Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
piątek 16/10/2020

Wrzesień 2020

Opis robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 26.09.2019 r., znak: AB-I.7820.4.6.2018.AS wydał Decyzję nr 18/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km (S-61) i budowie drogi krajowej nr 63 na długości około 2,250 km (DK 63). Dnia 01.10.2019r. Zamawiający przekazał Plac Budowy Wykonawcy.

Dnia 14.12.2019 r. Zamawiający pismem O.BI.KP-6.414.26.2017.828.tw.ak przekazał Decyzję ZRID nr 18/2019 znak AB-I.7820.4.6.2018.AS z dn. 26.09.2019 z potwierdzoną ostatecznością.

W okresie objętym Raportem wykonywane były następujące prace projektowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Przekazano Zamawiającemu wyjaśnienia Projektanta w zakresie Koncepcji Programowo – Przestrzennej dla docelowego rozwiązania MOP
 • Przeprowadzenie przez Projektanta analizy dotyczącej DP1903B w związku z Poleceniem Inżyniera nr 5.
 • Przekazano do zatwierdzenia przez IK następujących STWIORB: M.20.03.01 Schody skarpowe – rewizja 5, D.07.03.01 System Zarządzania Ruchem, B.04.01.01 Fundamentowanie – pale CFA – rewizja 3, B.02.01.05 Roboty izolacyjne – rewizja 4, D.05.03.04 Nawierzchnia z betonu cementowego – rewizja 10, D.07.09.01.b Ekrany przeciwolśnieniowe – rewizja 5
 • Uzyskanie pozytywnej opinii IK dla protokołu zdawczo-odbiorczego nr 12/2020 dotyczącego DW nr 4 – Wypisy z rejestru gruntów i budynków dla działek objętych inwestycją

Roboty drogowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował prace związane z:

 • Odhumusowywanie: DW2 cz. I w km od 0+680 do 0+720
 • Wykonywanie odwozu humusu: TG w km 5+100 – 5+600
 • Wykonywanie wykopów: TG w km: od 4+320 do 4+340 pas technologiczny str. P, od 5+600 do 6+040, od 9+000 do 10+500, od 11+700 do 12+000, MOP Wschód i Zachód, DK63, DW2 cz I, DP-1897B, DD14L, PPWS6
 • Wykonywanie wymiany gruntów: Dw6L
 • Wykonywanie nasypów: TG w km: od 0+090 do 0+100, od 1+300 do 1+360, od 2+450 do 2+560, od 3+700 do 4+200, od 6+000 do 6+428, od 8+542 do 9+300, od 10+420 do 10+520, od 11+150 do 11+230, od 11+350 do 11+580, DK63, DW2 cz I
 • Wykonywanie GWN: TG w km: od 1+340 do 1+370, od 1+400 do 1+500, od 2+420 do 2+660, od 5+700 do 5+770, od 8+572 do 8+950, od 10+420 do 10+520, od 11+150 do 11+230, Dk63 w km od 0+760 do 0+920,
 • Wykonywanie wzmocnień skarp nasypów geotkaninami: TG w km od 3+805 do 3+965
 • Wykonywanie stabilizacji podłoża: L04 na MOP, Dw16L, Dw14L,
 • Wykonywanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym: TG w km: od 10+520 do 10+680, od 11+720 do 11+850, Łącznik R1-R2, MOP Zachód,
 • Wykonywanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR≥35%: TG w km: od 2+660 do 2+700, od 11+720 do 11+850, Łącznik R1-R2, MOP Zachód i Wschód, Rondo 4, DK63 w km od 0+120 do 0+320, od 0+760 do 0+920
 • Wykonywanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej: TG w km od 5+420 do 5+950, od 8+572 do 10+050, od 11+900 do 12+100, od 12+200 do 12+640, Obwodnica Stawisk – Strefy przejściowe przy obiekcie PZD-1 L, łącznik R1-R2, MOP Zachód i Wschód, DK63 w km 0+200 do 0+960, Rondo 4
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego: Obwodnica Stawisk – Strefy przejściowe przy obiekcie PZD-1 L, Łącznice Węzła Kolno, DK63 w km 0+200 do 0+960, Rondo 4
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej z mieszanki min. 0/11.2, związanej spoiwem hydraulicznym C8/10: TG w km od 4+300 do 5+150, od 5+432 do 5+916 str P, od 5+525 do 5+916 str L, od 8+572 do 10+500, od 12+200 do 12+640 str L, MOP Zachód i Wschód
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego: Obwodnica Stawisk – Strefy przejściowe przy obiekcie PZD-1 L, Łącznice Węzła Kolno, DK63 w km 0+240-1+120
 • Wykonywanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego: Obwodnica Stawisk – Strefy przejściowe przy obiekcie PZD-1 L, Łącznice Węzła Kolno, DK63 w km 0+250 -1+110
 • Wykonywanie warstwy nawierzchniowej z betonu cementowego: TG w km od 6+568 do 8+500
 • Umocnienie rowów z użyciem prefabrykatów betonowych: TG w km: od 0+634 do 0+694 Strona Prawa, od 1+219 do 1+274 strona lewa, od 0+639 do 0+732 strona lewa, DD2L
 • Umocnienie rowów z użyciem bruku naturalnego: DK63 w km 1+271 – 1+500 Strona Lewa
 • Wykonywanie ścieku trójkątnego przynawierzchniowego: Obwodnica Stawisk w km: 0+180 do 0+500, Strefy przejściowe przy obiekcie PZD-1 L, L03P, L04L, L01P na Węźle Kolno, DK63 w km od 0+771,50 do 0+860,60
 • Wykonywanie krawężników kamiennych na MOP Wschód
 • W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał odcinek próbny nawierzchni z betonu cementowego C35/45 w km 6+568 do 8+500 oraz odcinek próbny warstwy wiążącej z betonu asfaltowego (KR5) na łącznicach Węzła Kolno.

