Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
niedziela 06/06/2021

Maj 2021

Opis robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 26.09.2019 r., znak: AB-I.7820.4.6.2018.AS wydał Decyzję nr 18/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km (S-61) i budowie drogi krajowej nr 63 na długości około 2,250 km (DK 63). Dnia 01.10.2019r. Zamawiający przekazał Plac Budowy Wykonawcy.
Dnia 14.12.2019 r. Zamawiający pismem O.BI.KP-6.414.26.2017.828.tw.ak przekazał Decyzję ZRID nr 18/2019 znak AB-I.7820.4.6.2018.AS z dn. 26.09.2019 z potwierdzoną ostatecznością.

 

W okresie objętym Raportem wykonywane były następujące prace projektowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego, sporządzanie i uzyskiwanie zatwierdzeń dla KNA
 • Uzyskanie uzgodnienia kolorystyki balustrad U-11a
 • Uzyskanie uzgodnienia kolorystyki wypełnień ekranów akustycznych
 • Uzyskanie klauzuli zatwierdzenia PSOR
 • Przedłożenie wniosków o dokonanie przeglądu i zatwierdzenia dla PSOR (DW 22) oraz Koncepcji Programowo – Przestrzennej dla docelowego rozwiązania MOP rodzaju I i II (DW nr 7)
 • Prowadzenie przez Projektanta prac projektowych dotyczących DP1903B w związku z Poleceniem Inżyniera nr 5, 8 oraz 10.

 

Roboty drogowe

 • Odhumusowanie: TG w KM -0+030 – 0+000 (Odcinek Toto)
 • Wykonywanie wykopów: TG w KM -0+030 – 0+000 (Odcinek Toto), DK63, DW1 przy rondzie 4, DD4L, Rondo 3 wraz z wlotami, DD2L w KM: 0+015 – 0+020, PPWS26 w KM: 0+015-0+020, DD12L, DW16L
 • Wykonywanie nasypów: TG w KM: 0+200 – 0+800, 1+100, Łącznik R1-R2- CPR, L03P – pas technologiczny, DD4L, DW1 cz. I, DW2 cz. II w KM: 2+880 – 3+094, Wloty Ronda 3, DD12L
 • Wykonywanie GWN: TG w KM: DW2 cz. I, DW1
 • Wykonywanie zasypki pobocza: TG w KM: 0+200 – 1+300, S61 4+100-4+900 strona prawa, 6+460 – 10+000, Łącznik R1-R2, MOP Wschód i Zachód, DP1903B cz. I, DP1903B cz. II
 • Wykonywanie zasypki pasa dzielącego: TG w KM: 1+800 – 2+400, 6+450 – 7+250, 8+500 – 10+020
 • Wykonywanie WUP z gruntów stabilizowanych hydraulicznie (pasy technologiczne): TG w KM: S61 0+180-0+720 SL, 0+860-960 SP, 0+960-1+100 SP, 7+800 – 8+500 SP, 7+900 – 8+500 SL, Wloty Ronda 3, DD12L, DW16L
 • Wykonywanie warstwy mrozochronnej: DK63, DW1 przy R4, DW16L, DD15Pa, DD15Pb
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM: TG w KM: 0+215-0+550 SP, 1+280-1+300, 2+370-2+390, 2+430-2+445, 4+000-4+035, 4+050-4+090, Łącznik R1-R2, Rondo 2, DW1 przy rondzie 4, DW2 cz. I, DW2 cz. II w KM3+140 – 3+799, DP1903B cz. 2, Wloty ronda 3, DW6L, DD15Pa, DD15Pb
 • Wykonywanie podbudowy z chudego betonu: TG: S61 5+020-5+270 JP, S61 5+002-5+033 JL, S61 5+915-6+395 JP, S61 5+916-6+398 JL
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej z BA: TG w KM: 1+280-1+375, 6+395-6+428, L01P, L03P, Łącznik R1-R2, Rondo 2, MOP Wschód, DK63 w KM: 0+018 – 0+150, DP1903B cz. 2, DD14L
 • Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego: TG w KM: 10+000 – 11+730 str.PiL
 • Wykonywanie warstwy wiążącej z BA: TG w KM: 1+280-1+375, 6+395-6+428, L01P, L03P, Łącznik R1-R2, Rondo 2, MOP Wschód, DP1903B cz. 2
 • Wykonywanie nawierzchni z SMA na Łączniku R1- R2 (odcinek próbny)
 • Wykonywanie nawierzchni z kruszywa: TG w KM: 6+448 – 7148 SL
 • Wykonywanie nawierzchni z kostki kamiennej: Rondo 1 i Rondo 2, Rondo 3
 • Umacnianie poboczy kruszywem: TG w KM: 6+460 – 8+530, OS w KM 0+557 – 2+500
 • Humusuwanie skarp, rowów, powierzchni płaskich, pasa dzielącego: TG w KM: 6+460 – 8+530, Obwodnica Stawisk, DK63, DD4L, DP1903B cz2, DP1903B cz1
 • Wykonywanie krawężników: Rondo 3 i Wloty do ronda 3
 • Wykonywanie ścieku trójkątnego: TG w KM: 0+250 – 0+709,5 SL, 0+200-1+308, 1+280-1+300, 2+370-2+390, 2+445 – 2+445
 • Montaż barier drogowych na Obwodnicy Stawisk, na Łączniku R1- R2, DK63 w KM: 1+563-1+703

