Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
środa 07/04/2021

Marzec 2021

Opis robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 26.09.2019 r., znak: AB-I.7820.4.6.2018.AS wydał Decyzję nr 18/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km (S-61) i budowie drogi krajowej nr 63 na długości około 2,250 km (DK 63). Dnia 01.10.2019r. Zamawiający przekazał Plac Budowy Wykonawcy.

Dnia 14.12.2019 r. Zamawiający pismem O.BI.KP-6.414.26.2017.828.tw.ak przekazał Decyzję ZRID nr 18/2019 znak AB-I.7820.4.6.2018.AS z dn. 26.09.2019 z potwierdzoną ostatecznością.

 

W okresie objętym Raportem wykonywane były następujące prace projektowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego, sporządzanie i uzyskiwanie zatwierdzeń dla KNA
 • Prowadzenie przez Projektanta prac projektowych dotyczących DP1903B w związku z Poleceniem Inżyniera nr 5 oraz 8.
 • Przekazanie do zatwierdzenia IK dokumentacji Projektu Wykonawczego dotyczącego kanału technologicznego w zakresie robót na zgłoszenie.
 • Uzyskanie zatwierdzenia IK dla Koncepcji programowo – przestrzennej dla docelowego rozwiązania na MOP.

Roboty drogowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował prace związane z:

 • Rozbiórka nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy z kruszywa: DK63, DP1903B
 • Wykonywanie wykopów: TG w KM: 1+800 – 1+950, Rondo 2, DK63, Dw1 (R4), DD4L, DP1903B cz.2, Rondo 3, DP1897B, PP-WS26
 • Wykonywanie nasypów: TG w KM: 1+720 – 1+760, OS w KM: 0+700 – 1+400 (rowy), Łącznik R1-R2, Rondo 4 (nasyp pod CPR), DW1, DW2 cz. I, DW2 cz. II w KM: 2+880 – 3+094, Rondo 3, DD2L
 • Wykonywanie GWN: TG w KM: 11+350 – 11+520
 • Wykonywanie zasypki pobocza: TG w KM: 5+540 – 9+000, ‚Obwodnica Stawiskw KM: 0+700 – 1+100
 • Wykonywanie zasypki pasa dzielącego: TG w KM: 0+200-1+320, 1+800-2+400, 4+300-5+000
 • Wykonywanie WUP z gruntów stabilizowanych hydraulicznie: TG w KM: 11+520 – 11+720, 6+448 – 7+800 str. P (pas technologiczny), DD4L w KM: 1+400 – 1+600, DP1897B, DP 1903B, Rondo 3, DD15Paw KM 0+000 – 0+060, DD15PB w KM: 0+140 – 1+520
 • Wykonywanie warstwy mrozochronnej: TG w KM: 11+520 -11+720, DD4L w KM: 1+400 – 1+600, WA01P, Rondo 3, DP1897B, DP1903B cz. II, DD15Pb
 • Wykonywanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej: TG w KM: 0+020-0+250, 1+380-1+760, 5+940-6+433, 10+420 – 11+720, 12+640 – 12+750, Łącznik R1-R2 w KM: 0+190-0+344, Rondo 2
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM: TG w KM: 6+420-6+440, Łącznik R1-R2 w KM 0+190-0+344, Rondo 2, Rondo 1 (wyspy), Rondo 2 Wyspy, Rondo 4, DK63 Rondo 4, DK63 (dojazdy do R4), Wyspy dzielące przy rondzie 4, DW2 cz. II w KM 3+140 – 3+799, DP1903B cz1, DP1897B, DP 1903B cz2, WA01P, Rondo 3, DD14L, DD15Pb
 • Wykonywanie podbudowy z chudego betonu: TG: 5+120 – 5+300 Jezdnia Prawa, 5+120 – 5+525 Jezdnia Lewa, 5+916 –6+300 Jezdnia LiP, 3+715 – 4+300 Jezdnia LiP, 1+370 – 1+760 Jezdnia LiP, 3+715 – 4+300 Jezdnia LiP, 10+020 – 11+350, 12+630 – 12+750 str. L
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej z BA: MOP Wschód i Zachód, Rondo 4, DK63 – dojazdy do R4, DP1897B, WA01P, TG – Strefy przejściowe  przy WS-12
 • Wykonywanie warstwy wiążącej z BA: MOP Wschód i Zachód, DP1897B, WA01P , TG – Strefy przejściowe  przy WS-12
 • Wykonywanie nawierzchni z kostki kamiennej: Rondo 1, Rondo 2, Umacnianie poboczy kruszywem: OS w KM: 3+395 – 2+500
 • Humusuwanie skarp, rowów, powierzchni płaskich, pasa dzielącego: Obwodnica Stawisk w KM 0+560 – 3+395, DK63, DD4L
 • Wykonywanie krawężników: Rondo 2, łącznik R1 – R2, MOP, DP1897B
 • Wykonywanie ścieku trójkątnego: TG w KM: 6+460 – 6+790 str. L, Rejon WS10, WS12, MOP
 • Umocnienia rowów z użyciem prefabrykatów betonowych: DP1903b cz1, DD4L, DK63
 • Montaż słupków barier drogowych w pasie rozdziału na Obwodnicy Stawisk

