Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
poniedziałek 04/02/2019

Styczeń 2019

W okresie objętym Raportem wykonywane były następujące prace projektowe:
• Kontynuowano opracowywanie Projektów Wykonawczych w zakresie wszystkich branż. Wprowadzano korekty i uzupełnienia, uszczegółowiając dokumentację.
• Analizowano uwagi oraz przygotowywano rewizje do części STWiORB.
• Otrzymano ostateczną decyzję wodnoprawną na usługi wodne, którą dostarczono do UW jako załącznik do wniosku o ZRID.
• Przygotowywano przedmiary robót, zestawienia oraz dokonywano korekt przedmiarów.
• Przekazano do zatwierdzenia PW dla budynku toalet na MOP oraz PW wiaduktu WS-7L i WS-7P oraz mostu PZDd-1L w wersji papierowej.
• Przygotowano PW zieleni oraz wzmocnień podłoża.
• Prace nad PW branży mostowej wraz z bieżącą koordynacją międzybranżową i wewnętrzną weryfikacją Wykonawcy.
• Analizowano uwagi Zamawiającego i IK do dokumentacji podziałowej. Przygotowano wyjaśnienia i niezbędne uzupełnienia. W dn. 30.01.2019r. odbyło się spotkanie z weryfikatorem IK w tej sprawie.
• Analizowano uwagi IK do przekazanych PW branży drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, mostowej oraz przygotowywano wyjaśnienia do otrzymanych uwag.
• Analizowano uwagi IK do PDR. Przygotowano odpowiedzi oraz wyjaśnienia. Dokonano zmiany w PDR oraz przygotowano dokumentację do zatwierdzenia (7 egzemplarzy).
• Analizowano wpływ nowych wytycznych GDDKiA dla wykonawców koncepcji SZR i instrukcji rozmieszczenia klas modułów wdrożeniowych na przygotowane już opracowanie „Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem”.
• Wystąpiono o uzgodnienia PW w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej, do właścicieli infrastruktury.
• Wystąpiono o uzgodnienia PW przebudowy sieci energetycznej.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/