Roboty mostowe

WD-2

 • Montaż barier mostowych
 • Wykonanie izolacjonawierzchni z żywic na kapach chodnikowych
 • Montaż balustrady ustroju nośnego
 • Montaż balustrad schodów skarpowych
 • Wykonanie warstwy ścieralnej na obiekcie
 • Wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego
 • Obciążenie próbne obiektu
 • Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed zakończeniem wszystkich robót
 • Opracowanie wniosku wraz z załącznikami do PNU,

MD-1

 • Montaż balustrady gzymsów
 • Montaż balustrady schodów skarpowych
 • Wykonanie powłok z żywic na gzymsach,
 • Wykonanie próbnego obciążenia
 • Ułożenie korytek ściekowych przy skrzydłach
 • Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed zakończeniem wszystkich robót
 • Opracowanie wniosku wraz z załącznikami do PNU,

MS-3

 • Montaż barier mostowych na jezdni prawej
 • Wykonanie izolacjonawierzchni z żywic na kapach chodnikowych

WD-4

 • Wykonanie kap chodnikowych na skrzydłach P1, P3

WS-6

 • Wykonanie izolacjonawierzchni z żywic na kapach chodnikowych – grunt
 • Wykonanie schodów skarpowych,
 • Montaż barier mostowych w pasie rozdziału

WS-7

 • Wykonanie izolacjonawierzchni z żywic na kapach chodnikowych,
 • Montaż barier mostowych w pasie rozdziału

PZDs-8

 • Wykonanie izolacjonawierzchni z żywic na kapach chodnikowych,
 • Montaż barier mostowych w pasie rozdziału

WD-8a

 • Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego
 • Wykonanie płyty przejściowej (podpora P1)
 • Wykonanie kap chodnikowych skrzydeł (podpora P3)

PZGd-9

 • Drenaż parasola za P1,
 • Budowa nasypów kształtujących dojścia do obiektu,
 • Izolacja przeciwwodna gzymsów od strony zasypki,

WS-10

 • Wykonanie izolacjonawierzchni z żywic na kapach chodnikowych,
 • Wykonanie drenażu z kruszywa otoczonego żywicą, osadzenie wpustów,
 • Montaż barier mostowych w pasie rozdziału

WS-12

 • Wykonanie izolacjonawierzchni z żywic na kapach chodnikowych,
 • Wykonanie drenażu z kruszywa otoczonego żywicą, osadzenie wpustów,
 • Montaż barier mostowych w pasie rozdziału

WD-18:

 • Wykonanie kap na skrzydłach przyczółków P1 i P3,
 • Wykonanie izolacjonawierzchni z żywic na kapach chodnikowych- grunt
 • Wykonanie drenażu z kruszywa otoczonego żywicą, osadzenie wpustów,
 • Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego,

PZGd-20:

 • Zakończenie zasypek i budowy murów z GZ,
 • Zbrojenie, szalowanie gzymsów na skrzydłach S1, S2 oraz gzymsów nad podporą P-1 i P-2
 • Montaż parasola z geomembrany HDPE,

WD-21

 • Wykonanie kap na skrzydłach przyczółków P3,
 • Wykonanie izolacjonawierzchni z żywic na kapach chodnikowych,
 • Zakończenie zasypek za przyczółkiem P1,
 • Podłączenie kolektora do studni za P1,
 • Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego,
 • Wykonanie drenażu z kruszywa otoczonego żywicą, osadzenie wpustów

PZDd-1L

 • Wykonanie izolacjonawierzchni z żywicna kapach chodnikowych,
 • Montaż barier mostowych,
 • Montaż ekranów – kontynuacja
 • Montaż balustrad na schodach skarpowych i skrzydłach S1, S2,
 • Obciążenie próbne obiektu
 • Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed zakończeniem wszystkich robót
 • Opracowanie wniosku wraz z załącznikami do PNU,

Przepusty PZŁ 14, 15

 • Montaż balustrad na schodach skarpowych i skrzydłach S1, S2,
 • Wykonanie schodów skarpowych

Przepusty P1-P5:

