Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
czwartek 17/12/2020

Listopad 2020

Opis robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 26.09.2019 r., znak: AB-I.7820.4.6.2018.AS wydał Decyzję nr 18/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km (S-61) i budowie drogi krajowej nr 63 na długości około 2,250 km (DK 63). Dnia 01.10.2019r. Zamawiający przekazał Plac Budowy Wykonawcy.

Dnia 14.12.2019 r. Zamawiający pismem O.BI.KP-6.414.26.2017.828.tw.ak przekazał Decyzję ZRID nr 18/2019 znak AB-I.7820.4.6.2018.AS z dn. 26.09.2019 z potwierdzoną ostatecznością.

W okresie objętym Raportem wykonywane były następujące prace projektowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego, sporządzanie i uzyskiwanie zatwierdzeń dla KNA
 • Przeprowadzenie przez Projektanta prac projektowych dotyczących DP1903B w związku z Poleceniem Inżyniera nr 5.
 • Przekazano do zaopiniowania przez Wydział Technologii GDDKiA o/Białystok następujących STWIORB po wcześniejszym zatwierdzeniu warunkowym IK: M.20.03.01 Schody skarpowe – rew.6,
 • Uzyskanie pozytywnego zaopiniowania następujących STWIORB przez Wydział Technologii GDDKiA: D.07.09.01.b Ekrany przeciwolśnieniowe – rew.05, System Zarządzania Ruchem
 • Uzyskanie zatwierdzenia rozwiązań projektowych zaktualizowanego DW-23 – Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem.
 • Uzyskanie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego nr 12/2020 dotyczącego DW nr 3 Projekty Podziału Nieruchomości – rew. 2.
 • Przekazanie IK przez Wykonawcę protokołu zdawczo-odbiorczego nr 13/2020 – dotyczącego Wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego i ZRID.

Roboty drogowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował prace związane z:

