Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
czwartek 18/06/2020

Maj 2020

Opis robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 26.09.2019 r., znak: AB-I.7820.4.6.2018.AS wydał Decyzję nr 18/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km (S-61) i budowie drogi krajowej nr 63 na długości około 2,250 km (DK 63). Dnia 01.10.2019r. Zamawiający przekazał Plac Budowy Wykonawcy.

Dnia 14.12.2019 r. Zamawiający pismem O.BI.KP-6.414.26.2017.828.tw.ak przekazał Decyzję ZRID nr 18/2019 znak AB-I.7820.4.6.2018.AS z dn. 26.09.2019 z potwierdzoną ostatecznością.

 

Roboty drogowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował prace związane z:

ROBOTY DROGOWE I PRZYGOTOWAWCZE

 • Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych na drogach: DP 1897B, DG 105641B, Drzew (WS-12), DG 104559B, Droga na przejściu dla zwierząt, DD 19P, DD 20L, Droga leśna 2
 • Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej: TG w km od 2+700 do 3+580, od 5+708 do 5+780, Rondo 1, MOPy, DW2 cz. I, PP-WS6
 • Odwóz humusu: TG w km od 5+100 do 6+000, DK 63
 • Rozbiórka nawierzchni bitumicznej: istniejąca DK 61, Obwodnica Stawisk
 • Wykonywanie wykopów: TG w km 0+820 do 1+220, od 1+540 do 2+180, od 5+090 do 5+200, od 9+800 do 10+200, od 11+950 do 12+150, MOPy, DK 63, DD 4L, Zjazdy Dd2l, Dw18
 • Wykonywanie nasypów: TG w km od 0+100 do 0+220, od 1+220 do 1+280, od 1+320 do 1+540, od 2+180 do 2+660, od 3+740 do 3+920, od 4+600 do 4+800, od 5+000 do 5+100, od 7+400 do 9+300; Obwodnica Stawisk: w km od 3+080 do 3+300 od 0+220 do 0+530, L02, L04, Rondo 1, MOPy, DK 63, Zjazdy DD2L
 • Wykonywanie GWN: TG w km od 0+220 do 0+380; Obwodnica Stawisk w km od 1+500 do 1+600, od 0+580 do 0+720, od 2+200 do 2+480, od 2+880 do 3+000
 • Wykonywanie zbrojenia nadpalowego – geomateraca – TG w km 0+220 do 0+380
 • Wykonywanie stabilizacji podłoża: MOPy
 • Wykonywanie wzmocnień skarp nasypów geosyntetykami: Obwodnica Stawisk w km od 3+220 do 3+300
 • Wykonywanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 25 cm: TG w km od 0+380 do 0+440, od 1+060 do 1+220, od 1+540 do 1+720, od 1+800 do 2+000, L02, L04
 • Wykonywanie warstwy mrozochronnej: TG w km od 0+380 do 0+440, od 1+060 do 1+220, L02, L04
 • Wykonywanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej: TG w km od 0+220 do 0+700, od 0+820 do 0+960, Obwodnica Stawisk w km od 0+580 do 3+000
 • Humusowanie skarp i rowów na Obwodnicy Stawisk w km od 0+860 do 1+400 SL, DW2 cz. II

 

W okresie sprawozdawczym Konsultant dokonał:

 • Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu
 • Sprawdzenia jakości wykonanych robót i materiałów do nich użytych
 • Zgodności prowadzenia robót zgodnie z Projektem Budowlanym i decyzją ZRID oraz innymi przepisami

 

Roboty mostowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał prace:

WS-26

 • Wykonanie wykopów i betonu podkładowego podpór P-1, P-2
 • Betonowanie ławy fundamentowej podpory P-2

Obiekt WD-2

 • Wykonanie wykopów pod podporę P1, P2, P3
 • Wykonanie betonów podkładowych pod podpory P-1, P-2, P-3

