Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
środa 06/06/2018

Maj 2018

W okresie objętym Raportem wykonywane były następujące prace projektowe:

• Kontynuacja prac projektowych z miesiąca poprzedniego, niezbędne korekty w dotychczasowych opracowaniach, inne prace projektowe w ramach Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego.
• Otrzymano i analizowano uwagi do przekazanych materiałów (PZT, PAB, MOP, PSOR, Audyt BRD oraz przygotowano wyjaśnienia na posiedzenie ZOPI (Konferencję uzgodnieniową). Przekazano ustosunkowanie się do powyższych uwag.
• Odbyło się spotkanie z Projektantem i Inżynierem Kontraktu w celu omówienia uwag do PB przekazanego w dn. 17.04.2018.
• Uzupełnianie PB (cz. drogowa, obiekty inż., projekty branżowe), korekta opracowań z uwzględnieniem omówionych uwag, wprowadzanie zmian graficznych oraz uzupełnianie poszczególnych opracowań o brakujące elementy.
• Wprowadzanie korekt w częściach rysunkowych projektów branżowych wynikających ze zmian branży drogowej i mostowej.
• Stała koordynacja międzybranżowa.
• Wprowadzano korekty, polegające na likwidacji zawrotek w rejonie zbiorników.
• Przygotowano oraz przekazano do formalnej akceptacji pełną wersję Prognozy Ruchu, po otrzymaniu pisma Departamentu Studiów z dn. 10.05.2018 akceptującego wielkości prognoz ruchu.
• Otrzymano pismo z Nadleśnictwa Łomża – akceptujące przyjęte rozwiązania w zakresie dróg leśnych.
• Kontynuowano prace nad Planem Działań Ratowniczych, wprowadzanie niezbędne zmiany wynikające z korekt rozwiązań projektowych.
• Analiza otrzymywanych uwag dot. PSOR, przygotowanie wyjaśnień, kontrola i wprowadzanie niezbędnych zmian w opracowaniu.
• Otrzymano uwagi do Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem – przygotowano wyjaśnienia, wprowadzano niezbędne zmiany do opracowania.
• W zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko wprowadzono część uwag Zamawiającego, obyto robocze konsultacje z Projektantami w zakresie wprowadzanych zmian (szczególnie przejść dla zwierząt).
• Aktualizacja materiałów dotyczących obiektów inżynierskich pełniących funkcję środowiskowe do ponownego raportu.
• Opracowanie materiałów dotyczących obiektów inżynierskich do PDR oraz do OW.
• Trwały prace nad materiałami do operatu wodnoprawnego.
• Przygotowywanie planszy do ZUD
• Zakończono główne prace terenowe związane z wykonywaniem wierceń geologicznych – zastrzega się możliwość dojazdu i wykonywania dodatkowych odwiertów w razie takiej konieczności.
• Rozpoczęto wprowadzanie danych zebranych w terenie do programów umożliwiających tworzenie przekrojów geologicznych.
• Trwały prace nad mapami podziałowymi – zgłoszono prace geodezyjne oraz analizowano materiały z PODGiK pod względem ich przydatności, tworzono zestawienia działek do przejęcia i wykupu, trwały prace nad mapami z projektem podziału.
• Analiza kolejnych uwag IK w zakresie mapy – przygotowanie oraz przesłanie wyjaśnień.
• Oklauzulowano mapę do celów projektowych.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/