 • Odhumusowywanie: DW2 cz. I, DP1903B
 • Odwóz humusu: DP1903B
 • Rozbiórka nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy z kruszywa na DP1903B
 • Wykonywanie wykopów: TG w KM: 1+850 – 1+950, WA01P, OS w KM: 1+500 – 3+300 str. L, Łącznik R1-R2 w KM: 0+190 – 0+323,54, MOP Wschód, DD4L, DD18L w KM: 0+000 – 0+120, PP-WS26
 • Wykonywanie nasypów: TG w KM: 0+120 – 0+200, 7+000 – 7+500 str. P, Łącznik R1-R2 w KM: 0+190 – 0+323,54, Nasypy pod chodniki na MOP, DD4L, DW1(WD4) w KM: 0+100 – 0+500, DW2 cz. I w KM: 0+200 – 0+600, DP1903B, DD18L w KM: 0+000 – 0+120
 • Wykonywanie GWN: TG w KM: 0+100 – 0+220, 2+390,45 – 2+442,79, 4+046,65 – 4+220, DD4L w KM: 0+000 – 0+155, 0+700 – 0+755, DW2 cz. II w KM: 3+318 – 3+310
 • Wykonywanie zasypek pobocza: TG w KM: 6+500 – 8+500, DK63
 • Wykonywanie zasypek pasa dzielącego: TG w KM: 4+300 – 5+100, OS w KM: 1+500 – 2+700
 • Wykonywanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym: TG w KM: 12+750 – 12+850 (pasy technologiczne), OS w KM: 0+050 – 0+080 str. L, Łącznik R1-R2 w KM: 0+120 – 0+145, MOP Wschód, DD4L w KM: 0+155 – 0+180, 0+600 – 0+700, DW2 cz. II w KM: 3+480 – 3+799, DP1903B
 • Wykonywanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR≥35%: OS w KM: 0+050 – 0+080 str. L, MOP Wschód, DD4L w KM: 0+155 – 0+700, 0+755 – 1+340, DW2 cz. II w KM: 3+183 – 3+799, DP1903B
 • Wykonywanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej: TG w KM: 1+350 – 1+710, 2+370 – 2+400, 2+413 – 2+442, 4+047 – 4+300, 5+960 – 6+435, 10+420 – 11+350 str. P, OS w KM: 0+000 – 0+472 str. P, MOP Wschód
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego: OS w KM: 0+000 – 0+472 str. P, łącznik R1-R2 w KM: 0+000 – 0+110, MOP Wschód, MOP Zachód, DD4L w KM: 0+000 – 1+100, DP1903B
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C16/20: Rondo 1
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego: OS w KM: 0+000 – 0+472 str. P, Rondo 1, Łącznik R1-R2 w KM: 0+000 0+110, MOP Wschód, DK63 w KM: 0+120 – 1+700
 • Wykonywanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego: Obwodnica Stawisk w KM: 0+000 – 0+472 str. P, Rondo 1, Łącznik R1-R2 w KM: 0+000 0+110, MOP Wschód, DK63 w KM: 0+120 – 1+700
 • Wykonywanie warstwy nawierzchniowej z betonu cementowego: TG w KM 0+600 – 1+280, 1+820 – 2+370, 2+442 – 3+072 str. L, 2+442 – 3+206 str. P, 5+430 – 5+915, 11+730 – 13+031,84 str. P, 11+730 – 12+200 str. L
 • Wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej: MOP Wschód
 • Wykonywanie humusowania skarp i rowów: OS w KM: 0+750 – 1+200
 • Humusowanie powierzchni płaskich: MOP Wschód, MOP Zachód
 • Umocnienie rowów z użyciem prefabrykatów betonowych: TG w KM: 1+415 – 1+555 str. L, OS w KM: 3+200 – 3+300
 • Umocnienie skarp płytami ażurowymi: OS w KM: 3+200 – 3+300
 • Wykonywanie ścieku trójkątnego przynawierzchniowego: OS w KM: 0+078 – 0+464, 2+400 – 3+200, L04L w KM: 0+014,70-0+040 str. P, MOP Zachód, DK63 w KM: 1+708,20-1+711,02 str. L
 • Wykonywanie krawężników kamiennych: MOP Zachód, Rondo 1, Łącznik R1-R2 w KM: 0+000 – 0+110, Rondo 4, DK63, DP1903B
 • Wykonywanie krawężników betonowych: Rondo 1, Łącznik R1-R2 w KM: 0+000 – 0+110, DP1897B
 • Wykonywanie obrzeży betonowych: MOP Zachód, Dw16l DD14L

W okresie sprawozdawczym Konsultant dokonał:

 • Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu
 • Sprawdzenia jakości wykonanych robót i materiałów do nich użytych
 • Zgodności prowadzenia robót zgodnie z Projektem Budowlanym i decyzją ZRID oraz innymi przepisami

Roboty mostowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał prace:

 • WS-26:

Wykonanie gzymsów nad konstrukcją stalową oraz gzymsów skrzydeł (montaż zbrojenia, deskowania, deski gzymsowej, betonowanie elementów)

 • WD-2:

Betonowanie kap chodnikowych na płycie ustroju nośnego

Zasypka inżynierska podpory P-1 i P-3

Wykonanie betonu podkładowego oraz płyt przejściowych na podporach P-1, P-3

Montaż kolektora odwodnieniowego

 • MD-1:

Demontaż podparć zwieńczeń gzymsów

 • MS-3

Wykonanie płyt przejściowych na podporach P-1, P-2 (montaż zbrojenia, deskowania,

betonowanie)

Montaż deski gzymsowej i krawężnika kamiennego oraz zbrojenie i betonowanie kap

chodnikowych (J.L; J.P)

 • WD-4:

Wykonanie skrzydeł S3.1 oraz S3.2 (montaż zbrojenia, deskowania, betonowanie elementu)

Montaż urządzenia dylatacyjnego P1, P3

Wykonanie izolacji cienkiej podpory P3

Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na kapach chodnikowych

 • WS-7:

Wykonanie kap chodnikowych ustroju nośnego (montaż deski gzymsowej, krawężnika kamiennego oraz zbrojenia – betonowanie)

 • WD-8a:

Wykonanie ścianek zaplecznych podpór P1, P3 (montaż zbrojenia, deskowania – betonowanie)

Zasypka inżynierska podpory P1 (do wysokości ścianki zaplecznej), P-3 do wysokości drenażu

Wykonanie kap chodnikowych ustroju nośnego (montaż deski gzymsowej, krawężnika kamiennego oraz zbrojenia – betonowanie)

 • PZGd-9:

Montaż parasola ochronnego nad konstrukcją stalową

Zakończenie montażu elementów muru z gruntu zbrojonego wraz z zasypką inżynierską

 • WD-18:

Beton ustroju niosącego,

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydeł za przyczółkiem P1 (S 1.2.) oraz P3 (S 3.2.)