Obiekt MS-3

 • Betonowanie poprzecznic (etap II ) JL i JP
 • Betonowanie skrzydła JP

Obiekt WD-4

 • Wbudowanie betonu wyrównawczego pod ławę fundamentową podpór P1, P2, P3
 • Betonowanie ław fundamentowych podpór P1, P2 i P3

Obiekt WS-6

 • Wykonanie izolacji cienkiej podpór i skrzydeł JP i JL
 • Wbudowywanie zasypki podpór JP i JL
 • Dostawa krawężników kamiennych

Obiekt PZDs-8

 • Betonowanie skrzydeł podpór P1 i P2 JL i JP
 • Wbudowywanie zasypki za podporą P1 JP i JL

Obiekt WD-8a

 • Betonowanie korpusu przyczółka podpory P1
 • Betonowanie filarów podpory P2

Obiekt PZGd-9

 • Montaż konstrukcji stalowej pomiędzy podporami P3/P4
 • Montaż deskowania i zbrojenia wieńców żelbetowych
 • Betonowanie ław fundamentowych pod skrzydła z gruntu zbrojonego
 • Montaż bloczków murów z gruntu zbrojonego przy podporze P4
 • Wbudowywanie zasypki za murami skrzydeł S2 i S4

Obiekt WS-10

 • Betonowanie korpusów podpór i ustroju nośnego JL
 • Betonowanie skrzydła S1
 • Betonowanie skrzydła S2

Obiekt WS-12

 • Betonowanie korpusów podpór i ustroju nośnego JL
 • Betonowanie skrzydeł

Obiekt WD-18

 • Wbudowanie betonu wyrównawczego pod ławę fundamentową podpory P3
 • Betonowanie fundamentu podpory P2

PZGd-20

 • Wykonanie wykopu pod podporą P3

WD-21

 • Wykonanie wymiany gruntu pod podporą P2
 • Wbudowanie betonu wyrównawczego pod ławę fundamentową podpory P2
 • Betonowanie ławy fundamentowej podpory P2
 • Betonowanie korpusu podpory P1
 • Betonowanie skrzydła 3.2 przy podporze P3

Obiekt MD_PZDsz-1

 • Dostawa i rozpoczęcie montażu konstrukcji Ultracor

PZDd-1L

 • Wykonanie izolacji cienkiej korpusów podpór P1, P2 i skrzydeł S1, S2
 • Wbudowanie zasypek za przyczółkami P1 i P2
 • Betonowanie poprzecznic (etap II ) i ustroju nośnego

Przepust P5

 • Montaż muru z gruntu zbrojonego
 • Wbudowywanie zasypki za murami z gruntu zbrojonego

Przepusty PZŁ 14 i 15

 • Zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych skrzydeł PZŁ 15
 • Betonowanie wlotu przepustu od str. Północnej (PZŁ-14)
 • Układanie papy

 

Roboty branżowe

W okresie sprawozdawczy Wykonawca prowadził prace przy:

 • Budowa kanalizacji deszczowej: Trasa Główna
 • Budowa kanalizacji deszczowej: Obwodnica Stawiski
 • Budowa oświetlenia drogowego: Układ oświetlenia SO3
 • Budowa przyłączy: Trasa Główna
 • Przebudowa kolizji sieci SN –kolizja ESN-05
 • Przebudowa kolizji sieci nN –kolizje EnN-01, EnN-06, EnN-07
 • Budowa przepustów drogowych i rowów krytych na drogach Dw5P, Dw18L, TG, DD12L, DD15Pb, DD4L, DK63
 • Budowa zbiorników retencyjnych: ZR-04, ZR-21, ZR-DW10L, ZR-05, ZR-24, ZR-DW2czII-02, ZR-15

 

Ochrona środowiska, archeologia

W okresie sprawozdawczym funkcjonował stały nadzór nad pracami związanymi z ochroną środowiska i archeologią.

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/