W okresie sprawozdawczym Konsultant dokonał:

 • Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu
 • Sprawdzenia jakości wykonanych robót i materiałów do nich użytych
 • Zgodności prowadzenia robót zgodnie z Projektem Budowlanym i decyzją ZRID oraz innymi przepisami

Roboty mostowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał prace:

WS-26:

 • Montaż murów z gruntu zbrojonego wraz zasypką konstrukcji stalowej (planowane wykonanie w 100 %)
 • Wykonanie wieńców żelbetowych (etapowanie) konstrukcji stalowej

WD-2:

 • Montaż zbrojenia i deskowania ustroju nośnego – betonowanie.

MD-1:

 • Wykonanie gzymsów zwieńczenia murów z gruntu zbrojonego nad konstrukcją stalową, oraz montaż zbrojenia i deskowania zwieńczenia na skrzydłach.
 • Odwodnienie konstrukcji obiektu – „parasol” ochronny

MS-3

 • Zasypka inżynierska podpory P2
 • Wykonanie ścianki zaplecznej podpory P1 (jezdnia lewa i prawa) oraz podpory P2 (jezdnia lewa)

WD-4:

 • Dostawa i montaż belek prefabrykowanych ustroju nośnego
 • Montaż zbrojenia i deskowania ustroju nośnego

WS-6:

 • Wykonanie kap chodnikowych płyty ustroju nośnego oraz kap chodnikowych skrzydeł
 • Montaż kolektora systemu odwodnienia
 • Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na ustroju

WS-7:

 • Płyty przejściowe P1, P2
 • Montaż zbrojenia i deskowania kap chodnikowych płyty ustroju nośnego oraz kap chodnikowych skrzydeł
 • Montaż kolektora odwodnienia

PZDs-8:

 • wykonanie ławy fundamentowej pod bariery drogowe w pasie rozdziału – II etap

WD-8a:

 • Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi ustroju nośnego
 • Wykonanie izolacji cienkiej podpór obiektu
 • Ustawienie krawężnika na kapach chodnikowych

PZGd-9:

 • Beton wieńców kolejne ok 25% -łącznie 75%,
 • Drenaże pomiędzy nawami na podporach P2 i P3
 • Rozpoczęcie zasypek konstrukcji stalowej,
 • Kontynuacja murów z gruntu zbrojonego na skrzydłach 75%

WS-10:

 • Montaż desek gzymsowych, krawężników i zbrojenia kap na ustroju L+P,
 • Zakończenie zasypek za przyczółkami,
 • Płyty przejściowe,
 • Montaż kolektora systemu odwodnienia

WS-12:

 • Montaż desek gzymsowych, krawężników i zbrojenia kap na ustroju L+P,
 • Montaż kolektora systemu odwodnienia
 • Papa na płytach przejściowych

WD-18:

 • Deskowanie, zbrojenie I betonowanie korpusu podpory P-3
 • Deskowanie, zbrojenie i betonowanie poprzecznic P-1, P-3 – etap I
 • Dostawa i montaż belek ustroju niosącego,

PZGd-20:

 • Zasypki inżynierskie za ścianą P1 i P4,
 • Dostawa i montaż konstrukcji stalowej pomiędzy podporami P3 i P4,
 • Wykonanie ław fundamentowych oraz rozpoczęcie murów z GZ przy P1

WD-21:

 • Zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego

PZDd-1L:

 • Montaż kolektora systemu odwodnienia,
 • Papa na płycie ustroju niosącego,

PZŁ 14,15:

 • Papa na płytach przejściowych + beton ochronny

Roboty branżowe

W okresie sprawozdawczy Wykonawca prowadził prace przy:

 • Budowa kanalizacji deszczowej: Trasa Główna kanały deszczowe D5, D5a, D5e, D12a, D13a, D15, D15a, D17, D21, D23a, D24, D25, D26, D30, D33, D36, D36a, D37, D38, D38a, D39, D42, D42a, D44a, D48, D53, D61, D62, D66, D69, D74, D103, D104, D106, D110, D111, D112, D136, D137 i D158
 • Budowa kanalizacji deszczowej: Obwodnica Stawiski kanały deszczowe D301, D308, D309, D311, D316 i D317
 • Przebudowa kolizji wodociągowej – wpinka kolizji MOP
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych – kolizja T4
 • Budowa kanału technologicznego: TG km 0+200 – 0+820, 5+500 – 5+800, 6+400 – 7+200, MOP Górki Wschód i MOP Górki Zachód
 • Budowa oświetlenia drogowego: Układ oświetlenia: 4SO1, Węzeł KOLNO – 1SO2, 1SO3, 1SO4, RONDO 4 – 3SO1, MOP GórkiWschód – 5SO2
 • Budowa przyłączy: 6ZK, MOP Górki Wchód układ 4ZK, MOP Górki Zachód układ 3ZK
 • Budowa zbiorników retencyjnych: ZR-1, ZR-2a., ZR-4, ZR-5, ZR-12, ZR-16, ZR-17, ZR-19, ZR-20, ZR-21, ZR-DW2/czII-03 oraz ZR-24, ZR-26, ZR-28 na Obwodnicy Stawisk.

 

ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

BUDYNKI TOALET NA MOP

 • Wykonywanie prac przygotowawczych – przygotowanie zaplecza
 • Wykonywanie robót ziemnych i fundamentowych

Ochrona środowiska, archeologia

W okresie sprawozdawczym funkcjonował stały nadzór nad pracami związanymi z ochroną środowiska i archeologią.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/