Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
czwartek 05/04/2018

Luty 2018

Prace projektowe wykonane w okresie sprawozdawczym:

• Projekt Budowlany. Kontynuacja prac projektowych z miesiąca poprzedniego, inne prace projektowe, analizy, w ramach Projektu Budowlanego.
• Analiza uwag Zamawiającego dotycząca przekazanego Projektu Budowlanego (PZT), a także uwag otrzymanych od Inżyniera Kontraktu. Analiza oraz korekta rozwiązań. Przygotowanie odpowiedzi, stanowiska Projektanta.
• Korekty sytuacyjno-wysokościowe.
• Prace przygotowawcze materiałów do audytu BRD – przygotowanie planu zagospodarowania, przygotowanie projektu organizacji ruchu, niwelet, przekroi normalnych, analizy przejezdności oraz widoczności, przygotowanie do druku, wydruk.
• Nie przekazano materiałów do audytu BRD, ze względu na ilość uwag otrzymanych bezpośrednio przed terminem przekazania – konieczność zmiany rozwiązań projektowych, mogących mieć wpływ na przebieg audytu BRD.
• Ponowne przygotowanie oraz częściowy, ponowny wydruk materiałów na potrzebę oceny audytorskiej BRD.
• Przekazano koncepcję programowo-przestrzenną dla docelowego rozwiązania MOP rodzaju II i III.
• Prace nad projektem budowlanym obiektów inżynierskich wraz z weryfikacją Wykonawcy.
• Opracowywanie i uszczegółowianie rozwiązań obiektów inżynierskich wraz koordynacją międzybranżową.
• Aktualizacja rozwiązań obiektów inżynierskich nad trasą główną po zmianie podpór skrajnych.
• Opracowanie materiałów o obiektach inżynierskich do oceny rozwiązań BRD.
• Przekazano do zatwierdzenia Analizę i prognozę ruchu.
• Skorygowano zbiorniki retencyjne w wyniku zmian drogowych.
• Prace nad systemem odwodnienia trasy głównej i pozostałych dróg dojazdowych. Analiza i określenie miejsc lokalizacji zbiorników ze wskazaniem, gdzie można zastosować system oddzielnych zbiorników oraz miejsc, gdzie z przyczyn technicznych i ekonomicznych wskazane jest zastosowanie wspólnego zbiornika retencyjnego dla różnych dróg.
• Na spotkaniu roboczym w dn. 28.02.2018 z Zamawiającym oraz Inżynierem Kontraktu, Wykonawca zaprezentował proponowane rozwiązania projektowe dotyczące systemu odwodnienia trasy głównej i pozostałych dróg dojazdowych. Przedstawiono miejsca lokalizacji zbiorników ze wskazaniem, gdzie można zastosować system oddzielnych zbiorników oraz miejsc, gdzie z przyczyn technicznych, ekonomicznych/utrzymaniowych wskazane jest zastosowanie wspólnego zbiornika retencyjnego dla różnych dróg. Omówiono dalszy tok postepowania mający na celu umożliwienie Zamawiającemu podjęcie decyzji.
• Zidentyfikowano miejsca kolizji istniejącej sieci wodociągowej z projektowaną trasą. Wyznaczono wstępnie trasy przekładanych fragmentów sieci.
• Stała koordynacja branżowa.
• Analiza otrzymanych uwag oraz wprowadzanie zmian w Programie uzupełniających badań geotechnicznych.
• Korekta rozmieszczenia słupów oświetleniowych zgodnie z przyjętymi założeniami i obliczeniami oraz zmienioną sytuacją drogową.
• Korekta rozwiązań kolizji telekomunikacyjnych i elektrycznych.
• Weryfikacja wstępnych założeń do koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.
• Prowadzono prace nad raportem o oddziaływaniu na środowisko.
• Analizowano kolizje z obiektami zabytkowymi.
• Analizowano kolizje z siedliskami przyrodniczymi i stanowiskami gatunków chronionych.
• Analizowano zakres wyjść poza linie zakresu inwestycji określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – stwierdzono, że nie występują wyjścia wymagające uzyskania dodatkowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
• Analizowano projektowany system przejść dla zwierząt – lokalizację, parametry, zagospodarowanie.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/