Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
czwartek 04/10/2018

Wrzesień 2018

W okresie objętym Raportem wykonywane były następujące prace projektowe:
• Przekazano Zamawiającemu kopię złożonego wniosku o ZRID wraz ze wszystkimi załącznikami.
• Przygotowano i przekazano Zamawiającemu dokumentację PB w formie papierowej z oryginalnymi podpisami w 2 egz.
• Opracowywano Projekt Wykonawczy.
• Przekazano do zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu przykładowe rysunki Projektu Wykonawczego w zakresie branży drogowej (m.in. szczegóły konstrukcyjne, przekroje podłużne, przekroje poprzeczne, plany warstwicowe, plany tyczenia.
• Przygotowano i przekazano do akceptacji i weryfikacji pierwsze przykładowe rysunki w zakresie PW branży sanitarnej typu: plan sytuacyjny + profil, typowe przekroje dla każdego tomu projektów branży (celem uzgodnienia szczegółowości i formy graficznej rysunków).
• Opracowywano Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-M.00.00.00.
• Analizowano projekt pod kątem możliwości zastosowania rozwiązań optymalizacyjnych barier drogowych.
• Przygotowano analizę wyjść poza DŚU.
• Otrzymano wezwanie z Urzędu Wojewódzkiego, przygotowano i złożono autokorektę wniosku o ZRID oraz niezbędne załączniki – zgodnie z uwagami.
• Analizowano uwagi organu zarządzającego ruchem do PSOR, trwało wprowadzanie niezbędnych poprawek oraz przygotowanie wyjaśnień.
• Przekazano do zatwierdzenia Plan Działań Ratowniczych.
• Wykonano aktualizację projektu koncepcji MOP, jednak ze względu na możliwą zmianę zapisów w zakresie stacji Trafo, wstrzymano się z wydrukiem i przekazaniem Koncepcji MOP do zatwierdzenia.
• Stały kontakt telefoniczny z przedstawicielami Wód Polskich w Białymstoku celem monitorowania przebiegu postępowania w sprawie złożonych wniosków o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. Sprawa w toku.
• Wykonano przedmiary obiektów inżynierskich.
• Zwrócono się do Zamawiającego z prośbą o pomoc w uzyskaniu uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy kolizji sieci wodociągowej z MPWiK Łomża.
• Przekazano rewizję 03 Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem, w której uwzględniono uwagi przesłane przez Kierownika Projektu.
• Otrzymano oraz przeanalizowano uwagi w zakresie projektów podziałów, w tym map podziałowych i wykazów zmian gruntowych – dokonano korekty omyłek.
• Trwały prace terenowe związane z wykonywaniem brakujących wierceń geologicznych.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/