Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 04/06/2019

Maj 2019

Prace projektowe wykonane w okresie sprawozdawczym:

W okresie objętym Raportem wykonywane były następujące prace projektowe:
• Analizowano uwagi Inżyniera Kontraktu do przekazanych Projektów Wykonawczych, przygotowywano odpowiedzi oraz wprowadzano uwagi Inżyniera Kontraktu do opracowań PW.
• Trwała analiza uwag zgłoszonych przez RDOŚ w ramach uzgadniania warunków realizacji inwestycji oraz przygotowywanie odpowiedzi na ponowne wezwanie. Przekazano wyjaśnienia w formie Aneksu nr 2 do Raportu o odziaływaniu na środowisko. Złożono także autokorektę oczywistych omyłek zawartych w Aneksie nr 2.
• Przekazano do zatwierdzenia skorygowaną Koncepcję Systemu Zarządzania Ruchem – rew.05 do uzgodnienia.
• Trwały prace uzgodnieniowe Projektów Wykonawczych branży elektroenergetycznych z gestorem sieci – PGE Dystrybucja.
• Przekazano historię próby uzyskania uzgodnienia dot. przebudowy/kolizji z sieciami spółki Hyperion wraz z potwierdzeniami wysyłki dokumentacji.
• Trwała analiza i przekazanie odpowiedzi na zgłoszone uwagi w zakresie Dokumentacji Podziałowej. Otrzymano ponownie uwagi od IK.
• Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz otrzymano uzgodnienie rozwiązania projektowego – połączenie Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej z kanałem technologicznym S61.
• Trwały prace nad Przedmiarami i innymi zestawieniami.
• Przekazano do zatwierdzenia skorygowane PW wraz z odpowiedziami do Księgi uwag:
a) Tom III/1 Wiadukt WS-26, Tom III/4 Wiadukt WD-4, Tom III/6 Wiadukt WS-7L i WS-7P, Tom III/7 Most PZDs-8L i PZDs-8P, Tom III/16 Most PZDd-1L, Tom III/18 Przepusty w ciągu Obwodnicy Stawisk.
b) Tom VII/1 Telekomunikacja – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej, Tom VII/2 Telekomunikacja – Budowa kanału technologicznego.
c) Tom IX/1 Gospodarka istniejącą roślinnością, Tom IX/2 Projektowane nasadzenia zieleni.
d) PW toalety wolnostojącej na obszarze MOP: Tom X/1 Projekt toalety Wolnostojącej na obszarze MOP kat. l – cz. architektoniczna, Tom X/3 – cz. instalacyjna – wod-kan, Tom X/5 – cz. Elektryczna.
e) Tom XI Projekt wzmocnienia podłoża i stateczności skarp
• Uzyskano uzgodnienie Zamawiającego proponowanego przez Wykonawcę rozwiązania kolorystyki ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych.
• W dn. 10.05.2019 odbyło się spotkanie z Weryfikatorem branży drogowej celem doprecyzowania/wyjaśnienia uwag do PW. Skorygowano Projekty Wykonawcze w związku z Uwagami IK, przesłano odpowiedzi oraz poprawione rysunki do akceptacji Weryfikatora – trwa oczekiwanie na odpowiedź.

• Projektant pracował nad materiałami wynikającymi z zobowiązań podjętych na radach technicznych – przygotowywano wyjaśnienia dot. m.in. sposobu obliczenia pochylenia ukośnego na DW2/cz1 km ok 0+200 oraz Trasa główna, rampa od km 2+288,08 do km 2+343,08 oraz możliwości wprowadzenia dodatkowego opomiarowania wodociągu zasilającego MOP.
• Trwała analiza Projektanta i przygotowanie odpowiedzi na pismo IK w sprawie zatwierdzenia DW nr 11 – Projektu Budowalnego.
• Trwały dalsze prace nad przygotowaniem rewizji STWiORB, do których Nadzór zgłosił uwagi, przekazywano odpowiedzi wraz ze skorygowanymi specyfikacjami.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/