Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
poniedziałek 23/12/2019

Wrzesień 2019

Program prac projektowych i robót zgodne z warunkami kontraktu, aktualizacje programów

Pierwszym obowiązującym Programem Prac Projektowych był Program z dnia 08.01.2018r. zatwierdzony przez Kierownika Projektu – pełniącego tymczasowo funkcję Inżyniera Kontraktu.

Inżynier Kontraktu pismem znak: IK/TPF/S61-KS/1.3/RG/318 z dn.18.09.2018r. wezwał Wykonawcę do aktualizacji Programu.

Wykonawca pismem S-61KS/MN/MK/0281/2018 z dn. 05.10.2018r. przekazał aktualizację Programu dla etapu prac projektowych.

Inżynier Kontraktu pismem znak: IK/TPF/S61-K-S/1.3/RG/361 z dn. 10.10.2018r. zatwierdził Program dla prac projektowych (wersja 04).

Na Radzie Budowy nr 15, Wykonawca zadeklarował, że w ciągu kilku dni od wszczęcia postępowania administracyjnego w/s. wydania decyzji ZRID, zaktualizuje Program.

Na Radzie Budowy nr 16, IK przypomniał, że na ostatniej RB Wykonawca zadeklarował się, że po wszczęciu postępowania ZRID w ciągu kilku dni przedstawi aktualizację Program etapu prac projektowych. IK wskazał, że w chwili obecnej Wykonawca przedkłada do weryfikacji Specyfikacje
i PW niezgodnie z terminami ustalonymi przez aktualnie obowiązujący Program.

Dnia 05.04.2019r. Wykonawca pismem S-61KS/MN/MK/0690/2019 z dn. 05.04.2019r przekazał aktualizację Programu dla etapu prac projektowych – wersja 05. Inżynier Kontraktu pismem IK/TPF/S61-KS/1.3/RS/607 z dn. 15.04.2019r. przekazał uwagi do przekazanej aktualizacji Programu prac projektowych. Wykonawca dn. 08.05.2019 przekazał do Inżyniera Kontraktu korektę aktualizacji Programu.

Pismem z dn. 15.05.2019r. znak: IK/TPF/S61-KS/1.3/RS/669 Inżynier Kontraktu przekazał brak akceptacji tego Programu z uwagi na niedostosowanie się Wykonawcy do wcześniejszych uwag Inżyniera do tego Programu, przekazanych za pismem znak: IK/TPF/S61-KS/1.3/RS/607. Dn. 04.06.2019 Wykonawca przekazał skorygowany Program dla etapu prac projektowych. Inżynier
w odpowiedzi na pismo Wykonawcy w dalszym ciągu nie akceptuje przedłożonej przez Wykonawcę aktualizacji Programu.

Wykonawca pismem S-61KS/MN/MN/0929/2019 z dn. 09.07.2019r przekazał aktualizację Programu dla etapu prac projektowych – korekta. Inżynier dn. 17.07.2019r. pismem IK/TPF/S61-KS/1.3/RS/798, wskazuje, że przedłożona korekta Programu dla etapu prac projektowych, w zakresie części składowych tego Programu spełnia oczekiwania Inżyniera. Niemniej jednak Inżynier nie zaakceptował przedłożonej przez Wykonawcę aktualizacji Programu etapu prac projektowych. Dn.31.07.2019r. Wykonawca przedłożył kolejną aktualizację Programu etapu prac projektowych w wersji 09.  Dn. 21.08.2019 pismem IK/TPF/S61-KS/1.3/RS/876 Inżynier zatwierdza Program z dn. 31.07.2019,
w wersji 09.

Opis robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 26.09.2019 r., znak: AB-I.7820.4.6.2018.AS wydał Decyzję nr 18/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km (S-61) i budowie drogi krajowej nr 63 na długości około 2,250 km (DK 63). W okresie sprawozdawczym nie został przekazany placu budowy dla Wykonawcy w związku
z tym Wykonawca nie prowadził żadnych robót budowlanych.
Roboty drogowe
Nie dotyczy w danym okresie sprawozdawczym.
Roboty mostowe
Nie dotyczy w danym okresie sprawozdawczym.
Roboty branżowe
Nie dotyczy w danym okresie sprawozdawczym.
Ochrona środowiska
Nie dotyczy w danym okresie sprawozdawczym.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/