 • Montaż barier mostowych,
 • Wykonanie izolacjonawierzchni z żywic na gzymsie P5,
 • Montaż balustrad na schodach skarpowych i gzymsach muru P5,
 • Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 • Opracowanie wniosku wraz z załącznikami do PNU,

Roboty branżowe

 • Budowa sieci wodociągowej: W1
 • Budowa kanalizacji deszczowej: Trasa Główna kanały deszczowe D5, D5f, D12, D13, D13a, D15, D17, D20, D23, D31, D50, D51, D75, D109, D112 i D118.
 • Budowa kanalizacji deszczowej: Obwodnica Stawisk kanały deszczowe D301, D304 i D305.
 • Budowa kanału technologicznego: TG km 0+830 – 5+520, MOP Górki Wschód, MOP Górki Zachód, DK63 km 0+410 – 1+700.
 • Budowa kanału technologicznego: Obwodnica Stawisk km 0+000 – 3+300.
 • Budowa zbiorników retencyjnych: ZR-8, ZR-3, ZR-DD4L, ZR-DK63a, ZR-DK63b.
 • Budowa oświetlenia: 1SO1, 1SO2, 2SO1, 2SO2, 4SO1 i 5SO2.
 • Budowa przyłączy: 1ZK1, 10ZK i 12ZK0.
 • Zakończenie prac związanych z przebudową kolizji energetycznych.
 • Budowa przebudowa urządzeń melioracyjnych i rzek: BN-3 i R-A-3.
 • Budowa drenażu w pasie rozdziału TG: 8+530 – 9+900, 0+200 – 1+300.
 • Wykonywanie konstrukcji wsporczych i bramownic dla SZR

 

ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

BUDYNKI TOALET NA MOP

Kontynuowano roboty związane ze wznoszeniem budynków toalet na MOP:

 • Roboty wykończeniowe, posadzkarskie, montaż drzwi i elementów wyposażenia
 • Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnej
 • Wykonywanie instalacji c.o.
 • Wykonywanie instalacji wentylacyjnej
 • Wykonywanie instalacji elektrycznej

 

EKRANY AKUSTYCZNE I PRZECIWOLŚNIENIOWE

 • Montaż słupów z głowicą ekranów: EP1, EP2, EP4, EP5, EP6
 • Montaż słupów na kotwach ekranów: EP1, EP2, EP4, EP11, EP12
 • Montaż wypełnienień ekranów przeciwolśnieniowych na EP1

Ochrona środowiska, archeologia

W okresie sprawozdawczym funkcjonował stały nadzór nad pracami związanymi z ochroną środowiska i archeologią. Monitorowano nadzór archeologiczny Wykonawcy oraz archeologiczne ratownicze badania wykopaliskowe prowadzone w miejscowości Kobylin.

Prowadzony jest stały nadzór archeologiczny z ramienia Wykonawcy nad wszelkimi pracami ziemnymi. W kwestii poprawności sprawowania nadzoru archeologicznego z ramienia Wykonawcy – brak uwag. Dnia 14.09.2020 r. przedłużono termin pozwolenia WUOZ Łomża na prowadzenie badań archeologicznych realizowanych w formie nadzoru archeologicznego do dnia 31.10.2021 r. (decyzja WUOZ Łomża syg. Ł.5161.3.2019.MK).

Zakres prac wykonanych w ramach nadzoru przyrodniczego.

Zakres prac w ramach nadzoru przyrodniczego dotyczył w szczególności monitorowania wywiązywania się Wykonawcy Robót z obowiązku przestrzegania odpowiednich norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz z obowiązku przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. W szczególności zwracano uwagę na ewentualne negatywne skutki spowodowane działaniami Wykonawcy w związku z realizacją Robót, jeśli takie wystąpiły oraz monitorowano prawidłowość wykonywania czynności określonych we właściwych decyzjach oraz postanowieniach dotyczących nadzoru środowiskowego i przyrodniczego Wykonawcy Robót. Sprawdzano również czy prace są prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem ochrony stanowisk zwierząt, roślin i siedlisk przyrodniczych zinwentaryzowanych na etapie opracowywania raportów o oddziaływaniu na środowisko. Wszelkie nieprawidłowości zgłaszane są na bieżąco po objazdach nadzoru.

Prace kameralne:

 • analiza harmonogramu prac pod kątem zapisów DŚU i wymagań środowiskowych,
 • weryfikacja sprawozdań miesięcznych z nadzoru przyrodniczego Wykonawcy,
 • kontakt z Wykonawcą budowy w kwestii planowanych prac budowy i ewentualnych napraw uszkodzeń.

