Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
poniedziałek 23/12/2019

Październik 2019

Program prac projektowych i robót zgodne z warunkami kontraktu, aktualizacje programów

Obowiązującym Programem dla etapu Prac Projektowych zatwierdzonym przez Inżyniera jest Program z dn. 31.07.2019r.  wersja 09. Z dniem 26.09.2019r. uzyskania Decyzji ZRID zakończył się etap prac projektowych.

Dnia 16.10.2019r. Wykonawca przekazał Inżynierowi Program dla etapu Robót. Inżynier Kontraktu pismem IK/TPF/S61-KS/1.3/RS/1082 dn. 30.10.2019r. przekazał uwagi do Programu.

Roboty drogowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował prace związane z:

 • Wykopy – wymiana gruntów
 • Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej
 • Usunięcie i utylizacja karp
 • Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nasyp
 • Wykonanie płotków dla żabek
 • Wycinka drzew
 • Ustawianie płotków herpetologicznych
 • Rozbiórka elementów prefabrykowanych

Roboty mostowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał prace :

 1. WS6

– wykonanie wykopów dla posadowienia bezpośredniego

– wykonanie betonu podkładowego pod posadowienie fundamentów

 1. PZGd9

– wykonanie wykopów dla posadowienia bezpośredniego

– wykonanie betonu podkładowego pod posadowienie fundamentu podpory P2 i P4

 1. PZGD1

– instalacja ścianek szczelnych w obrysie fundamentów podpór

 

Roboty branżowe

W okresie sprawozdawczy nie było wykonanych robót branżowych

Ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym funkcjonował stały nadzór nad pracami związanymi z ochroną środowiska i archeologią.

– 16.10.2019 r. miał miejsce odbiór techniczny prac na stanowiskach archeologicznych Górki-Sypniewo 3 (przebadano 51 arów z 51 preliminowanych do badań) oraz Górki-Sypniewo 5 (przebadano 129 arów z 177 preliminowanych do badań). Teren stanowiska Górki-Sypniewo 3 został przekazany Wykonawcy

– 21.10.2019 r. Wykonawca zgłosił zakończenie wycinki i gotowość działki 87/7 do badań archeologicznych na stanowisku Karwowo 7. Teren przekazano Zamawiającemu, a ten rozpoczął procedurę przekazania jej wykonawcy badań archeologicznych

– 22.10.2019 r. Podlaski WKZ wydał zgody na prowadzenie ratowniczych, wyprzedzających prac archeologicznych zleconych przez Zamawiającego dla stanowisk Górki-Sypniewo 4, Kobylin 1 i Kobylin 2

– na dzień 04.11.2019 r. zaplanowano odbiór końcowy prac na stanowisku Górki-Sypniewo 5

– praca nadzoru archeologicznego Wykonawcy – bez uwag. Raport miesięczny – archeologia – załącznik nr 11

Na podstawie przekazanej dokumentacji oraz wizji terenowej dokonano:

 1. Kontroli zgodności i jakości zakresów robót z dokumentacją techniczną w zakresie ochrony środowiska.
 2. Kontroli zgodności w zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.
 3. Kontroli ochrony istniejących siedlisk fauny i flory.
 4. Kontroli zgodności i jakości zakresów robót z dokumentacją techniczną w zakresie wycinki.
 5. Kontroli bezpieczeństwa robót związanych z wycinką drzew.
 6. Kontroli nad składowaniem drewna wg asortymentów.
 7. Kontroli zabezpieczeń drzew przyległych do budowy, nie przeznaczonych do wycinki.

W celu zabezpieczenia istniejących siedlisk herpetologicznych na etapie realizacji inwestycji zastosowano tymczasowe płotki herpetologiczne w lokalizacjach wskazanych w Postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, znak: WOOŚ.4222.1.2019DK z dnia 5.07.2019r.

tj.:  sekcja pierwsza – S61 1+350-1+500 obie strony; 0+000-0+750 SP i SL; 3+800-4+300 obie strony, sekcja druga – cały zakres

Trwają prace związane z wycinką drzew na całej długości budowy. Wycinka została ograniczona do niezbędnego minimum oraz jest prowadzona poza okresem lęgowym ptaków.

Usuwane są rośliny uniemożliwiające budowę drogi i obiektów mostowych, kolidujące
z projektowanymi powierzchniami przeznaczonymi do ruchu pojazdów samochodowych, poboczami, rowami, MOP, zbiornikami, skarpami nasypów i wykopów oraz uzbrojeniem terenu jak również zagrażające bezpieczeństwu na drodze.

Wycinka zieleni prowadzona jest zgodnie z dokumentacją Projektu Wykonawczego Tom VII Inwentaryzacja i Gospodarka istniejącą zielenią.

Wycinka na terenie lasów Państwowych została zakończona – wykonawca jest w trakcie porządkowania terenu po wycinkach. Do ścięcia pozostają drzewa z pozostałych lokalizacji zakresu podstawowego rosnące wzdłuż nowego przebiegu S61. Równolegle wykonywane są prace przy porządkowaniu terenów po wycinkach. Drobne gałęzie pozostałe po wycinkach są układane w stosy
i na bieżąco zrąbkowane.

Pozyskane drewno składowane jest w mygłach na terenie placu budowy. Nie zostało jeszcze podzielone na sortymenty.

Zabezpieczenie drzew wykonano w 100% zgodnie z zakresem podstawowym Dokumentacji Projektowej. Drzewa przeznaczone do zabezpieczenia zostały oszalowane deskami.

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/