Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 12/10/2021

Wrzesień 2021

W okresie objętym Raportem wykonywane były następujące prace projektowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego, sporządzanie i uzyskiwanie zatwierdzeń dla KNA
 • Prowadzenie przez Projektanta prac projektowych dotyczących DP1903B w związku z Poleceniem Inżyniera nr 5, 8 oraz 10.
 • Przekazanie do zatwierdzenia IK Dokumentu Wykonawcy nr 24: Dokumentacja Systemu Zarządzania Ruchem.
 • Przekazanie do zatwierdzenia IK Projektu usytuowania znaków PD.
 • Przekazanie Inżynierowi dokumentacji powykonawczej robót drogowych i branżowych.

Roboty drogowe

 • Wykonywanie nasadzeń zieleni
 • Wykonywanie zjazdów indywidualnych z kruszywa
 • Wykonywanie pasów technologicznych
 • Humusowanie skarp, rowów, powierzchni płaskich
 • Wykonywanie nawierzchni dróg bocznych
 • Wykonywanie elementów małej architektury na MOP
 • Wykonywanie robót brukarskich na całej inwestycji
 • Montaż barier ochronnych na całej inwestycji (drogi boczne)
 • Wykonywanie oznakowania pionowego i poziomego
 • Kompletowanie dokumentacji powykonawczej
 • Demobilizacja zaplecza budowy

W okresie sprawozdawczym Konsultant dokonał:

 • Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu
 • Sprawdzenia jakości wykonanych robót i materiałów do nich użytych
 • Zgodności prowadzenia robót zgodnie z Projektem Budowlanym i decyzją ZRID oraz innymi przepisami

Roboty mostowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał prace związane z usuwaniem usterek stwierdzonych w czasie obowiązkowej kontroli WINB, robót zaległych oraz uporządkowaniem terenu przyległego.

Roboty branżowe

 • Budowa kanalizacji deszczowej: Trasa Główna kanały deszczowe D5, D5a, D6, D11a, D103, D105 oraz regulacja studni na całej trasie głównej.
 • Budowa kanału technologicznego: TG km 0+000 – 12+520, MOP Górki Wschód, MOP Górki Zachód.
 • Budowa zbiorników retencyjnych: montaż schodów skarpowych.
 • Budowa przyłączy: 8ZK i 9ZK.
 • Budowa przebudowa urządzeń melioracyjnych i rzek: R-A-3 i Dopływ z Kisielnicy odc.1.

Roboty konstrukcyjno – budowlane

EKRANY AKUSTYCZNE I PRZECIWOLŚNIENIOWE:

Zakończenie robót związanych z wykonywaniem ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych.

Ochrona środowiska, archeologia

W okresie sprawozdawczym funkcjonował stały nadzór nad pracami związanymi z ochroną środowiska i archeologią.

W okresie sprawozdawczym: monitorowano nadzór archeologiczny Wykonawcy oraz archeologiczne ratownicze badania wykopaliskowe prowadzone w miejscowości Kobylin.

Prowadzony jest stały nadzór archeologiczny z ramienia Wykonawcy nad wszelkimi pracami ziemnymi. W kwestii poprawności sprawowania nadzoru archeologicznego z ramienia Wykonawcy – brak uwag. Dnia 14.09.2020 r. przedłużono termin pozwolenia WUOZ Łomża na prowadzenie badań archeologicznych realizowanych w formie nadzoru archeologicznego do dnia 31.10.2021 r. (decyzja WUOZ Łomża syg. Ł.5161.3.2019.MK).

Zakres prac w ramach nadzoru przyrodniczego dotyczył w szczególności monitorowania wywiązywania się Wykonawcy Robót z obowiązku przestrzegania odpowiednich norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz z obowiązku przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. W szczególności zwracano uwagę na ewentualne negatywne skutki spowodowane działaniami Wykonawcy w związku z realizacją Robót, jeśli takie wystąpiły oraz monitorowano prawidłowość wykonywania czynności określonych we właściwych decyzjach oraz postanowieniach dotyczących nadzoru środowiskowego i przyrodniczego Wykonawcy Robót. Sprawdzano również czy prace są prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem ochrony stanowisk zwierząt, roślin i siedlisk przyrodniczych zinwentaryzowanych na etapie opracowywania raportów o oddziaływaniu na środowisko. Wszelkie nieprawidłowości zgłaszane są na bieżąco po objazdach nadzoru.

