Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
piątek 06/11/2020

Październik 2020

Opis robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 26.09.2019 r., znak: AB-I.7820.4.6.2018.AS wydał Decyzję nr 18/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km (S-61) i budowie drogi krajowej nr 63 na długości około 2,250 km (DK 63). Dnia 01.10.2019r. Zamawiający przekazał Plac Budowy Wykonawcy.

Dnia 14.12.2019 r. Zamawiający pismem O.BI.KP-6.414.26.2017.828.tw.ak przekazał Decyzję ZRID nr 18/2019 znak AB-I.7820.4.6.2018.AS z dn. 26.09.2019 z potwierdzoną ostatecznością.

W okresie objętym Raportem wykonywane były następujące prace projektowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Przeprowadzanie przez Projektanta analizy dotyczącej DP1903B w związku z Poleceniem Inżyniera nr 5.
 • Przekazano do zaopiniowania przez Wydział Technologii GDDKiA o/Białystok następujących STWIORB: D.07.03.01 System Zarządzania Ruchem, D.07.09.01.b Ekrany przeciwolśnieniowe – rew. 5
 • Przekazano do zatwierdzenia przez IK STWIORB B.03.01.02.a Instalacje wod-kan – rew. 2
 • Uzyskanie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego nr 12/2020 dotyczącego DW nr 4 – Wypisy z rejestru gruntów i budynków dla działek objętych inwestycją
 • Przekazanie przez Wykonawcę protokołu zdawczo-odbiorczego nr 8/2020 – rew. 2 dotyczącego DW nr 3 – Projekty Podziału Nieruchomości

Roboty drogowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował prace związane z:

