Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
czwartek 18/11/2021

Październik 2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował prace związane z:

Roboty drogowe:

 • Prace porządkowe
 • Pielęgnacja wykonanych nasadzeń zieleni, dosiew traw
 • Poprawa zjazdów indywidualnych z kruszywa
 • Poprawa pasów technologicznych
 • Poprawa humusowania skarp, rowów, powierzchni płaskich
 • Regulacja bram oraz poprawa ogrodzenia
 • Wykonywanie robót brukarskich – chodnik DP 1903B
 • Naprawa barier ochronnych po kolizji – DW2 cz.
 • Oczyszczanie przepustów drogowych
 • Koszenie terenów płaskich oraz skarp
 • Kompletowanie dokumentacji powykonawczej – Kolaudat
 • Demobilizacja zaplecza budowy
 • Prace poprawkowe i wykończeniowe, związane z uwagami powstałymi podczas kontroli WINB.

W okresie sprawozdawczym Konsultant dokonał:

 • Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu
 • Sprawdzenia jakości wykonanych robót i materiałów do nich użytych
 • Zgodności prowadzenia robót zgodnie z Projektem Budowlanym i decyzją ZRID oraz innymi przepisami

Roboty mostowe

W okresie sprawozdawczy Wykonawca prowadził prace przy:

 • Kompletowanie dokumentacji powykonawczej – Kolaudat
 • Prace porządkowe na obiektach
 • Prace poprawkowe i wykończeniowe, związane z uwagami powstałymi podczas kontroli WINB.

Roboty branżowe:

 • Prace poprawkowe na zbiornikach retencyjnych
 • Prace poprawkowe na umocnieniach przepustów Rowu R-A-3
 • Kanalizacja Deszczowa – Czyszczenie separatorów, studni i wpustów deszczowych, rozruch przepompowni
 • Wodociąg, Kanalizacja Sanitarna – poprawa skrzynek zasuwowych na terenie MOP Górki Wschód, MOP Górki Zachód, rozruch oczyszczalni ścieków
 • Kanał technologiczny uzupełnienie brakującego odcinka oraz czyszczenie studni, montaż światłowodów
 • Przyłącza załączenie zasilania na złączach w związku z zamontowaniem liczników przez zakład PGE w Łomży
 • Oświetlenie – wykonanie pomiarów

Roboty konstrukcyjno – budowlane:

 • Prace poprawkowe i wykończeniowe, związane z uwagami powstałymi podczas kontroli WINB.
 • Wykonanie prób i badań końcowych wewnętrznych instalacji budynków MOP Górki Wschód, MOP Górki Zachód

Ochrona środowiska, archeologia

W okresie sprawozdawczym funkcjonował stały nadzór nad pracami związanymi z ochroną środowiska i archeologią.

W okresie sprawozdawczym: monitorowano nadzór archeologiczny Wykonawcy oraz archeologiczne ratownicze badania wykopaliskowe prowadzone w miejscowości Kobylin.

Zakres prac w ramach nadzoru przyrodniczego dotyczył w szczególności monitorowania wywiązywania się Wykonawcy Robót z obowiązku przestrzegania odpowiednich norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz z obowiązku przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. W szczególności zwracano uwagę na ewentualne negatywne skutki spowodowane działaniami Wykonawcy w związku z realizacją Robót, jeśli takie wystąpiły oraz monitorowano prawidłowość wykonywania czynności określonych we właściwych decyzjach oraz postanowieniach dotyczących nadzoru środowiskowego i przyrodniczego Wykonawcy Robót. Sprawdzano również czy prace są prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem ochrony stanowisk zwierząt, roślin i siedlisk przyrodniczych zinwentaryzowanych na etapie opracowywania raportów o oddziaływaniu na środowisko. Wszelkie nieprawidłowości zgłaszane są na bieżąco po objazdach nadzoru.

Prace kameralne:

 • analiza harmonogramu prac pod kątem zapisów DŚU i wymagań środowiskowych,
 • weryfikacja sprawozdań miesięcznych z nadzoru przyrodniczego Wykonawcy,
 • kontakt z Wykonawcą budowy w kwestii planowanych prac budowy i ewentualnych napraw uszkodzeń.

Prace Terenowe:

 • wizyty terenowe, podczas których kontrolowany będzie wpływ prowadzonych i planowanych prac na florę i faunę, w szczególności obszarów chronionych i cennych przyrodniczo, oraz gatunków dziko żyjących albo pod ochroną,
 • kontrole aktywności zwierząt,
 • kontrole stanu porządku i ładu na placu i zapleczu budowy, pod kątem odpowiedniego zabezpieczenia magazynowanych, gromadzonych tymczasowo materiałów budowlanych i odpadów, oraz właściwej segregacji odpadów z podziałem na odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne,
 • monitoring postępu prac związanych z budową, montażem i wykończeniem urządzeń ochrony środowiska (przejścia dla zwierząt, ogrodzenia) oraz czynności takie jak np. humusowanie, nasadzenia, obsiew skarp i terenów płaskich,
 • sporządzanie dokumentacji fotograficznej terenu budowy oraz obszarów przylegających do niego.

 

Wyniki kontroli terenu budowy, prowadzony przez nadzór środowiskowy i przyrodniczy

Podczas kontroli dokonywano przeglądu terenu inwestycji wraz z obszarem bezpośrednio do niego przylegającym, na który mogą mieć wpływ wykonywane prace budowlane.

Flora

 1. Nie odnotowano bezpośredniego, negatywnego wpływu prac budowlanych na rzadkie i chronione gatunki roślin,
 2. Nie odnotowano również negatywnego wpływu prac budowlanych na obszary przylegające do terenu budowy.

Fauna

Entomofauna

 1. Nie odnotowano negatywnego wpływy prac budowlanych na gatunki entomofauny.

Herpetofauna

 1. Kontrolowano aktywność płazów,

– W okresie sprawozdawczym nie odnotowano aktywności płazów na terenie budowy.

Ornitofauna

 1. Na terenie budowy stwierdzono obecność takich gatunków.

Chiropterofauna

 1. Nie prowadzono wyburzeń. Nie odnotowano zagrożeń dla nietoperzy.

Teriofauna

 1. Na terenie budowy stwierdzono ślady obecności dużej zwierzyny tzn. sarny, łosie oraz małe i średnie ssaki takie jak dziki, zające, kuropatwy

Wyniki z kontroli skuteczności zastosowanych zabezpieczeń ochronnych dla płazów i gadów:

 1. Wykonawca zakończył prace związane z wykonaniem ogrodzenia docelowego i siatki dogęszczającej.

Stan terenów i obszarów chronionych lub obszarów cennych przyrodniczo w sąsiedztwie pasa budowy nie był bezpośrednio zagrożony w zw. z realizacją prac budowlanych.

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace porządkujące teren budowy tj.:

– Wykonawca rozpoczął usuwanie tymczasowych wygrodzeń dla płazów

– usuwano zabezpieczenia drzew

– prowadzono koszenie traw na skarpach i pasach rozdziału

 

Obecny etap realizacji inwestycji:

– wykonano nasadzenia drzew i krzewów na sekcji 2

– trwają nasadzenia drzew i krzewów na sekcji 1

– Wykonawca rozpoczął rozkładanie karpin przy najściach na przejścia dla zwierząt (sekcja 1,2)

– trwały prace porządkowe przy rozplantowaniu mas ziemnych

 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w ramach wycinki 3 dodatkowych drzew.

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/