Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 16/03/2021

Luty 2021

Opis robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 26.09.2019 r., znak: AB-I.7820.4.6.2018.AS wydał Decyzję nr 18/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km (S-61) i budowie drogi krajowej nr 63 na długości około 2,250 km (DK 63). Dnia 01.10.2019r. Zamawiający przekazał Plac Budowy Wykonawcy.

Dnia 14.12.2019 r. Zamawiający pismem O.BI.KP-6.414.26.2017.828.tw.ak przekazał Decyzję ZRID nr 18/2019 znak AB-I.7820.4.6.2018.AS z dn. 26.09.2019 z potwierdzoną ostatecznością.

 

W okresie objętym Raportem wykonywane były następujące prace projektowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego, sporządzanie i uzyskiwanie zatwierdzeń dla KNA
 • Wprowadzani otrzymanych od Zamawiającemu Uwag do zaktualizowanej dokumentacji PSOR oraz przesłanie zaktualizowanej dokumentacji do zatwierdzenia
 • Zwrócenie się do MPWiK w Łomży w sprawie uzgodnienia rozwiązań projektowych dotyczących niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci kolizji istniejącego przyłącza wodociągowego DN 400 z DP1903B
 • Przekazanie Zamawiającemu w celu akceptacji załączników do Porozumień z Jednostkami Samorządu terytorialnego
 • Przekazanie IK dokumentacji w zakresie etapowania robót planowanych do wykonania w rejonie obiektów inżynierskich
 • Przekazanie Zamawiającemu dokumentów koniecznych do zawarcia Porozumienia z Wodami Polskimi na wejście na nieruchomości należące do Skarbu Państwa
 • Prowadzenie przez Projektanta prac projektowych dotyczących DP1903B w związku z Poleceniem Inżyniera nr 5 oraz 8.
 • Przekazanie do zatwierdzenia przez IK następujących STWiORB: D.07.03.01 System Zarządzania Ruchem rew. 01, M.13.03.01 Wykonanie i montaż prefabrykowanych belek sprężonych typu „T” rew. 06
 • Przekazanie do zaopiniowania przez Wydział Technologii GDDKiA o/Białystok następujących STWIORB po wcześniejszym zatwierdzeniu warunkowym IK: M.15.07.00 Nawierzchnia chemoutwardzalna rew. 02, B.03.02.01.a Instalacje wodno kanalizacyjne – rew. 02

Roboty drogowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował prace związane z:

 • Rozbiórka barier ochronnych na Obwodnicy Stawisk
 • Wykonywanie wykopów: TG w KM: 11+700 – 13+031
 • Wykonywanie zasypki pobocza: TG w KM: 5+350 – 5+800, 6+450 – 8+500
 • Wykonywanie zasypki pasa dzielącego: TG w KM: 5+400 – 5+800, OS w KM: 2+020 – 2+700
 • Umacnianie poboczy kruszywem: TG w KM: 5+430 – 5+800

 

W okresie sprawozdawczym Konsultant dokonał:

 • Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu
 • Sprawdzenia jakości wykonanych robót i materiałów do nich użytych
 • Zgodności prowadzenia robót zgodnie z Projektem Budowlanym i decyzją ZRID oraz innymi przepisami

Roboty mostowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał prace:

MS-3

 • Wykonanie kap chodnikowych na skrzydłach P2 – montaż krawężnika, deski gzymsowej, zbrojenia

PZGd-9:

 • Deskowanie i zbrojenie gzymsów nad jezdnią lewą S61 od strony Łomży pomiędzy podporami P-1 i P-3 oraz na skrzydle S-1

WD-18:

 • Rozpoczęcie zasypek inżynierskich za podporą P-3

Przepusty P1-P5”

 • Szalowanie i zbrojenie oczepu na murze P5 wraz z betonowaniem całego zakresu (G-1, G-2, G-3)

Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe pozostałe zaplanowane prace na obiektach nie były prowadzone

Roboty branżowe

W okresie sprawozdawczy Wykonawca prowadził prace przy:

 • Budowa kanalizacji deszczowej: Trasa Główna kanały deszczowe D2.1, D5, D12, D14, D16, D17a, D18, D19, D19a, D20, D42a, D48b, D59b, D69 i D104.
 • Budowa kanalizacji deszczowej: Obwodnica Stawisk kanały deszczowe D308.
 • Budowa kanału technologicznego: TG km 0+500 – 13+000, MOP Górki Wschód, MOP Górki Zachód.
 • Budowa zbiorników retencyjnych: ZR-8.
 • Budowa oświetlenia: 4SO2.
 • Budowa drenażu w pasie rozdziału Obwodnica Stawisk: 1+400 – 1+700.

