Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
piątek 02/11/2018

Październik 2018

W okresie objętym Raportem wykonywane były następujące prace projektowe:
• W dn. 11.10.2018 r. złożono w Urzędzie Wojewódzkim komplet uzyskanych decyzji wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych i kształtowanie nowych koryt cieków i przekroczeń cieków, na wykonanie nowych i likwidację istniejących rowów drogowych oraz na wyloty do rowów. Ponieważ organ w Białymstoku odmówił nadania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności, Wykonawca wniósł o wydłużenie wyznaczonego przez Urząd terminu na uzupełnienie wniosku o ZRID o ostateczne zgody wodnoprawne.
• Opracowywano Projekt Wykonawczy w zakresie wszystkich branż z uwzględnieniem uwag IK oraz Zamawiającego do przekazanych arkuszy Projektu Wykonawczego.
• Przekazano wyjaśnienia dot. otrzymanej Klauzuli rozpatrzenia Projektu Organizacji Ruchu. Przygotowywano materiały na spotkanie robocze z IK w sprawie PSOR. Projektant i Wykonawca wzięli udział w spotkaniu z Inżynierem Kontraktu w związku z uwagami do PSOR – wprowadzanie niezbędnych poprawek do PSOR oraz przygotowanie wyjaśnień na otrzymane uwagi. Analizowano projekt pod kątem możliwości zastosowania rozwiązań optymalizacyjnych barier drogowych. Uwzględnianie uwag Zamawiającego do PSOR, co do których Wykonawca nie ma wątpliwości oraz przygotowanie materiałów na spotkanie robocze z Zamawiającym dotyczące PSOR. Przekazanie uzupełnionych materiałów w wersji elektronicznej.
• Dostosowano szerokości przejść górnych PZGd-9 i PZGd-20 do aktualnych wymagań środowiskowych.
• Przygotowano oraz przekazano Zamawiającemu materiały związane ze zmianą PZGd-9 oraz PZGd-20 – materiały branżowe do Raportu, część opisowa oraz rysunkowa PZT. Trwały prace nad przygotowaniem zamiennych tomów PB oraz Raportu do Wniosku o ZRID wynikające ze zmiany PZGd-9 oraz PZGd-20.
• Przygotowywano odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego – analiza działek w obrębie całej inwestycji.
• Analizowano uwagi otrzymane od IK oraz Zamawiającego do projektów podziałów.
• Przekazano materiały do ITD celem uzyskania kompletnej opinii m.in. w zakresie znaków zmiennej treści. Trwał bieżący kontakt z ITD – wyjaśnianie wątpliwości.
• Przygotowanie oraz przekazanie zestawienia oraz harmonogramu przekazywania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Przekazano do zatwierdzenia Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-M.00.00.00. Przygotowywano Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych , trwały uzgodnienia wewnętrzne opracowanych specyfikacji.
• Przekazano Jednostkom Samorządu Terytorialnego opracowania oraz projekt porozumienia określającego warunki przejęcia dróg przebudowywanych oraz obsługujących przyległy teren.
• Wprowadzano zmiany Projektowe w związku z Poleceniem Zmiany nr 1.
• Przygotowywano wyjaśnienia oraz uzupełniano, zgodnie z otrzymanymi uwagami, Plan Działań Ratowniczych. Przekazano do zatwierdzenia Plan Działań Ratowniczych.

• Opracowano PW przykładowych obiektów (WS-12 i WD-18).
• Aktualizowano koncepcję MOP.
• Uzyskano uzgodnienie projektu melioracji w Wodach Polskich.
• Sporządzono pierwsze przedmiary branżowe.
• Wysłano ponownie do Zarządcy sieci wodociągowej (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży) projekt przełożeń sieci wodociągowej w celu dokonania uzgodnień.
• Trwała stała koordynacja działań.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/