Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
środa 04/09/2019

Sierpień 2019

W okresie objętym Raportem wykonywane były następujące prace projektowe:
• Analizowano uwagi Inżyniera Kontraktu do przekazanych Projektów Wykonawczych, przygotowywano odpowiedzi oraz wprowadzano uwagi Inżyniera Kontraktu do opracowań PW.
• Odbyła się Rada Techniczna nr 14 dotycząca m.in. pochyleń ukośnych na rampach przechyłkowych.
• Przekazano IK zestawienie tabelaryczne zaprojektowanych zjazdów uzupełnione o informacje dotyczące struktury rodzajowej ruchu.
• Otrzymano od PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok uzgodnienie PW części przed pomiarowej i trasy SN.
• Prowadzono prace nad projektem przyłączy energetycznych polegające na wprowadzaniu uwag gestora sieci do uzgadnianej dokumentacji w zakresie układów pomiarowych SN.
• Projektant analizował uwagi zawarte w Klauzuli rozpatrzenia PSOR z dn. 7.08.2019
• Przekazano Zamawiającemu i IK część Projektu Budowalnego, którą złożono 30.07.2019r. do PUW jako odpowiedź na wezwanie PUW dot. postanowienia RDOŚ i która uległa zmianom po doszczegółowieniu rozwiązań zgodnie z wymaganiami RDOŚ.
• Przekazano Dokumentację podziałową po wprowadzeniu uwag IK zgodnie z ustaleniami Rady Technicznej.
• Trwały dalsze prace nad przygotowaniem rewizji STWiORB, do których Nadzór lub Wydział Technologii GDDKiA o/Białystok zgłosił uwagi, przekazywano odpowiedzi wraz ze skorygowanymi specyfikacjami.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/