Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
czwartek 17/09/2020

Sierpień 2020

Opis robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 26.09.2019 r., znak: AB-I.7820.4.6.2018.AS wydał Decyzję nr 18/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km (S-61) i budowie drogi krajowej nr 63 na długości około 2,250 km (DK 63). Dnia 01.10.2019r. Zamawiający przekazał Plac Budowy Wykonawcy.

Dnia 14.12.2019 r. Zamawiający pismem O.BI.KP-6.414.26.2017.828.tw.ak przekazał Decyzję ZRID nr 18/2019 znak AB-I.7820.4.6.2018.AS z dn. 26.09.2019 z potwierdzoną ostatecznością.

W okresie objętym Raportem wykonywane były następujące prace projektowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Uzyskanie zatwierdzenia oraz skierowanie do realizacji przez IK następujących STWIORB: D.03.05.01 Zbiorniki retencyjne – rew. 04, D.03.03.01 Drenaż podłużny – rew. 06, D.03.01.01 Przepusty z prefabrykatów betonowych – rew.10
 • Uzyskanie pozytywnej opinii IK i zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego nr 10/2020 dotyczącego DW nr 17 – STWiORB
 • Uzyskanie pozytywnej opinii IK i zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego nr 11/2020 dotyczącego DW nr 5 – Wykaz właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych inwestycją

 

Roboty drogowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował prace związane z:

 • Wykonywanie odwozu humusu: Dw6L, DD16L
 • Wykonywanie wykopów: TG w km: od 4+300 do 4+360, od 5+350 do 6+040, od 9+300 do 10+420, od 11+800 do 12+650, Węzeł Kolno, MOP Górki Wschód, MOP Górki Zachód, DK63 w km: od 0+200 do 0+500, od 1+200 do 1+250, DW2 cz I, Dw18L, Dw16L
 • Wykonywanie nasypów: TG w km: od 1+300 do 1+550, od 1+680 do 1+800, od 2+420 do 2+550, od 2+560 do 2+590, od 3+700 do 4+200, od 5+340 do 5+770, od 6+000 do 6+428, od 8+542 do 9+300, od 10+420 do 10+520, od 11+150 do 11+230, DK63 w km: od 0+740 do 0+900, od 1+350 do 1+850, DW1 przy R4, DW2 cz. I, Dw18L, DD14L
 • Wykonywanie nasypu – wymiany gruntów: TG w km od 11+150 do 11+230
 • Wykonywanie GWN: TG w km: L1 na MOP
 • Wykonywanie stabilizacji podłoża: DK63 w km od 0+352 do 0+500, od 0+957 do 1+117
 • Wykonywanie wzmocnień skarp nasypów geotkaninami: TG w km od 6+205 do 6+428 strona prawa
 • Wykonywanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym: MOP Górki Wschód, DK63 w km od 0+235 do 0+325, od 0+500 do 0+760, od 0+920 do 0+960, Rondo 1
 • Wykonywanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR≥35%: TG w km: od 3+500 do 3+740, od 4+200 do 4+288, od 4+320 do 4+340, od 4+800 do 5+020, od 5+090 do 5+160, od 6+590 do 6+830, MOP Górki Wschód, MOP Górki Zachód
 • Wykonywanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej: TG w km od 2+700 do 3+700, od 3+220 do 3+720, od 4+300 do 5+160, od 6+439 do 6+830, od 12+100 do 12+640, MOP Górki Wschód
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej z mieszanki min. 0/11.2, związanej spoiwem hydraulicznym C8/10: TG w km od 1+815 do 2+371, od 2+710 do 3+715, od 4+300 do 4+540, od 6+448 do 6+830bez zatwierdzenia odcinka próbnego i bez zgody Nadzoru
 • Wykonywanie humusowania skarp i rowów oraz powierzchni płaskich na DW2 cz II w km od 0+900 do 1+900

Odcinek próbny:

Wykonywanie warstwy nawierzchniowej z betonu cementowego: TG w km od 12+756,5 do 13+031,84, Obwodnica Stawisk w km od 0+000 do 3+395 bez odbioru warstwy ulegającej zakryciu tj. podbudowy C8/10 i bez zgody Nadzoru.

