Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 04/12/2018

Listopad 2018

W okresie objętym Raportem wykonywane były następujące prace projektowe:
• Przygotowano projekty wykonawcze branży drogowej, zieleni, sieci wodno-kanalizacyjnych, branży elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, melioracji, sieci kanalizacji deszczowej, ekranów.
• Analiza otrzymanych uwag do Planu Działań Ratowniczych, przygotowanie do przekazania Planu Działań Ratowniczych do zatwierdzenia przez Zamawiającego.
• Przekazano JST opracowania oraz projekty porozumienia określające warunki przejęcia dróg przebudowywanych oraz obsługujących przyległy teren – po otrzymaniu kompletu odpowiedzi, zostaną przekazane Zamawiającemu.
• Przygotowywano Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przekazano do Inżyniera 22szt. STWIORB do przeglądu i zatwierdzenia.
• Opracowanie i przekazanie do przeglądu i zatwierdzenia przez Inżyniera projektów wykonawczych wiaduktów WD-18 i WS-12.
• Przekazanie materiałów do uzgodnienia styków firmie TOTO.
• 23.11.2018r. odebrano z Wód Polskich ostateczne zgody wodnoprawne, następnie złożono do Urzędu Wojewódzkiego potwierdzenie ostateczności tych zgód na wnioskowaną inwestycję drogową.
• W dn. 30.10.2018 złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne wraz z załącznikami, 23.10.2018r. złożono pismo – wniosek o nadanie tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności (rozszerzone uzasadnienie w stosunku do wniosku pierwotnego).
• Przygotowano odpowiedzi na otrzymane uwagi dotyczące Koncepcji SZR ver.03.
• Otrzymano od Zarządcy sieci wodociągowej (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży) uzgodnienie projektu przełożeń sieci wodociągowej.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/