Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
poniedziałek 06/04/2020

Luty 2020

Opis robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 26.09.2019 r., znak: AB-I.7820.4.6.2018.AS wydał Decyzję nr 18/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km (S-61) i budowie drogi krajowej nr 63 na długości około 2,250 km (DK 63). Dnia 01.10.2019r. Zamawiający przekazał Plac Budowy Wykonawcy.

Dnia 14.12.2019 r. Zamawiający pismem O.BI.KP-6.414.26.2017.828.tw.ak przekazał Decyzję ZRID nr 18/2019 znak AB-I.7820.4.6.2018.AS z dn. 26.09.2019 z potwierdzoną ostatecznością.

Roboty drogowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował prace związane z:

 • Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych na drogach DD7P i DD14L
 • Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej: TG – w km 1+800 – 2+000, 5+100+6+430,1+720-1+780,2+120-2+700, 6+800 – 8+220, Obwodnica Stawisk, MOP Górki Wschód i Zachód,
 • Wykonanie wykopów: TG w km: od 4+950 do 5+050, od 12+100 do 12+700 Obwodnica Stawisk w km od 0+800 do 1+100, DW2 cz II
 • Wykonanie nasypów TG w km: 5+700-5+800, 4+400-4+650, 1+280-1+400, 8+380 – 8+500, Obwodnica Stawisk w km 1+500 – 2+500, 0+220 – 0+700, DW1 – WD4, Dw6L, Dw8L
 • Wykonanie wymiany gruntu: Dw1 – WD4,
 • Wykonanie wzmocnień skarp nasypów na Obwodnicy Stawisk,
 • Wykonanie podbudowy Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywem, gr. 15cm – DW II cz.II,w km od 0+000 do 0+380,
 • Wykonanie Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 15cm – DW2 cz. II w km od 0+880 do 0+920, od 2+230 do 2+400.
 • Wykonanie robót brukarskich – DW2 cz II – w rejonie obiektu WD-18.

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca nie wykonywał odcinków próbnych.

W okresie sprawozdawczym Konsultant dokonał:

 • weryfikacji oraz akceptacji Dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę,
 • weryfikacji Programu robót rew. 06 dla Kontraktu i zgłosił liczne uwagi do niego,
 • weryfikacji i akceptacji materiałów oraz źródeł ich pozyskania,
 • codziennych regularnych inspekcji na Placu budowy,
 • kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów,
 • identyfikacji i monitoringu Podwykonawców Wykonawcy oraz innych podmiotów znajdujących się na Placu Budowy,
 • sprawdzenia wartości i zakresów rzeczowych prac wykonywanych przez Podwykonawców,
 • uczestniczył w przekazaniu placu budowy (działki po pracach archeologicznych)

Roboty mostowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał prace:

Obiekt MS-3

 • Betonowanie podpory P2 JL
 • Wykonanie korpusu podpory P1 JL

Obiekt WS-6

 • Beton skrzydeł podpór JL+JP
 • Betonowanie korpusów podpór JP
 • Betonowanie ustroju JP

Obiekt WS-7

 • Betonowanie płyty fundamentowej JP
 • Montaż zbrojenia podpór i ustroju JL
 • Montaż wież podpierających deskowanie ustroju JL

Obiekt PZDs-8

 • Montaż zbrojenia podpór i ustroju JL
 • Montaż wież podpierających deskowanie ustroju JL

Obiekt PZGd-9

 • Wykonanie podpór
 • Dostawa i rozpoczęcie montażu konstrukcji stalowej Supercor pomiędzy podporami P1/P2 (na odkładzie)

Obiekt WS-10

 • Montaż zbrojenia podpór i ustroju JP
 • Montaż wież podpierających deskowanie ustroju JP

PZGd-20

 • Betonowanie podpór P1 i P2 (Sekcje I – od strony Łomży)

WD-21

 • Wykonanie robót fundamentowych podpór P1 i P3

MD_PZDsz-1

 • Betonowanie fundamentów podpór P1 i P2
 • Montaż zbrojenia ścian podpór P1 i P2

PZDd-1L

 • Betonowanie korpusu przyczółka P1
 • Betonowanie cisów podłożyskowych na przyczółku P1 i P2
 • Betonowanie skrzydła S2

Obiekty PZŁ 14,15

 • Montaż prefabrykatów przepustu PZŁ-15.

Przepusty P1 – P5

 • Rozbiórka skosu i wieńca istniejącego przepustu P5 pod wydłużenie
 • Zasypywanie konstrukcji podatnych

Roboty branżowe

W okresie sprawozdawczy Wykonawca prowadził prace przy:

 • Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – ZR-Dw10L, ZR-4, ZR-5, ZR-9, ZR-10, ZR-15, ZR-18, ZR-DW2 czII-01, ZR-21, ZR-23
 • Wykonanie wykopów – ZR-3, ZR-Dw10L, ZR-9, ZR-10, ZR-15, ZR-18, ZR-DW2 czII-01, ZR-21, ZR-DW2 czII-02, ZR-DW2 czII-03
 • Wykonanie nasypów – ZR-18, ZR-21, ZR-DW2 czII-02, ZR-DW2 czII-03
 • Plantowanie skarp, dna i korony nasypów – ZR-4, ZR-5, ZR-9, ZR-10, ZR-15, ZR-18, ZR-DW2 czII-01, ZR-21, ZR-DW2 czII-02, ZR-DW2 czII-03
 • Umocnienie skarp humusem – ZR-DK63a, ZR-2a, ZR-15
 • Przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych: Kolizje – W6
 • Próby szczelności, badania i przepięcia sieci wodociągowo kanalizacyjnych: Kolizja W3, W6, W8
 • Budowa kanalizacji deszczowej: Trasa Główna–1+000 – 12+000 Obwodnica Stawisk w km 0+000 – 2+200
 • Przebudowa kolizji sieci nN – przepięcia kolizji EnN-01, EnN-02
 • Przebudowa kolizji sieci SN – przepięcie kolizji ESN-04
 • Budowa przyłączy: Trasa Główna 9ZK, 10ZK
 • Kontynuacja przebudowy sieci telekomunikacyjnych – T6, T7
 • Przepięcie kolizji telekomunikacyjnych – T6, T7
 • Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych – T11, T12
 • Budowa kanału Technologicznego: Obwodnica Stawiski
 • Budowa zbiorników retencyjnych: Obwodnica Stawiski ZR-23, ZR-24, ZR-25

Ochrona środowiska, archeologia

W okresie sprawozdawczym funkcjonował stały nadzór nad pracami związanymi z ochroną środowiska i archeologią.

W okresie sprawozdawczym:

– 10.02.2020 r. – wydanie przez WUOZ w Białymstoku Delegatura w Łomży decyzji (znak Ł.5141.2.2019.MK) wydłużającej o 1 miesiąc, od dnia jej doręczenia, termin realizacji badań archeologicznych na nowoodkrytym stanowisku archelogicznym w miejscowości Kobylin, nakazanych decyzjami z dnia 09.12.2019 r. (znak Ł.5141.2.2019.MK) oraz 17.12.2019 r. (znak Ł.5141.2.2019.MK);

– Zamawiający zakończył procedurę przetargową w sprawie wyłonienia wykonawcy ratowniczych badań archeologicznych dla nowoodkrytego stanowiska archeologicznego w miejscowości Kobylin, prace powinny rozpocząć się na początku marca, po uzyskaniu przez wyłonionego wykonawcę pozwolenia na ich wykonanie wydanego przez Podlaskiego WKZ – WUOZ w Białymstoku Delegatura w Łomży;

– prowadzony jest stały nadzór archeologiczny z ramienia Wykonawcy nad wszelkimi pracami ziemnymi – brak uwag

Podczas prowadzonego monitoringu przyrodniczego zwracano uwagę na wszelkie sytuacje mogące stanowić potencjalne zagrożenie dla zwierzyny migrującej wzdłuż budowy. Teren inwestycji jest pod tym względem prawidłowo zabezpieczony. Wykonawca na bieżąco dokonuje niezbędnych napraw wygrodzeń wykopów, rowów i dołów.

Nadal trwają prace przy porządkowaniu terenu po wycince. Zalecono uprzątnięcie z terenu budowy z pozostałości po wycince (stosy karpin zalegające na terenie budowy) przed sezonem wiosennym tj. do 1 marca 2020r.

Sprawdzono tymczasowe wygrodzenia herpetologiczne. Wykonawca prowadził prace nad uzupełnieniem brakujących płotków herpetologicznych oraz naprawą istniejących.

W ramach nadzoru środowiskowego w mieś. lutym 2020r. prowadzono obserwację sposobu prowadzenia prac budowlanych w zakresie ich zgodności z wydanymi decyzjami środowiskowymi i obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. Wszelkie nieprawidłowości są zgłaszane na bieżąco po objazdach nadzoru w towarzystwie przedstawiciela Wykonawcy.

W szczególności Nadzór zalecił utrzymywanie w czystości jezdni w pobliżu wyjazdów z terenu budowy oraz dróg dojazdowych oraz uprzątnięcie betonu wylewanego na terenie budowy z czyszczonych betonowozów. Stanowiska do czyszczenia betonowozów należy stworzyć przy każdym obiekcie, gdzie prowadzone jest betonowanie.

Ponadto zalecono bezzwłoczne usuwanie zastoisk wodnych na terenie budowy.

Tankowanie pojazdów i maszyn roboczych winno się odbywać w specjalnie do tego przygotowanych, wyznaczonych miejscach; podłoże pod agregatami prądotwórczymi powinno być zabezpieczone przed wyciekiem subst. ropopochodnych.

Należy szczególną uwagę zwrócić na wycieki płynów eksploatacyjnych ze sprzętu poruszającego się po terenie budowy, ewentualne wycieki należy zabezpieczyć bądź usunąć sprzęt z budowy

Należy regularnie uprzątać teren budowy a także wyznaczyć odpowiednio wyposażone stanowisko mycia pojazdów wyjeżdżających z budowy na drogi publiczne

Pompowanie wody powinno się dobywać w określonych lokalizacjach; niedopuszczalny jest rzut wody do pobliskich cieków i rowów melioracyjnych.

W trakcie wykonywania prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa dot. ochrony środowiska oraz zapisów odnośnych decyzji środowiskowych.

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/