 

ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

BUDYNKI TOALET NA MOP

 • Kontynuowano roboty związane ze wznoszeniem budynków toalet na MOP – robót izolacyjnych, dekarskich, montaż stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, parapetów, rynien, wykonywanie posadzek oraz robót tynkarskich.

Ochrona środowiska, archeologia

W okresie sprawozdawczym funkcjonował stały nadzór nad pracami związanymi z ochroną środowiska i archeologią..

W okresie sprawozdawczym: monitorowano nadzór archeologiczny Wykonawcy oraz archeologiczne ratownicze badania wykopaliskowe prowadzone w miejscowości Kobylin.

Prowadzony jest stały nadzór archeologiczny z ramienia Wykonawcy nad wszelkimi pracami ziemnymi. W kwestii poprawności sprawowania nadzoru archeologicznego z ramienia Wykonawcy – brak uwag. Dnia 14.09.2020 r. przedłużono termin pozwolenia WUOZ Łomża na prowadzenie badań archeologicznych realizowanych w formie nadzoru archeologicznego do dnia 31.10.2021 r. (decyzja WUOZ Łomża syg. Ł.5161.3.2019.MK).

 

Zakres prac wykonanych w ramach nadzoru przyrodniczego.

 

Zakres prac w ramach nadzoru przyrodniczego dotyczył w szczególności monitorowania wywiązywania się Wykonawcy Robót z obowiązku przestrzegania odpowiednich norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz z obowiązku przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. W szczególności zwracano uwagę na ewentualne negatywne skutki spowodowane działaniami Wykonawcy w związku z realizacją Robót, jeśli takie wystąpiły oraz monitorowano prawidłowość wykonywania czynności określonych we właściwych decyzjach oraz postanowieniach dotyczących nadzoru środowiskowego i przyrodniczego Wykonawcy Robót. Sprawdzano również czy prace są prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem ochrony stanowisk zwierząt, roślin i siedlisk przyrodniczych zinwentaryzowanych na etapie opracowywania raportów o oddziaływaniu na środowisko. Wszelkie nieprawidłowości zgłaszane są na bieżąco po objazdach nadzoru.

Prace kameralne:

 • analiza harmonogramu prac pod kątem zapisów DŚU i wymagań środowiskowych,
 • weryfikacja sprawozdań miesięcznych z nadzoru przyrodniczego Wykonawcy,
 • kontakt z Wykonawcą budowy w kwestii planowanych prac budowy i ewentualnych napraw uszkodzeń.

Prace Terenowe:

 • wizyty terenowe, podczas których kontrolowany będzie wpływ prowadzonych i planowanych prac na florę i faunę, w szczególności obszarów chronionych i cennych przyrodniczo, oraz gatunków dziko żyjących albo pod ochroną,
 • kontrole aktywności zwierząt,
 • kontrole stanu porządku i ładu na placu i zapleczu budowy, pod kątem odpowiedniego zabezpieczenia magazynowanych, gromadzonych tymczasowo materiałów budowlanych i odpadów, oraz właściwej segregacji odpadów z podziałem na odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne,
 • monitoring postępu prac związanych z budową, montażem i wykończeniem urządzeń ochrony środowiska (przejścia dla zwierząt, ogrodzenia) oraz czynności takie jak np. humusowanie, nasadzenia, obsiew skarp i terenów płaskich,
 • sporządzanie dokumentacji fotograficznej terenu budowy oraz obszarów przylegających do niego.

 

Wyniki kontroli terenu budowy, prowadzony przez nadzór środowiskowy i przyrodniczy

 

Podczas kontroli dokonywano przeglądu terenu inwestycji wraz z obszarem bezpośrednio do niego przylegającym, na który mogą mieć wpływ wykonywane prace budowlane.