Prace kameralne:

 • analiza harmonogramu prac pod kątem zapisów DŚU i wymagań środowiskowych,
 • weryfikacja sprawozdań miesięcznych z nadzoru przyrodniczego Wykonawcy,
 • kontakt z Wykonawcą budowy w kwestii planowanych prac budowy i ewentualnych napraw uszkodzeń.

Prace Terenowe:

 • wizyty terenowe, podczas których kontrolowany będzie wpływ prowadzonych i planowanych prac na florę i faunę, w szczególności obszarów chronionych i cennych przyrodniczo, oraz gatunków dziko żyjących albo pod ochroną,
 • kontrole aktywności zwierząt,
 • kontrole stanu porządku i ładu na placu i zapleczu budowy, pod kątem odpowiedniego zabezpieczenia magazynowanych, gromadzonych tymczasowo materiałów budowlanych i odpadów, oraz właściwej segregacji odpadów z podziałem na odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne,
 • monitoring postępu prac związanych z budową, montażem i wykończeniem urządzeń ochrony środowiska (przejścia dla zwierząt, ogrodzenia) oraz czynności takie jak np. humusowanie, nasadzenia, obsiew skarp i terenów płaskich,
 • sporządzanie dokumentacji fotograficznej terenu budowy oraz obszarów przylegających do niego.

 

Wyniki kontroli terenu budowy, prowadzony przez nadzór środowiskowy i przyrodniczy.

Podczas kontroli dokonywano przeglądu terenu inwestycji wraz z obszarem bezpośrednio do niego przylegającym, na który mogą mieć wpływ wykonywane prace budowlane.

Flora

 1. Nie odnotowano bezpośredniego, negatywnego wpływu prac budowlanych na rzadkie i chronione gatunki roślin,
 2. Nie odnotowano również negatywnego wpływu prac budowlanych na obszary przylegające do terenu budowy.

Fauna

Entomofauna

 1. Nie odnotowano negatywnego wpływy prac budowlanych na gatunki entomofauny

Herpetofauna

 1. Kontrolowano aktywność płazów,

– W okresie sprawozdawczym nie odnotowano aktywności płazów na terenie budowy.

Ornitofauna

 1. Na terenie budowy stwierdzono obecność takich gatunków jak: kuraki polne,
 2. W poprzednich miesiącach sprawozdawczych na terenie budowy stwierdzono gniazdowania jaskółek brzegówek Riparia riparia w hałdzie humusu w km 3+500 MOP Górki Zachód. W miesiącu wrześniu przeprowadzono kontrolę pod nadzorem ornitologa norek jaskółek brzegówek, stwierdzono wyprowadzenie młodych z gniazd.

Chiropterofauna

 1. Nie prowadzono wyburzeń. Nie odnotowano zagrożeń dla nietoperzy.

Teriofauna

 1. Na terenie budowy stwierdzono ślady obecności dużej zwierzyny tzn. sarny, łosie oraz małe i średnie ssaki takie jak dziki, zające, kuropatwy
 2. Odnotowano potencjalne pułapki dla małych zwierząt (miejsca obarczone ryzykiem wpadnięcia do nich małych zwierząt bez możliwości wyjścia, mogące powodować śmiertelność zwierząt) na terenie prac budowlanych, Wykonawca został na miejscu pouczony.

 

Wyniki z kontroli skuteczności zastosowanych zabezpieczeń ochronnych dla płazów i gadów:

 1. Wykonawca zakończył prace związane z wykonaniem ogrodzenia docelowego

Stan terenów i obszarów chronionych lub obszarów cennych przyrodniczo w sąsiedztwie pasa budowy nie był bezpośrednio zagrożony w zw. z realizacją prac budowlanych.

W okresie sprawozdawczym trwa wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w ramach wycinki 3 dodatkowych drzew.

Trwają prace porządkowe przy rozplantowaniu mas ziemnych.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/