Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
poniedziałek 04/03/2019

Luty 2019

W okresie sprawozdawczym wykonane były następujące prace projektowe

 • Dalsza analiza uwag IK do przekazanych PW, przygotowywanie odpowiedzi oraz korygowanie projektów ykonawczych
 • Opracowanie oraz przekazanie do zatwierdzenia Opisu oraz Planu Sytuacyjnego do Projektu Drogowego
 • Monitorowanie oraz korespondencja z JST – zatwierdzenie Projektu Porozumienia
 • Przygotowywanie odpowiedzi na zgłoszone przez IK w księgach uwag, zastrzeżenia do STWiORB oraz wprowadzanie niezbędnych korekt i przekazywanie na bieżąco rewizji specyfikacji
 • przygotowywanie bieżących wyjaśnień na zapytania zgłoszone przez Weryfikatora.
 • Przygotowywanie arkuszy PZT z lokalizacjami likwidowanych bramownic i wysięgnika
 • Przygotowywanie i przekazanie Inżynierowi 2 egzemplarzy Projektu Budowlanego w wersji papierowej oraz płyty z wersją elektroniczną oraz edytowalną PB
 • Przekazanie, poprawionych z uwzględnieniem zgłoszonych uwag, 7 egz. PDR do przejęcia przez Zamawiającego – otrzymano nowe uwagi/zastrzeżenia do opracowania pomimo wcześniejszych ich braku. Przygotowano odpowiedzi oraz wyciąg poprawionych elementów do weryfikacji przez Zamawiającego
 • Złożenie do weryfikacji IK Projektów Wykonawczych obiektów inżynierskich
 • Opracowanie przedmiarów obiektów inżynierskich
 •  Wprowadzanie zmian do PW wzmocnień
 • Prace nad rewizją opracowania Koncepcji SZR
 • Przekazanie do zatwierdzenia PW Ekranów
 • Przygotowanie odpowiedzi na pismo Inżyniera Kontraktu dotyczącej zagadnień PSOR
 • Opracowanie – na wniosek IK Odpowiedzi na zapytania dotyczące prędkości miarodajnej
 • Uzgodnienie PW branży teletechnicznej i energetycznej z gestorami sieci

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/