 • Odhumusowywanie: DW2 cz. I w KM: 0+000 – 0+350, 0+680 – 0+720, DP 1903B cz. I
 • Odwóz humusu: DW1 w KM 0+400 – 0+500
 • Rozbiórka nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy z kruszywa na TG w KM 12+700 – 13+031, OS w KM 0+000 – 0+472
 • Rozbiórka wysp nieprzejezdnych z kostki brukowej na TG w KM 12+900 – 13+000
 • Rozbiórka barier ochronnych: OS w KM 0+000 – 0+472
 • Wykonywanie wykopów: TG w KM: 0+000 – 0+085, 11+600 – 11+800, 10+000 – 10+500, WA01P, OS w KM 0+000 – 0+700 (rowy), MOP Wschód, DK 63 w KM 0+230 – 0+750, DD4L, DW1, DW2 cz. I, DP 1897B w KM 0+000 – 0+200, DP 1903B cz. 1, DD2L, Dw16L, DD14L
 • Stabilizacja podłoża w technologii „mix in place”: DD14L w KM 0+080 – 0+150
 • Wykonywanie nasypów: TG w KM: 0+080 – 0+200, 1+349,41 – 1+540, 6+000 – 6+428, 10+680 – 10+800, 11+300 – 11+550, MOP Wschód, DK63 w KM 1+550 – 1+700, DD4L, DW1, DW2 cz. I, DW2 cz. II w KM 3+138 – 3+300, DP 1903B w KM 0+040 – 0+160, DD2L, Dw6L
 • Wykonywanie GWN: TG w KM: 0+085 – 0+110, 1+340 – 1+540, 2+442 – 2+660, 3+740 – 4+040, 4+050 – 4+220, 6+000 – 6+428, 10+430 – 10+500, 11+100 – 11+350, Rondo 1, DK63 w KM 1+280 – 1+710, Dw8L, DD15L, Dw6L
 • Wykonywanie zasypek pobocza: TG w KM 11+750 – 13+031,84, OS w KM 0+000 -0+500, 1+470 – 3+395, L01P, L02L, L03P, L04L, DK63 w KM 0+300 1+120
 • Wykonywanie zasypek pasa dzielącego: TG w KM: 3+000 – 3+900, 4+300 – 5+100, OS w KM: 0+000 – 0+700, 1+400 – 2+300
 • Wykonywanie wzmocnień skarp nasypów geotkaninami: TG w KM: 0+085 – 0+100, 6+130 – 6+428 str. P, 6+170 – 6+428 str. L, DW2 cz. II w KM 3+138 – 3+255
 • Wykonywanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym: TG w KM: 11+000 – 11+100, 11+520 – 11+720, MOP Zachód, DD4L w KM 0+180 – 0+620, 0+775 – 1+100, DP 1897B w KM 0+000 – 0+255, Dw6L w KM 0+350 – 0+406, DD14L, Dw16L
 • Wykonywanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR≥35%: TG w KM: 10+520 – 10+680, 11+000 – 11+100, Rondo 1, MOP Zachód, DD4L w KM 0+755 – 1+100, DP 1897B w KM 0+000 – 0+255, Dw6L w KM 0+260 – 0+406, DD14L w KM 0+080 – 0+260
 • Wykonywanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej: TG w KM: 2+413 – 2+700, 3+740 – 4+040, 6+000 – 6+428, 10+050 – 10+430, 11+720 – 11+900 str. P, 11+720 – 12+200 str. L, 12+640 – 13+031,84, Rondo 1, MOP Wschód, MOP Zachód, DK63 w KM 1+120 – 1+710
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego: Rondo 1, MOP Zachód (warstwa technologiczna o gr 15 cm), MOP Wschód, DK63 w KM 1+120 – 1+710, DP 1897B w KM 0+000 – 0+255, Dw6L w KM 0+260 – 0+406, Dw16L, DD14L
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej z mieszanki min. 0/11.2, związanej spoiwem hydraulicznym C8/10: TG w KM: 2+443 – 2+740, 11+720 – 11+900 str. P, 11+720 – 12+200 str. L, 12+640 – 13+031,84 str. P
 • Wykonywanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego: L02L, DK63 w KM 0+240 – 1+110
 • Wykonywanie warstwy nawierzchniowej z betonu cementowego: TG w KM 0+250 – 0+800
 • Wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej: MOP Wschód
 • Wykonywanie humusowania skarp i rowów: TG w KM: 12+750 – 13+031,84 str. L, OS w KM 0+000 – 0+530 str. L, L01P, L02L ,L03P , L04L
 • Humusowanie powierzchni płaskich: OS w KM 0+000 – 0+530 str. L
 • Umocnienie rowów z użyciem prefabrykatów betonowych: L04L, DK63
 • Umocnienie skarp płytami ażurowymi: Dw10L w KM 0+120 – 0+130
 • Umocnienie poboczy: TG w KM: 12+750 – 13+031,84 str. L, OS w KM 0+000 – 0+500
 • Wykonywanie ścieku trójkątnego przynawierzchniowego: TG w KM: 8+235 – 8+500, OS, DK63
 • Wykonywanie ścieku korytkowego: Dw10L w KM 0+120 – 0+130
 • Wykonywanie krawężników kamiennych na MOP Wschód
 • Wykonywanie obrzeży betonowych na MOP Wschów

W okresie sprawozdawczym Konsultant dokonał:

 • Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu
 • Sprawdzenia jakości wykonanych robót i materiałów do nich użytych
 • Zgodności prowadzenia robót zgodnie z Projektem Budowlanym i decyzją ZRID oraz innymi przepisami

Roboty mostowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał prace:

 • WS-26
  • – Montaż parasola ochronnego nad konstrukcją stalową
  • – Zakończenie montażu elementów muru z gruntu zbrojonego wraz z zasypką inżynierską
 • WD-2

– Wykonanie skrzydła S3.1; S3.2 (montaż zbrojenia, deskowania i betonowanie)

 • Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi
 • Montaż krawężnika na płycie ustroju
 • Wykonanie izolacji cienkiej podpór P1, P3
 • Zasypka inżynierska podpory P1
 • Montaż urządzenia dylatacyjnego P1, P3
 • MD-1
 • Wykonanie gzymsów nad konstrukcją stalową oraz gzymsów skrzydeł (montaż zbrojenia, deski gzymsowej, betonowanie elementów)
 • MS-3
 • Wykonanie ścianki zaplecznej podpory P2 jezdnia lewa (montaż zbrojenia, deskowania, betonowanie)
 • Montaż urządzenia dylatacyjnego na podporach: P1, P2, (J.L i J.P.)
 • WD-4
 • Wykonanie płyty ustroju nośnego (montaż deskowania, zbrojenia, wpustów, sączków – betonowanie)
 • Wykonanie skrzydeł S1.1 oraz S1.2 (montaż zbrojenia, deskowania, betonowanie elementu)
 • Wykonanie izolacji przeciwwodnej podpory P-1, P3
 • WS-6
 • Wykonanie kap chodnikowych skrzydeł WS-6L oraz WS-6P (montaż krawężnika kamiennego, zbrojenia, betonowanie)
 • Ułożenie warstwy asfaltu lanego na płycie ustroju nośnego WS-6L, WS-6P
 • WS-7
 • Wykonanie izolacji termozgrzewalnej płyty ustroju nośnego
 • Ułożenie warstwy asfaltu lanego na płycie ustroju nośnego WS-7P, WS-7L
 • WD-8a
 • Montaż zbrojenia ścianek zaplecznych podpór P1, P3
 • Zasypka inżynierska podpory P1 (do wysokości ścianki zaplecznej)
 • PZGd-9
 • Montaż parasola ochronnego nad konstrukcją stalową
 • Zakończenie montażu elementów muru z gruntu zbrojonego wraz z zasypką inżynierską (poza skrzydłem S-1)
 • WS-10
 • Wykonanie izolacji termozgrzewalnej płyty ustroju nośnego,
 • Ułożenie warstwy asfaltu lanego na płycie ustroju nośnego,
 • Montaż deski gzymsowej oraz krawężnik kamiennego kap chodnikowych ustroju nośnego
 • WS-12
 • Wykonanie izolacji termozgrzewalnej płyty ustroju nośnego,
 • Ułożenie warstwy asfaltu lanego na płycie ustroju nośnego,
 • Wykonanie kap chodnikowych ustroju nośnego (montaż deski gzymsowej, krawężnika kamiennego zbrojenia – betonowanie)
 • WS-18
 • Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego, montaż sączków i wpustów
 • PZGd-20
 • Rozpoczęcie murów z GZ przy podporze P1,
 • Montaż kolektora P2 i P3,
 • WD-21
 • Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej P1 i P3,
 • Izolacja cienka za przyczółkami + drenaże,
 • Kontynuacja zasypek za przyczółkami
 • PZDd-1L
 • Ułożenie warstwy asfaltu lanego na płycie ustroju nośnego,
 • Wykonanie drenażu w osi odwodnienia
 • Przepusty P1 – P5
 • Umocnienie skarp P1-P5
 • Wykonanie gzymsów na P2, P3 i P-4

Roboty branżowe

W okresie sprawozdawczy Wykonawca prowadził prace przy:

 • Budowa kanalizacji deszczowej: Trasa Główna kanały deszczowe D11, D12, D15, D17, D18, D20, D28, D33, D53, D54, D59, D63, D65, D70, D121, D122 i D160
 • Budowa kanalizacji deszczowej: Obwodnica Stawiski kanały deszczowe D302, D308, D309
 • Budowa kanału technologicznego: TG km 2+500 – 3+200, MOP Górki Wschód i MOP Górki Zachód
 • Budowa oświetlenia drogowego: Mop Górki Zachód

MOP GórkiWschód

 • Budowa przyłączy: MOP Górki Zachód układ 3ZK
 • Budowa zbiorników retencyjnych: ZR-1, ZR-2a., ZR-12, ZR-19, ZR-21, oraz ZR-25 na Obwodnicy Stawisk.

ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

BUDYNKI TOALET NA MOP

 • Wykonywanie robót ziemnych i fundamentowych
 • Wykonywanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym
 • Rozpoczęcie robót związanych z instalacją sanitarną

Ochrona środowiska, archeologia

W okresie sprawozdawczym funkcjonował stały nadzór nad pracami związanymi z ochroną środowiska i archeologią.

Wykonawca uzyskał decyzję derogacyjną na niszczenie gniazd jaskółki brzegówki z RDOŚ Białystok. W miesiącu październiku, po wyprowadzeniu lęgów, przystąpiono do niszczenia siedlisk.

Nadzór zalecił:

– stałe usuwanie zniszczeń powstałych na wygrodzeniach dla płazów

– usuwanie zastoisk wody

– usuwanie zanieczyszczeń w obrębie obiektów mostowych

W trakcie wykonywania prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa dot. ochrony środowiska oraz zapisów odnośnych decyzji środowiskowych.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/