Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
niedziela 12/04/2020

Marzec 2020

Opis robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 26.09.2019 r., znak: AB-I.7820.4.6.2018.AS wydał Decyzję nr 18/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km (S-61) i budowie drogi krajowej nr 63 na długości około 2,250 km (DK 63). Dnia 01.10.2019r. Zamawiający przekazał Plac Budowy Wykonawcy.

Dnia 14.12.2019 r. Zamawiający pismem O.BI.KP-6.414.26.2017.828.tw.ak przekazał Decyzję ZRID nr 18/2019 znak AB-I.7820.4.6.2018.AS z dn. 26.09.2019 z potwierdzoną ostatecznością.

Roboty drogowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował prace związane z:

ROBOTY DROGOWE I PRZYGOTOWAWCZE

 • Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych na drodze DD4L, DW2 cz. I, DP1903B cz. I i cz. II, Rondo 3 wraz z wlotami, Dw6L, Dw8L,DD13Pa, DD13PB, Dw18L
 • Wykonanie rozbiórki podbudowy z kruszywa: Obwodnica Stawisk w km od 2+940 do 3+395
 • Wykonanie wykopów: TG w km: od 0+820 do 1+240, od 9+900 do 10+200, od 12+100 do 12+400, Obwodnica Stawisk w km od 0+800 do 1+100
 • Wykonanie nasypów TG w km: od 1+320 do 1+500, Obwodnica Stawisk w km od 0+220 do 3+020, DW2 cz. II w km od 2+800 do 2+880
 • Wykonanie stabilizacji podłoża gruntowego: Łącznice L02 i L04 Węzła Kolno
 • Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego: TG w km: od 0+700 do 0+820, DD7P oraz Dw8L
 • Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego: Łącznice L01 i L03 Węzła Kolno, Droga DD7P (odcinek próbny)
 • Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej CBR≥60%: TG w km: od 0+700 do 0+820, Łącznice L01 i L03 Węzła Kolno (odcinek próbny)
 • Wykonanie podbudowy Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywem, gr. 22cm – DW II cz.II (odcinek próbny)
 • Wykonanie Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 15cm – DW2 cz. II w km od 2+400 do 2+880
 • Wykonanie podbudowy oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na DW2 cz. II w km od 0+000 do 2+880 oraz na DP1856B (odcinki próbne)
 • Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego na DP1857B
 • Wykonanie robót brukarskich – DW2 cz II oraz DP1857B

W okresie sprawozdawczym Konsultant dokonał:

 • Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu
 • Sprawdzenia jakości wykonanych robót i materiałów do nich użytych
 • Zgodności prowadzenia robót zgodnie z Projektem Budowlanym i decyzją ZRID oraz innymi przepisami

Roboty mostowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał prace:

MS-3:

 • Montaż zbrojenia i deskowanie ściany korpusu P2 jezdnia lewa
 • Przygotowanie ciosów podłożyskowych P1 (jezdnia lewa i jezdnia prawa)

WD-4:

 • Wykop pod ławę fundamentową P1 i P2

WS-6:

 • Demontaż podparć skrzydeł

WS-7:

 • Demontaż deskowania ustroju nośnego WS-7L
 • Montaż zbrojenia i deskowania ustroju nośnego Ws-7P
 • Montaż deskowania skrzydła S4 i betonowanie

PZDs8:

 • demontaż deskowania ustroju nośnego PZDs-8L
 • montaż zbrojenia ustroju nośnego PZDs-8P

WD8a:

 • montaż zbrojenia łąwy fundamentowej P-1 i P-2
 • deskowanie ławy fundamentowej P-1
 • przygotowanie i wykonanie betonu podkładowego P-3

PZGd9:

 • odbiór powłokowej izolacji bitumicznej ław podpór P3-P4,
 • rozpoczęcie zasypek ław fundamentowych P3 i P4,
 • montaż konstrukcji stalowej pomiędzy podporami P1 a P2 – segment II i I
 • dostawa konstrukcji stalowej pomiędzy podporami P2 a P3 – prefabrykacja na odkładzie,
 • ustawienie kątowników podwalinowych pod montaż konstrukcji SuperCor pomiędzy podporami P-2 i P-3

WS-10:

 • zbrojenie i deskowanie ustroju WS-10P

WS-12:

 • zbrojenie, deskowanie i betonowanie ustroju WS-12P

PZGd20:

 • odbiór powłokowej izolacji bitumicznej ścian podpór P1-P2,

WD-21:

 • zbrojenie i deskowanie ławy skrzydełka przyczółka P1 wraz z betonowaniem ławy,
 • zbrojenie i deskowanie ławy skrzydełka przyczółka P3 wraz z betonowaniem ławy,
 • montaż deskowanie oraz zbrojenia korpusu przyczółka P3,
 • przygotowanie pod izolacje i izolacje ławy fundamentowej podpory P-3

PZDd1L:

 • rozszalunek I etapu poprzecznic na korpusie P1 i P2,
 • odbiór podłoża pod izolację cienką za korpusami P1 i P2 oraz skrzydłem S2,
 • rozszalunek skrzydła S1,

Przepusty P1 – P5:

 • kontynuowanie zasypek przepustów P1, P2, P3, P4
 • rozpoczęcie montażu parasoli z gemembrany oraz górnych drenaży,
 • odbiór podłoża pod mur z gruntu zbrojonego P5,
 • zakończenie montażu konstrukcji stalowej na przepuście P-5

Roboty branżowe

W okresie sprawozdawczy Wykonawca prowadził prace przy:

 • Przebudowie urządzeń telekomunikacyjnych – kolizja nr 6 oraz wykonywał roboty poprawkowe przy kolizji nr 1.
 • Rozpoczęto budowę kanału technologicznego i wykonano ok. 100m tej budowli
 • W dniu 24 marca Wykonawca poinformował o odstąpieniu od umowy podwykonawczej z firmą MM System, która prowadziła roboty telekomunikacyjne. Do dnia sporządzenia raportu nie odbyła się inwentaryzacja wykonanych prac z udziałem IK. Brak informacji o wyborze kolejnego podwykonawcy robót telekomunikacyjnych
 • Wyłączenie kolizji wodociągowej W3, W6, W8
 • Budowa kanalizacji deszczowej TG oraz obwodnica Stawisk
 • Budowa zbiorników retencyjnych: ZR-DW2 cz.II-01, ZR-DW2 cz.II-02, ZR-DW2 cz.II-03, ZR-15, ZR-18, ZR-21, obwodnica Stawisk ZR-23, ZR-24

Ochrona środowiska, archeologia

W okresie sprawozdawczym funkcjonował stały nadzór nad pracami związanymi z ochroną środowiska i archeologią.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/