Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
poniedziałek 06/04/2020

Styczeń 2020

Opis robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 26.09.2019 r., znak: AB-I.7820.4.6.2018.AS wydał Decyzję nr 18/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km (S-61) i budowie drogi krajowej nr 63 na długości około 2,250 km (DK 63). Dnia 01.10.2019r. Zamawiający przekazał Plac Budowy Wykonawcy.

Dnia 14.12.2019 r. Zamawiający pismem O.BI.KP-6.414.26.2017.828.tw.ak przekazał Decyzję ZRID nr 18/2019 znak AB-I.7820.4.6.2018.AS z dn. 26.09.2019 z potwierdzoną ostatecznością.

Roboty drogowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował prace związane z:

 • Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych na drodze: DD4L
 • Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej: TG – w km 4+780 – 5+000, 8+560-8+760, 12+500-13+000
 • Rozbiórki nawierzchni istniejącej DK61: TG w km 5+100-5+250, TG w km 9+600 – 9+800, Obwodnica Stawisk w km od 3+000 do 3+395
 • Rozbiórka nawierzchni bitumicznej – DP 1856B
 • Rozbiórka nawierzchni istniejącej DK63 – DW1 cz.1 w km 0+300-0+400
 • Rozbiórka podbudowy z kruszywa – istniejącej drogi DK61 w km TG 5+100-5+250
 • Wykonanie wykopów: TG w km: od 4+780-5+000, Obwodnica Stawisk w km od 0+800 do 1+100, Węzeł Kolno – Łącznik R1-R2, DW2 cz II
 • Wykonanie nasypów TG w km: 4+350 – 4+780, 8+380 – 8+480, Obwodnica Stawisk w km 0+557 – 0+650, 1+500 –2+370, DK63, DW2 cz II
 • Wykonanie wymiany gruntu: TG w km od 8+240 do 8+380, 1+280-1+400, Obwodnica Stawisk w km od 2+080 – 2+220, 2+380 – 2+500
 • Wykonanie wzmocnień skarp nasypów- TG w km od 8+375 do 8+480 Obwodnica Stawisk od 1+540 do 1+895, od 1+895 do 2+050
 • Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 18 oraz 15 cm – DW II cz.II,
 • Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥20%, gr. 40cm – DW2 cz. II

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca nie wykonywał odcinków próbnych.

W okresie sprawozdawczym Konsultant dokonał:

 • weryfikacji oraz akceptacji Dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę,
 • weryfikacji Programu robót rew. 06 dla Kontraktu i zgłosił liczne uwagi do niego,
 • weryfikacji i akceptacji materiałów oraz źródeł ich pozyskania,
 • codziennych regularnych inspekcji na Placu budowy,
 • kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów,
 • identyfikacji i monitoringu Podwykonawców Wykonawcy oraz innych podmiotów znajdujących się na Placu Budowy,
 • sprawdzenia wartości i zakresów rzeczowych prac wykonywanych przez Podwykonawców,
 • uczestniczył w przekazaniu placu budowy (działki po pracach archeologicznych)

Roboty mostowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał prace:

Obiekt MS-3

 • Wykonywanie wykopu pod podporę P2 JP i JL
 • Wykonywanie betonu podkładowego ławy P2 JP i JL
 • Betonowanie ławy fundamentowej podpory P2 JP
 • Zbrojenie ławy fundamentowej podpory P2 JL

Obiekt WS-6

 • Wykonywanie korpusów podpór JP
 • Montaż zbrojenia, wpustów oraz szalunku ustroju JP
 • Montaż zbrojenia ustroju JP

Obiekt WS-7

 • Montaż zbrojenia i betonowanie płyty fundamentowej JL
 • Montaż zbrojenia JP

Obiekt PZDs-8

 • Montaż zbrojenia i betonowanie fundamentów skrzydeł podpór P1 i P2 JL i JP

Obiekt PZGd-9

 • Montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie podpór

Obiekt WS-10

 • Montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty fundamentowej JP
 • Montaż zbrojenia i deskowanie płyty fundamentowej JL

PZGd-20

 • Montaż zbrojenia podpór P1 i P2

PZDd-1L

 • Montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ławy fundamentowej skrzydła S1
 • Montaż zbrojenia i deskowanie skrzydła S2
 • Montaż zbrojenia korpusu P1

Obiekty PZŁ 14,15

 • Prace fundamentowe przy obiekcie PZŁ-15
 • Dostawa prefabrykatów przepustu PZŁ-15
 • Montaż prefabrykatów przepustu PZŁ-14

Przepusty P1 – P5

 • Wykonanie ław kruszywowych
 • Rozbiórka skosów i wieńców istniejących przepustów pod wydłużenie
 • Montaż konstrukcji stalowej przepustów P3, P4 i P5
 • Zasypywanie konstrukcji podatnej

