Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 04/09/2018

Sierpień 2018

W okresie objętym Raportem wykonywane były następujące prace projektowe:
• Otrzymano Protokół z posiedzenia ZOPI z dn. 27.07.2018.
• Analizowano otrzymane uwagi i zastrzeżenia – przygotowano wyjaśnienia.
• Wprowadzano korekty i niezbędne zmiany do dokumentacji PB zgodnie z uwagami Zamawiającego i Weryfikatora.
• Na bieżąco przekazywano materiały poprzez OneDrive: PZT, Przejezdności na zjazdach oraz skrzyżowaniach.
• Wprowadzono podział obiektów w ciągu drogi ekspresowej na lewy i prawy obiekt oraz skorygowano nazwy obiektów.
• Zmieniono podpory skrajne wiaduktów WD-2, WD-4 i WD-18.
• Dodano do opracowania rysunków mostowych niwelety.
• Przygotowano zestawienie zmian wprowadzonych do opracowania przed ponownym posiedzeniem ZOPI.
• Przekazano uszczegółowienie oraz uzyskano akceptację uzgodnień na granicach / stykach opracowania.
• Przygotowano, wydrukowano i przekazano dwa egzemplarze PB na ponowne posiedzenie ZOPI.
• KSZR – Przygotowano odpowiedzi na uwagi, wprowadzono zmiany w opracowaniu oraz przekazano do zatwierdzenia.
• Analizowano otrzymane uwagi do PSOR, wprowadzano zmiany w dokumentacji oraz przekazano PSOR do zatwierdzenia.
• Zakończono prace nad ostateczną wersją raportu ooś (zaktualizowano go zgodnie z ostateczną wersją projektu budowlanego).
• Przekazano do weryfikacji Plan działań środowiskowych i uzyskano dla niego akceptację IK.
• Otrzymano pismo od MPWiK w Łomży, w którym gestor podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące dostarczenia zgód właścicieli działek, po których przebiega projektowana sieć wodociągowa wraz z notarialnym ustanowieniem służebności przesyłu. Gestor informuje, iż spełnienie powyższego pkt. będzie podstawą do uzyskania uzgodnień rozwiązań technicznych przebudowywanych sieci.
• Otrzymano protokoły z Narad Koordynacyjnych (ZUD) ze Starostwa Powiatowego w Łomży oraz Kolnie.
• Stała koordynacja międzybranżowa.
• Prace edycyjne, wydruk Projektu Budowlanego z oryginalnymi podpisami w 4 egz. – załącznika do wniosku o ZRID.
• Przygotowano, skompletowano oraz złożono w dniu 30.08.2018 wniosek o wydanie decyzji ZRID.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/