Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
czwartek 05/04/2018

Marzec 2018

Prace projektowe wykonane w okresie sprawozdawczym:

• Kontynuacja prac projektowych z miesiąca poprzedniego, inne prace projektowe w ramach Projektu Budowlanego.
• Prace projektowe w ramach projektu MOP: analiza otrzymanych uwag, korekty geometrii, przygotowanie obliczeń ilości miejsc postojowych.   Przekazanie Koncepcji MOP uwzględniającej uwagi Zamawiającego. Otrzymano uwagi IK. Analiza oraz przygotowanie odpowiedzi do uwag w zakresie  Koncepcji MOP, niezbędne poprawki oraz uzupełnienia.
• Prace projektowe w ramach opracowania PDR. Przekazano Plan Orientacyjny Planu Działań Ratowniczych do opinii.
• Wystąpiono o opinie dla zatok do kontroli pojazdów na MOP (WITD) oraz przebiegu dróg leśnych w rejonie obiektu PZGd-20 (LP)
• Prace projektowe w ramach przygotowania modelu 3d drogi w zakresie: osi 3d oraz powierzchni projektowanego terenu.
• Przygotowano i przekazano Materiały na BRD: Plan orientacyjny, PZT, Plan sytuacyjny organizacji ruchu, profile podłużne trasy głównej oraz przejazdów poprzecznych, przekroje normlane, przekroje ruchowe, analizy przejezdności oraz widoczności, obliczenia oraz graficzną interpretację równomierności oświetlenia.
• Przygotowano i przekazano PZT w zakresie zawierającym robocze linie granic pasów drogowych – linie przyszłych podziałów nieruchomości (w liniach rozgraniczających) – PZT zawiera dotychczas wypracowane rozwiązania w zakresie drogowym oraz branżowym, linie rozgraniczające, ograniczenia w użytkowaniu, ogrodzenia trasy głównej, sposób odwodnienia z uwzględnieniem dotychczasowych ustaleń, lokalizację zbiorników.
• Prace nad materiałami do uzgodnienia styków na początku i końcu opracowania.
• Prace nad materiałami do opinii PSOR.
• Prace nad projektem budowlanym obiektów inżynierskich wraz z weryfikacją Wykonawcy.
• Opracowywanie i uszczegółowianie rozwiązań obiektów inżynierskich wraz koordynacją międzybranżową.
• Aktualizacja rozwiązań obiektów inżynierskich nad trasą główną po zmianie podpór skrajnych.
• Opracowanie materiałów o obiektach inżynierskich pełniących funkcję środowiskową do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
• Weryfikacja otrzymanych uwag oraz prace nad aktualizacją Analizy i Prognozy Ruchu.
• Prace nad systemem odwodnienia trasy głównej i pozostałych dróg dojazdowych. Obliczanie pojemności retencyjnej zbiorników, wyznaczanie lokalizacji niezbędnych pompowni. Omawianie i wprowadzanie zmian ustalonych na spotkaniach wewnętrznych z Wykonawcą.
• Prace projektowe nad wytyczeniem tras i określeniem spadków regulowanych cieków: Dopływ z Kisielnicy oraz rów R-A-3.
• Otrzymano pozytywną opinię Inżyniera Kontraktu w sprawie zaproponowanych rozwiązań przedstawionych w opracowaniu pn. „ANALIZA ZASADNOŚCI WPROWADZENIA NIEZALEŻNEGO SYSTEMU ODWODNIENIA” dotyczącego zbiorników, których projektowanie i wykonanie z przyczyn technicznych i ekonomicznych jest nieuzasadnione.
• Zidentyfikowano miejsca kolizji istniejącej sieci wodociągowej z projektowaną trasa. Wyznaczono wstępne przełożenia fragmentów sieci. Dzięki stałej koordynacji międzybranżowej przebieg trasy przekładanych wodociągów jest stale monitorowany oraz dopasowywany do aktualnych granic projektowych.
• Wniesiono zmiany oraz uzupełniono o brakujące elementy projekt koncepcji MOP – w nawiązaniu do uwag otrzymanych od GDDKiA, IK oraz uzgodnień z wykonawcą.
• Odbyto rozmowę telefoniczną z Dyrektorem Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża w temacie planowanej na przyszły rok modernizacji sieci wodociągowej, która będzie źródłem zasilenia dla MOP „Górki Wschód” i „Górki Zachód”.
• Dokonano modelowania zbiorników retencyjnych w celu określenia zajętości terenu i ustalenia poprawnych granic projektowych.
• Dokonano analizy systemu odwodnienia obwodnicy Stawisk w połączeniu z nowoprojektowanym systemem. Określono ilości i lokalizacje zbiorników retencyjnych.
• Przygotowanie materiałów do PDR w zakresie branży sanitarnej. Określono lokalizację zbiorników z funkcją ppoż. oraz podano miejsca występowania istniejących i projektowanych hydrantów przeciwpożarowych.
• Analiza i wprowadzanie uwag otrzymanych od Wykonawcy i Weryfikatora Projektu, aktualizacja PZT.
• Po ponownym przeanalizowaniu projektowanej trasy przyłącza wodociągowego wystosowano odpowiedź na pismo  dotyczące otrzymanych warunków technicznych MPWiK Sp. z o.o. w Łomży.
• Prace nad materiałem do wniosku o pozwolenie wodnoprawne. Analiza zlewni (hydrologii) cieku o nazwie dopływ z Kisielnicy.
• Stała koordynacja międzybranżowa.
• Przekazano do zatwierdzenia kolejną rewizję Programu uzupełniających badań geotechnicznych.
• Prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem.
• Ciąg dalszy prac do projektu zagospodarowania terenu, w tym korekta trasy kanału technologicznego i kabli zasilania urządzeń SZR w oparciu o otrzymaną koncepcję.
• Na planie sytuacyjnym skorygowano trasy kablowe w związku z zmianami geometrii drogowej oraz rozwiązaniami trasowymi innych branż. Koordynacja międzybranżowa.
• Na planie sytuacyjnym skorygowano trasy kablowe w związku ze zmianami wynikającymi z przebudowy sieci SN w okolicy MOP-ów. Projekt opracował ZWSE Białystok. Zmiany opracowano w oparciu o materiały uzyskane z ZWSE Białystok.
• Przygotowanie wstępne projektów branżowych PB branży elektrycznej przebudowa sieci nN, SN oświetleniowych projekt oświetlenia drogi w zakresie opisów, zestawień materiałów, schematów.
• Przygotowanie wstępne projektów branżowych PB branży telekomunikacyjnej w zakresie przebudowy sieci, projekt kanał technologiczny drogi w zakresie opisów, zestawień montażowych, schematów.
• Kontynuacja prac nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem.
• Prowadzono prace nad raportem o oddziaływaniu na środowisko.
• Analizowano kolizje z obiektami zabytkowymi.
• Prowadzono prace nad projektem zieleni.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/