Roboty branżowe

W okresie sprawozdawczy Wykonawca prowadził prace przy:

 • Przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych: Kolizje – W3, W8
 • Budowa kanalizacji sanitarnej MOP
 • Budowa kanalizacji deszczowej: Trasa Główna – przejścia poprzeczne 0+000 – 0+200
 • Budowa kanalizacji deszczowej: Obwodnica Stawiski
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych – kolizja T10
 • Budowa oświetlenia drogowego: montaż rur osłonowych pod Trasą Główną 0+000 – 1+000, DW2/czII 0+200 – 0+400
 • Budowa przyłączy: montaż rur osłonowych pod Trasą Główną 0+000 – 1+000
 • Przebudowy sieci nN: kolizja EnN-01, EnN-02, EnN-07
 • Przebudowy sieci SN: Kolizja ESN-01, ESN-02, ESN-03
 • Budowa zbiorników retencyjnych: ZR-DD2L, ZR-1, ZR-2, ZR-2a

Ochrona środowiska, archeologia

W okresie sprawozdawczym funkcjonował stały nadzór nad pracami związanymi z ochroną środowiska i archeologią.

W okresie sprawozdawczym:

– 08.01.2020 r. – wydanie przez WUOZ w Białymstoku Delegatura w Łomży decyzji (znak Ł.5141.2.2019.MK) wydłużającej o 1 miesiąc, od dnia jej doręczenia, termin realizacji badań archeologicznych nakazanych decyzjami z dnia 09.12.2019 r. (znak Ł.5141.2.2019.MK) oraz 17.12.2019 r. (znak Ł.5141.2.2019.MK)

– Zamawiający prowadzi procedurę przetargową w sprawie wyłonienia wykonawcy ratowniczych badań archeologicznych na nowoodkrytym stanowisku archeologicznym w miejscowości Kobylin

– prowadzony jest stały nadzór archeologiczny z ramienia Wykonawcy nad wszelkimi pracami ziemnymi – brak uwag

Podczas prowadzonego monitoringu przyrodniczego zwracano uwagę na wszelkie sytuacje mogące stanowić potencjalne zagrożenie dla zwierzyny migrującej wzdłuż budowy. Teren inwestycji jest pod tym względem prawidłowo zabezpieczony. Wykonawca na bieżąco dokonuje niezbędnych napraw wygrodzeń wykopów, rowów i dołów.

W związku z zakończoną wycinką trwają prace przy porządkowaniu terenu po wycince. Zaleca się uprzątnięcie z terenu budowy pozostałości po wycince przed sezonem wiosennym. Sprawdzono zabezpieczenia drzew – b.u. oraz tymczasowe wygrodzenia herpetologiczne Wykonawca prowadzi prace nad uzupełnieniem brakujących płotków herpetologicznych.

W ramach nadzoru środowiskowego w mieś. styczniu 2020r. prowadzono obserwację sposobu prowadzenia prac budowlanych w zakresie ich zgodności z wydanymi decyzjami środowiskowymi i obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. Wszelkie nieprawidłowości są zgłaszane na bieżąco po objazdach nadzoru w towarzystwie przedstawiciela Wykonawcy.

W szczególności Nadzór zalecił utrzymywanie w czystości jezdni w pobliżu wyjazdów z terenu budowy oraz dróg dojazdowych oraz uprzątnięcie betonu wylewanego na terenie budowy z czyszczonych betonowozów. Stanowiska do czyszczenia betonowozów należy stworzyć przy każdym obiekcie, gdzie prowadzone jest betonowanie.

Tankowanie pojazdów i maszyn roboczych winno się odbywać w specjalnie do tego przygotowanych, wyznaczonych miejscach; podłoże pod agregatami prądotwórczymi powinno być zabezpieczone przed wyciekiem subst. ropopochodnych. Należy szczególną uwagę zwrócić na wycieki płynów eksploatacyjnych ze sprzętu poruszającego się po terenie budowy, ewentualne wycieki należy zabezpieczyć bądź usunąć sprzęt z budowy.

Wyznaczyć lokalizację składowania materiałów niebezpiecznych i odpadów a odpady znajdujące się na terenie budowy (km. 6+600) należy bezzwłocznie usunąć. Wyznaczyć odpowiednio wyposażone stanowisko mycia pojazdów wyjeżdżających z budowy na drogi publiczne

Pompowanie wody powinno się dobywać w określonych lokalizacjach; niedopuszczalny jest rzut wody do pobliskich cieków i rowów melioracyjnych. W trakcie wykonywania prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa dot. ochrony środowiska oraz zapisów odnośnych decyzji środowiskowych.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/