Flora

 1. Nie odnotowano bezpośredniego, negatywnego wpływu prac budowlanych na rzadkie i chronione gatunki roślin,
 2. Nie odnotowano również negatywnego wpływu prac budowlanych na obszary przylegające do terenu budowy.

 

Fauna

Entomofauna

 1. Nie odnotowano negatywnego wpływy prac budowlanych na gatunki entomofauny

 

Herpetofauna

 1. Kontrolowano aktywność płazów,

– W miejscu sprawozdawczym nie odnotowano płazów w rejonie realizowanych robót, wynika to z trwającego okresu hibernacji, uwarunkowanym następującymi po sobie cyklami aktywności i spoczynku płazów.

 1. Należy zwrócić uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności przy prowadzeniu prac z        użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego w rejonie wygrodzeń, aby mogły one spełniać swoją rolę w przyszłorocznym sezonie migracyjno-rozrodczym.

Ornitofauna

 1. Na terenie budowy stwierdzono obecność takich gatunków jak:kuraki polne,
 2. Na terenie budowy, czy elementach budowlanych nie stwierdzono gniazdowania ptaków,
 3. Nie stwierdzono zagrożeń wynikających z obecności awifauny w rejonie budowy.

Chiropterofauna

 1. Nie prowadzono wyburzeń. Nie odnotowano zagrożeń dla nietoperzy.

W ciągu miesiąca sprawozdawczego nie prowadzono wyburzeń. Nie odnotowano zagrożeń dla nietoperzy.

Teriofauna

 1. Na terenie budowy stwierdzono ślady obecności dużej zwierzyny tzn. sarnyoraz małe i średnie ssaki takie jak dziki, zające
 2. Odnotowano potencjalne pułapki dla małych zwierząt (miejsca obarczone ryzykiem wpadnięcia do nich małych zwierząt bez możliwości wyjścia, mogące powodować śmiertelność zwierząt) na terenie prac budowlanych,

 

Wyniki z kontroli skuteczności zastosowanych zabezpieczeń ochronnych dla płazów i gadów

 

Rolą tymczasowych wygrodzeń dla herpetofauny jest zatrzymanie przemieszczających się płazów i małych ssaków oraz wymuszenie zmiany kierunku ich ruchu. Na terenie budowy stwierdzono liczne uszkodzenia tymczasowych wygrodzeń dla płazów, w wielu miejscach wygrodzenia są rozjechane przez sprzęt ciężki. W miejscu sprawozdawczym nie odnotowano płazów w rejonie realizowanych robót, wynika to z trwającego okresu hibernacji, uwarunkowanym następującymi po sobie cyklami aktywności i spoczynku płazów. Należy zwrócić uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności przy prowadzeniu prac z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego w rejonie wygrodzeń, aby mogły one spełniać swoją rolę w przyszłorocznym sezonie migracyjno-rozrodczym.W przypadku pozostawienia ogrodzeń, przed rozpoczęciem migracji wiosennych (do 15.02, a w przypadku zalegania pokrywy śnieżnej, bezpośrednio po stopnieniu) należy dokonać kontroli szczelności ogrodzeń z usunięciem wszelkich uszkodzeń i nieszczelności

 

Wyniki kontroli terenu budowy wraz ze strefą bezpośredniego oddziaływania pod kątem występowania rzadkich oraz chronionych gatunków roślin oraz zwierząt wraz z analizą wpływu budowy na te gatunki

 

W obecnym okresie sprawozdawczym nie stwierdzono bezpośredniego, istotnego, negatywnego wpływu budowy na rzadkie lub chronione gatunki roślin i zwierząt. Podczas kontroli stwierdzono zastoiska wodne które stanowią zagrożenie dla małych zwierząt.

Zostało to zgłoszone do Wykonawcy w celu wykonania prac naprawczych.

Stan terenów i obszarów chronionych lub obszarów cennych przyrodniczo w sąsiedztwie pasa budowy nie był bezpośrednio zagrożony w zw. z realizacją prac budowlanych.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/