W okresie sprawozdawczym Konsultant dokonał:

 • Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu
 • Sprawdzenia jakości wykonanych robót i materiałów do nich użytych
 • Zgodności prowadzenia robót zgodnie z Projektem Budowlanym i decyzją ZRID oraz innymi przepisami

Roboty mostowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał prace:

WD-2

 • Wykonanie kap chodnikowych skrzydeł – podpora P3.
 • Wykonanie schodów skarpowych – podpora P1, P3.
 • Montaż barier – wiercenie kotew

MD-1

 • Wykonanie schodów skarpowych.
 • Montaż słupów ekranów

MS-3

 • Wykonanie kap chodnikowych skrzydeł – podpora P2
 • Montaż krawężnika zanikającego na dojściu do obiektu

WD-4

 • Wykonanie płyt przejściowych – podpory P1, P3
 • Przygotowanie plyty ustroju pod izolacje z papy (śrutowanie)

PZGd-9:

 • Zakończenie gzymsów na skrzydłach S1 i S2 oraz nad przęsłami P1-P3.
 • Rozpoczęcie budowy nasypów kształtujących,

WS-10

 • Profilowanie skarp pod schody skarpowe
 • Montaż krawężnika zanikającego

WS-12

 • Profilowanie skarp pod schody skarpowe
 • Montaż krawężnika zanikającego

WD-18:

 • Zasypki za przyczółkami P1 i P3.
 • Wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe P-1, P-3
 • Wykonanie płyty przejściowej P-3
 • Przygotowanie płyty ustroju pod izolacje z papy (śrutowanie)

PZGd-20:

 • Zakończenie montażu konstrukcji stalowej pomiędzy podporami P1 a P2.
 • Wykonanie izolacji MMA na styku konstrukcji stalowej z podporami P1 i P2.
 • Wykonanie I etapu podwalin pod mury z GZ na wieńcach konstrukcji stalowej.
 • Kontynuacja zasypek murów z GZ. przy podporze P-1

WD-21

 • Przygotowanie plyty ustroju pod izolacje z papy (śrutowanie)
 • Zasypka za przyczółkiem P1.

PZDd-1L

 • Montaż słupów ekranów
 • Montaż barier mostowych – wiercenie kotew

Przepusty PZŁ 14, 15

 • Przygotowanie do montażu schodów skarpowych – profilowanie, montaż fundamentów oporowych

Przepusty P1-P5:

 • Zakończenie ław/gzymsów pod bariery na P2 i P3.
 • Montaż barier na P2, P3, P5.

1.1.3        Roboty branżowe

W okresie sprawozdawczy Wykonawca prowadził prace przy:

