Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 22/01/2019

Styczen 2018

W okresie objętym Raportem wykonywane były następujące prace projektowe

 1. Uzupełniająca dokumentacja geologiczno-geotechniczna – prace nad programem uzupełniających badań – przekazanie Zamawiającemu 15.01.2018
 2. Kontynuacja opracowania wielobranżowego zgodnie ze złożonym Programem
 3. zakończono prace nad ostateczną niweletą trasy głównej. Możliwe nieznaczne zmiany po zakończeniu niwelet pozostałych dróg celem zamknięcia (zrównoważenia) bilansu robót ziemnych
 4. Prace nad opracowaniem PZT (na bazie niwelety j/w) w zakresie zawierającym robocze linie pasów drogowych w przyszłych liniach rozgraniczających przekazano Zamawiającemu 16.01.2018r.
 5. Branżowe prace projektowe na bazie otrzymanych nowych warunków
 6. Przygotowywanie materiałów na audyt BRD – planowany termin zakończenia 12.02.2018r.
 7. Projekt Stałej Organizacji Ruchu – planowany termin zakończenia 19.03.2018r.
 8. Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem, Plan działań Ratowniczych –   planowany termin zakończenia 19.03.2018r
 9. Prace projektowe w zakresie koncepcji programowo-przestrzennej dla docelowego rozwiązania MOP rodzaju II i III
 10. Prace nad systemem odwodnienia
 11. Obliczanie objętości zbiorników retencyjnych
 12. Analiza projektu docelowego MOP pod katem zapotrzebowania na wodę użytkową
 13. Koncepcja zmian w zakresie zbiorników wynikających z przyjęcia systemu oddzielnego odwodnienia
 14. Ustalenie przebiegu kanału technologicznego, wstępne rozmieszczenie studni kablowych
 15. Kolizje teletechniczne dostosowywane do układu drogowego i innych branż
 16. Prace wstępne związane z przebudową kolizji energetycznych – dostosowywanie rozwiązań do układu drogowego i innych branż
 17. Prowadzenie prac nad treścią Raportu o oddziaływaniu na środowisko – zakończono identyfikację i opisy elementów środowiska w rejonie inwestycji
 18. Prowadzenie prac nad modelem akustycznym oraz modelem propagacji zanieczyszczeń w powietrzu, w tym wykonano inwentaryzację zabudowy w terenie
 19. Opracowanie nowej prognozy ruchu

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/