rejon Łomża. Sprawa w toku. Przekazano do gestora sieci kosztorysy związane z przebudową kolizji elektroenergetycznych. Gestor przyjął kosztorysy bez uwag. Uzgodniono wejście celem przebudowy kolizji nn-04 z firmą Orange. Rozpoczęto uzgadnianie schematów ideowych przebudowy kolizji elektroenergetycznych z gestorem sieci. Sprawa w toku. Trwa procedura aktualizacji przez Wykonawcę szczegółowych specyfikacji technicznych branży elektroenergetycznej.

Ochrona środowiska, archeologia

W okresie sprawozdawczym funkcjonował stały nadzór nad pracami związanymi z ochroną środowiska i archeologią.

– 04.11.2019 r. – końcowy odbiór prac terenowych wyprzedzających, ratowniczych badań wykopaliskowych prowadzonych na zlecenie Zamawiającego, na stanowiskach archeologicznych: Górki-Sypniewo 4 oraz Górki-Sypniewo 5. Nastąpiło przekazanie terenu Wykonawcy.

– 12.11.2019 r. – częściowy odbiór prac terenowych wyprzedzających, ratowniczych badań wykopaliskowych prowadzonych na zlecenie Zamawiającego, na stanowiskach archeologicznych Kobylin 1, Kobylin 2 oraz końcowy – Karwowo 4 (nastąpiło przekazanie terenu Wykonawcy)

– 18.11.2019 r. – częściowy odbiór prac terenowych wyprzedzających, ratowniczych badań wykopaliskowych prowadzonych na zlecenie Zamawiającego na stanowisku archeologicznym Karwowo 7

– 18.11.2019 r. – zabezpieczono działkę nr 88 na stanowisku archeologicznym Karwowo 7, na której zlokalizowany jest cmentarz z okresu I wojny światowej

– 25.11.2019 r. – uzyskanie pozwolenia Podlaskiego WKZ na przeprowadzenie prac wykopaliskowych przez wykonawcę wyprzedzających, ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych na zlecenie Zamawiającego dla stanowiska archeologicznego Rostki 8

– podczas wszelkich prac ziemnych prowadzony był stały nadzór archeologiczny zapewniony przez Wykonawcę.

– praca nadzoru archeologicznego Wykonawcy – bez uwag. Raport miesięczny – archeologia – załącznik nr 10

Na podstawie przekazanej dokumentacji oraz wizji terenowych dokonano:

 1. Kontroli zgodności i jakości zakresów robót z dokumentacją techniczną w zakresie ochrony środowiska.
 2. Kontroli zgodności w zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.
 3. Kontroli ochrony istniejących siedlisk fauny i flory.
 4. Kontroli zabezpieczeń dla zwierzyny migrującej wzdłuż budowy.
 5. Kontroli zgodności i jakości zakresów robót z dokumentacją techniczną w zakresie wycinki.
 6. Kontroli bezpieczeństwa robót związanych z uprzątnięciem terenu budowy po wycince drzew.
 7. Kontroli nad składowaniem drewna wg asortymentów.

Nadzór stwierdził, że teren inwestycji w powyższym zakresie jest prawidłowo zabezpieczony. Wykonawca na bieżąco dokonuje niezbędnych napraw wygrodzenia wykopów, rowów i dołów.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/