 • Budowa kanalizacji deszczowej: Trasa Główna kanały deszczowe D5, D12a, D25, D31a, D32, D63, D75, D103, D130a i D165.
 • Budowa kanalizacji deszczowej: Obwodnica Stawisk kanały deszczowe D300.
 • Budowa kanału technologicznego: TG km 0+830 – 5+520, MOP Górki Wschód, MOP Górki Zachód, DK63 km 0+410 – 1+700.
 • Budowa kanału technologicznego: Obwodnica Stawisk km 3+000 – 3+300.
 • Budowa zbiorników retencyjnych: ZR-8, ZR-23.
 • Budowa oświetlenia: 1SO1, 1SO2, 1SO3, 1SO4, 3SO1 i 4SO2.
 • Budowa przyłączy: 1ZK0, 1ZK2.
 • Budowa przebudowa urządzeń melioracyjnych i rzek: BN-3, BN-4, BN-5, R-A-6, R-A-8, Dopływ z Górek, Dopływ z Kisielnicy odc.1, Dopływ z Kisielnicy odc.2, Ciek nr 1.
 • Budowa drenażu w pasie rozdziału TG: 6+890 – 8+530.
 • Budowa drenażu w pasie rozdziału Obwodnica Stawisk: 12+190 – 12+886.
 • Budowa przepustów: DP1903B/czII

 

ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

BUDYNKI TOALET NA MOP

 • Kontynuowano roboty związane ze wznoszeniem budynków toalet na MOP – robót izolacyjnych, dekarskich, elewacyjnych, wykonywanie posadzek oraz robót tynkarskich, montaż wywiewek kanalizacyjnych.

EKRANY AKUSTYCZNE I PRZECIWOLŚNIENIOWE

 • Wykonywano pale ekranów EP4, EP5, EP6

1.2     Ochrona środowiska, archeologia

W okresie sprawozdawczym funkcjonował stały nadzór nad pracami związanymi z ochroną środowiska i archeologią.

W załączniku nr 10 znajduję się raport Archeologa z ramienia Konsultanta.

W okresie sprawozdawczym: monitorowano nadzór archeologiczny Wykonawcy oraz archeologiczne ratownicze badania wykopaliskowe prowadzone w miejscowości Kobylin.

Prowadzony jest stały nadzór archeologiczny z ramienia Wykonawcy nad wszelkimi pracami ziemnymi. W kwestii poprawności sprawowania nadzoru archeologicznego z ramienia Wykonawcy – brak uwag. Dnia 14.09.2020 r. przedłużono termin pozwolenia WUOZ Łomża na prowadzenie badań archeologicznych realizowanych w formie nadzoru archeologicznego do dnia 31.10.2021 r. (decyzja WUOZ Łomża syg. Ł.5161.3.2019.MK).

Zakres prac wykonanych w ramach nadzoru przyrodniczego.

 

Zakres prac w ramach nadzoru przyrodniczego dotyczył w szczególności monitorowania wywiązywania się Wykonawcy Robót z obowiązku przestrzegania odpowiednich norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz z obowiązku przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. W szczególności zwracano uwagę na ewentualne negatywne skutki spowodowane działaniami Wykonawcy w związku z realizacją Robót, jeśli takie wystąpiły oraz monitorowano prawidłowość wykonywania czynności określonych we właściwych decyzjach oraz postanowieniach dotyczących nadzoru środowiskowego i przyrodniczego Wykonawcy Robót. Sprawdzano również czy prace są prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem ochrony stanowisk zwierząt, roślin i siedlisk przyrodniczych zinwentaryzowanych na etapie opracowywania raportów o oddziaływaniu na środowisko. Wszelkie nieprawidłowości zgłaszane są na bieżąco po objazdach nadzoru.

 

Prace kameralne:

 • analiza harmonogramu prac pod kątem zapisów DŚU i wymagań środowiskowych,
 • weryfikacja sprawozdań miesięcznych z nadzoru przyrodniczego Wykonawcy,
 • kontakt z Wykonawcą budowy w kwestii planowanych prac budowy i ewentualnych napraw uszkodzeń.

Prace Terenowe:

 • wizyty terenowe, podczas których kontrolowany będzie wpływ prowadzonych i planowanych prac na florę i faunę, w szczególności obszarów chronionych i cennych przyrodniczo, oraz gatunków dziko żyjących albo pod ochroną,
 • kontrole aktywności zwierząt,
 • kontrole stanu porządku i ładu na placu i zapleczu budowy, pod kątem odpowiedniego zabezpieczenia magazynowanych, gromadzonych tymczasowo materiałów budowlanych i odpadów, oraz właściwej segregacji odpadów z podziałem na odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne,
 • monitoring postępu prac związanych z budową, montażem i wykończeniem urządzeń ochrony środowiska (przejścia dla zwierząt, ogrodzenia) oraz czynności takie jak np. humusowanie, nasadzenia, obsiew skarp i terenów płaskich,
 • sporządzanie dokumentacji fotograficznej terenu budowy oraz obszarów przylegających do niego.