Wykonanie papy pod kapami,

 • PZGd-20:

Rozpoczęcie murów z GZ przy podporze P1, P4

Wykonanie izolacji MMA na P2P oraz P3 i P4,

Montaż kolektora P2 i P3,

 • WD-21:

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej P1 i P3,

Papa pod kapami,

Izolacja cienka za przyczółkami + drenaże,

Kontynuacja zasypek za przyczółkami,

 • PZDd-1L:

Montaż schodów skarpowych

 • Przepusty P1 – P5:

Umocnienie skarp P1-P2

Wykonanie gzymsów na P2,P3 i P5

Roboty branżowe

W okresie sprawozdawczy Wykonawca prowadził prace przy:

 • Budowa kanalizacji deszczowej: Trasa Główna kanały deszczowe D1, D4, D5, D14, D14a, D32, D42, D59a, D70, D107, D119, D122, D146 i D160
 • Budowa kanalizacji deszczowej: Obwodnica Stawiski kanały deszczowe D300, D309, D310, D314, D315 i umocnienia wylotów drenażu.
 • Przebudowa kolizji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej – MOP.W, MOP.S, W7
 • Budowa kanału technologicznego: TG km 1+800 – 2+700, 10+700 – 12+500, 12+700 – 13+000.
 • Budowa kanału technologicznego: Obwodnica Stawisk km 0+000 – 0+140.
 • Budowa zbiorników retencyjnych: ZR-DD2L, ZR-3., ZR-8, ZR-14 oraz ZR-25 na obwodnicy Stawisk.

ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

BUDYNKI TOALET NA MOP

 • Kontynuowano roboty związane ze wznoszeniem budynków toalet na MOP – wykonywanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych, wykonywanie belek, podciągów, nadproży, wieńców oraz stropów.

EKRANY AKUSTYCZNE I PRZECIWOLŚNIENIOWE

 • Wykonywanie pali fundamentowych ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych: EA 6-7-8 (pale nr 12-31) oraz EP11

Ochrona środowiska, archeologia

W okresie sprawozdawczym funkcjonował stały nadzór nad pracami związanymi z ochroną środowiska i archeologią.

W okresie sprawozdawczym: monitorowano nadzór archeologiczny Wykonawcy oraz archeologiczne ratownicze badania wykopaliskowe prowadzone w miejscowości Kobylin.

Prowadzony jest stały nadzór archeologiczny z ramienia Wykonawcy nad wszelkimi pracami ziemnymi. W kwestii poprawności sprawowania nadzoru archeologicznego z ramienia Wykonawcy – brak uwag. Dnia 14.09.2020 r. przedłużono termin pozwolenia WUOZ Łomża na prowadzenie badań archeologicznych realizowanych w formie nadzoru archeologicznego do dnia 31.10.2021 r. (decyzja WUOZ Łomża syg. Ł.5161.39.2020.MK).

Skontrolowano ogólny stan porządku i ładu na placu i zapleczu budowy, w szczególności pod kątem odpowiedniego zabezpieczenia magazynowanych, gromadzonych lub składowanych tymczasowo materiałów budowlanych i odpadów.

Skontrolowano dokładnie zagłębienia terenu, rowy oraz zbiorniki wodne wypełnione wodą na terenie budowy. W czasie kontroli, z uwagi na panującą porę roku nie stwierdzono tras jesiennej migracji płazów na trenie budowy.

Nadzór zlecił uporządkowanie terenu przy obiektach mostowych. W trakcie wykonywania prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa dot. ochrony środowiska oraz zapisów odnośnych decyzji środowiskowych.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/