W okresie sprawozdawczym Konsultant dokonał:

 • Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu
 • Sprawdzenia jakości wykonanych robót i materiałów do nich użytych
 • Zgodności prowadzenia robót zgodnie z Projektem Budowlanym i decyzją ZRID oraz innymi przepisami

Roboty mostowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał prace:

WS-26:

 • Wykonanie wykopów pod fundamenty murów oporowych z gruntu zbrojonego
 • Wykonanie łąw fundamentowych murów F-1:F-4
 • Rozpoczęcie montażu murów z gruntu zbrojonego + zasypka
 • Wykonywanie izolacji MMA na styku konstrukcji stalowej z betonem podpór

WD-2:

 • Przygotowanie do montażu oraz montaż belek prefabrykowanych T
 • Deskowanie poprzecznic, etap II

MD-1:

 • Kontynuacja zwieńczeń muru oporowego – gzymsy
 • Montaż murów z gruntu zbrojonego oraz zasypka

MS-3

 • Rozszalunekpodparc belek T na obu jezdniach
 • Szalowanie i zbrojenie ścianki zaplecznej P-1L

WD-4:

 • Betonowanie korpusów podpór P-1 i P-3

WS-6:

 • Kapy chodnikowe- zbrojenie i deskowanie

WS-7:,

 • Zasypka inżynierska za przyczółkami

PZDs-8:

 • Ława fundamentowa pod bariery drogowe

WD-8a:

 • Ustrój nośny – sprężenie oraz demontaż deskowania
 • Betonowanie skrzydła P-1P

PZGd-9:

 • Kontynuacja betonu wieńców
 • Kontynuacja zasypek konstrukcji stalowej,
 • Kontynuacja murów z gruntu zbrojonego na skrzydłach oraz zasypki konstrukcji stalowej

WS-10:

 • Montaż deski gzymsowej oraz krawężnika na kapach chodnikowych
 • Zasypki za przyczółkami,

WS-12:

 • Montaż deski gzymsowej oraz krawężnika na kapach chodnikowych
 • Zasypki za przyczółkami,
 • Płyty przejściowe,

WD-18:

 • Montaż zbrojenia, deskowania i betonowanie korpusu podpory P-1,
 • Deskowanie, zbrojenie i betonowanie poprzecznicy podpory P2, (etap I)

PZGd-20:

 • Betonowanie ściany podpory P-4
 • Dostawa i montaż konstrukcji stalowej Viacon na nawę Nr 2

WD-21:

 • Dostawa i montaż belek prefabrykowanych T
 • Betonowanie I etapu poprzecznic na korpusach P1 i P3,

PZDd-1L:

 • Betonowanie płyt przejściowych za P1 i P2,
 • Montaż desek gzymsowych na skrzydłach S1 i S2,
 • Betonowanie kap chodnikowych,
 • Montaż dylatacji modułowych

PZŁ 14,15:

 • Wykonanie płyty zespalającej na PZŁ-14 i PZŁ-15,

P1-P5:

 • beton oczepu przepustu P4,

 

 Roboty branżowe

W okresie sprawozdawczy Wykonawca prowadził prace przy:

 • Budowa kanalizacji deszczowej: Trasa Główna – kanały deszczowe D3, D25, D40, D47, D48, D53, D65, D67, D71, D73, D74, D108, D109, D110, D117, DD122, D127, D128, D143, D151, D152, D157, D158, D159, D164, Przepompownia P1, Przepompownia P2
 • Budowa kanalizacji deszczowej: Obwodnica Stawiski – kanały deszczowe D301, D303, D304, D305, D308, D309, D312, D313
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych – kolizja T3, T9
 • Budowa kanału technologicznego: MOP Górki Wschód i MOP Górki Zachód
 • Budowa oświetlenia drogowego: Układy oświetlenia: Węzeł KOLNO – 1SO2, 1SO4, RONDO 4 – 3SO1, MOP Górki Wschód – 5SO1
 • Budowa przyłączy energetycznych: MOP Górki Wchód – układ 4ZK, MOP Górki Zachód – układ 3ZK
 • Budowa zbiorników retencyjnych: ZR-4, ZR-6 + p.poż., ZR-16, ZR-17, ZR-18, ZR-21 oraz ZR-27, ZR-28 na Obwodnicy Stawisk.

Ochrona środowiska, archeologia

W okresie sprawozdawczym funkcjonował stały nadzór nad pracami związanymi z ochroną środowiska i archeologią.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/