 

Wyniki kontroli terenu budowy, prowadzony przez nadzór środowiskowy i przyrodniczy

 

Podczas kontroli dokonywano przeglądu terenu inwestycji wraz z obszarem bezpośrednio do niego przylegającym, na który mogą mieć wpływ wykonywane prace budowlane.

Flora

 1. Nie odnotowano bezpośredniego, negatywnego wpływu prac budowlanych na rzadkie i chronione gatunki roślin,
 2. Nie odnotowano również negatywnego wpływu prac budowlanych na obszary przylegające do terenu budowy.

 

Fauna

Entomofauna

 1. Nie odnotowano negatywnego wpływy prac budowlanych na gatunki entomofauny

Herpetofauna

 1. Kontrolowano aktywność płazów,

– W miejscu sprawozdawczym nie odnotowano płazów w rejonie realizowanych robót, wynika to z trwającego okresu hibernacji, uwarunkowanym następującymi po sobie cyklami aktywności i spoczynku płazów.

 1. Należy zwrócić uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności przy prowadzeniu prac z        użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego w rejonie wygrodzeń, aby mogły one spełniać swoją rolę w przyszłorocznym sezonie migracyjno-rozrodczym.

Ornitofauna

 1. Na terenie budowy stwierdzono obecność takich gatunków jak: kuraki polne,
 2. Na terenie budowy, czy elementach budowlanych nie stwierdzono gniazdowania ptaków,
 3. Nie stwierdzono zagrożeń wynikających z obecności awifauny w rejonie budowy.

Chiropterofauna

 1. Nie prowadzono wyburzeń. Nie odnotowano zagrożeń dla nietoperzy.

Teriofauna

 1. Na terenie budowy stwierdzono ślady obecności dużej zwierzyny tzn. sarny, łosie oraz małe i średnie ssaki takie jak dziki, zające, kuropatwy
 2. Odnotowano potencjalne pułapki dla małych zwierząt (miejsca obarczone ryzykiem wpadnięcia do nich małych zwierząt bez możliwości wyjścia, mogące powodować śmiertelność zwierząt) na terenie prac budowlanych,

Wyniki z kontroli skuteczności zastosowanych zabezpieczeń ochronnych dla płazów i gadów

Podczas kontroli placu budowy stwierdzono uszkodzenia tymczasowych wygrodzeń. Zostało to zgłoszone do Wykonawcy w celu naprawy uszkodzeń. Rolą tymczasowych wygrodzeń dla herpetofauny jest zatrzymanie przemieszczających się płazów i małych ssaków oraz wymuszenie zmiany kierunku ich ruchu. Na terenie budowy stwierdzono liczne uszkodzenia tymczasowych wygrodzeń dla płazów, w wielu miejscach wygrodzenia są rozjechane przez sprzęt ciężki. W miejscu sprawozdawczym nie odnotowano płazów w rejonie realizowanych robót, wynika to z trwającego okresu hibernacji, uwarunkowanym następującymi po sobie cyklami aktywności i spoczynku płazów. Należy zwrócić uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności przy prowadzeniu prac z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego w rejonie wygrodzeń, aby mogły one spełniać swoją rolę w przyszłorocznym sezonie migracyjno-rozrodczym.

Wyniki kontroli terenu budowy wraz ze strefą bezpośredniego oddziaływania pod kątem występowania rzadkich oraz chronionych gatunków roślin oraz zwierząt wraz z analizą wpływu budowy na te gatunki

W obecnym okresie sprawozdawczym nie stwierdzono bezpośredniego, istotnego, negatywnego wpływu budowy na rzadkie lub chronione gatunki roślin i zwierząt. Podczas kontroli stwierdzono zastoiska wodne które stanowią zagrożenie dla małych zwierząt.

Zostało to zgłoszone do Wykonawcy w celu wykonania prac naprawczych.

Stan terenów i obszarów chronionych lub obszarów cennych przyrodniczo w sąsiedztwie pasa budowy nie był bezpośrednio zagrożony w zw. z realizacją prac budowlanych.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/