Prace Terenowe:

 • wizyty terenowe, podczas których kontrolowany będzie wpływ prowadzonych i planowanych prac na florę i faunę, w szczególności obszarów chronionych i cennych przyrodniczo, oraz gatunków dziko żyjących albo pod ochroną,
 • kontrole aktywności zwierząt,
 • kontrole stanu porządku i ładu na placu i zapleczu budowy, pod kątem odpowiedniego zabezpieczenia magazynowanych, gromadzonych tymczasowo materiałów budowlanych i odpadów, oraz właściwej segregacji odpadów z podziałem na odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne,
 • monitoring postępu prac związanych z budową, montażem i wykończeniem urządzeń ochrony środowiska (przejścia dla zwierząt, ogrodzenia) oraz czynności takie jak np. humusowanie, nasadzenia, obsiew skarp i terenów płaskich,
 • sporządzanie dokumentacji fotograficznej terenu budowy oraz obszarów przylegających do niego.

Wyniki kontroli terenu budowy, prowadzony przez nadzór środowiskowy i przyrodniczy

Podczas kontroli dokonywano przeglądu terenu inwestycji wraz z obszarem bezpośrednio do niego przylegającym, na który mogą mieć wpływ wykonywane prace budowlane.

Flora:

 1. Nie odnotowano bezpośredniego, negatywnego wpływu prac budowlanych na rzadkie i chronione gatunki roślin,
 2. Nie odnotowano również negatywnego wpływu prac budowlanych na obszary przylegające do terenu budowy.

Fauna

Entomofauna:

 1. Nie odnotowano negatywnego wpływy prac budowlanych na gatunki entomofauny

Herpetofauna:

 1. Kontrolowano aktywność płazów,

– W miejscu sprawozdawczym nie odnotowano płazów w rejonie realizowanych robót, wynika to z trwającego okresu hibernacji, uwarunkowanym następującymi po sobie cyklami aktywności i spoczynku płazów.

 1. Należy zwrócić uwagę na zachowanie ciągłości tymczasowych wygrodzeń a wszelkie uszkodzenia niezwłocznie naprawiać oraz zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu prac z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego w rejonie wygrodzeń.
 2. W rejonie obwodnicy Stawisk Nadzór Przyrodniczy Wykonawcy stwierdził aktywność ropuchy szarej. Odłowiono 12 szt. osobników, które przeniesiono do siedlisk zastępczych.

Ornitofauna:

 1. Na terenie budowy stwierdzono obecność takich gatunków jak: kuraki polne,
 2. Na terenie budowy, czy elementach budowlanych nie stwierdzono gniazdowania ptaków,
 3. Nie stwierdzono zagrożeń wynikających z obecności awifauny w rejonie budowy.

Chiropterofauna:

 1. Nie prowadzono wyburzeń. Nie odnotowano zagrożeń dla nietoperzy.

Teriofauna:

 1. Na terenie budowy stwierdzono ślady obecności dużej zwierzyny tzn. sarny, łosie oraz małe i średnie ssaki takie jak dziki, zające, kuropatwy
 2. Odnotowano potencjalne pułapki dla małych zwierząt (miejsca obarczone ryzykiem wpadnięcia do nich małych zwierząt bez możliwości wyjścia, mogące powodować śmiertelność zwierząt) na terenie prac budowlanych,

Wyniki z kontroli skuteczności zastosowanych zabezpieczeń ochronnych dla płazów i gadów

Podczas kontroli placu budowy stwierdzono uszkodzenia tymczasowych wygrodzeń. Zostało to zgłoszone do Wykonawcy w celu naprawy uszkodzeń. Część wygrodzeń została przez Wykonawcę naprawiona. Rolą tymczasowych wygrodzeń dla herpetofauny jest zatrzymanie przemieszczających się płazów i małych ssaków oraz wymuszenie zmiany kierunku ich ruchu. Na terenie budowy stwierdzono liczne uszkodzenia tymczasowych wygrodzeń dla płazów, w wielu miejscach wygrodzenia są rozjechane przez sprzęt ciężki. Należy zwrócić uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności przy prowadzeniu prac z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego w rejonie wygrodzeń, aby mogły one spełniać swoją rolę w przyszłorocznym sezonie migracyjno-rozrodczym.

Wyniki kontroli terenu budowy wraz ze strefą bezpośredniego oddziaływania pod kątem występowania rzadkich oraz chronionych gatunków roślin oraz zwierząt wraz z analizą wpływu budowy na te gatunki.W obecnym okresie sprawozdawczym nie stwierdzono bezpośredniego, istotnego, negatywnego wpływu budowy na rzadkie lub chronione gatunki roślin i zwierząt. Podczas kontroli stwierdzono zastoiska wodne które stanowią zagrożenie dla małych zwierząt.Zostało to zgłoszone do Wykonawcy w celu wykonania prac naprawczych.

Stan terenów i obszarów chronionych lub obszarów cennych przyrodniczo w sąsiedztwie pasa budowy nie był bezpośrednio zagrożony w zw. z realizacją prac budowlanych.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/