Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 11/06/2019

03.06.2019- 09.06.2019

Prace wykonane w raportowanym okresie

 1. Analiza uwag IK do przekazanych Projektów Wykonawczych, przygotowywanie odpowiedzi oraz wprowadzanie uwag IK do opracowań PW
 2. Trwały uzgodnienia PW w zakresie przebudowy sieci oraz przyłączy z gestorami sieci – PGE Dystrybucja
 3. Analiza możliwości wprowadzenia barier w obrębie zbiorników retencyjnych, które w opinii IK wymagają dodatkowego zabezpieczenia barierami
 4. Przygotowywanie odpowiedzi oraz wprowadzanie niezbędnych korekt do Projektu SOR w związku z Uwagami Zamawiającego
 5. Trwały prace nad korektami i aktualizacją projektów wykonawczych kanalizacji deszczowej i kolizji wod-kan z uwagi na korekty PW innych branż
 6.  Przekazanie Inżynierowi Kontraktu stanowiska Wykonawcy w zakresie opomiarowania sieci wodociągowej na terenach MOP
 7. Przekazanie IK skorygowanej dokumentacji PW wraz z odpowiedziami do Ksiąg Uwag: Tom III/18 – Przepusty w ciągu Obwodnicy Stawisk
 8. Przekazanie IK protokołu Zdawczo-odbiorczego nr 4 – Projekt Budowlany łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi
 9.  Przekazanie IK stanowiska Projektanta dotyczącego uwag weryfikatorów związanych z prawidłowością obliczeń pochyleń ukośnych na rampach przechyłkkowych
 10. Przekazanie rewizji STWiORB do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 4szt.
 11. Przekazanie rewizji PZJ do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 1szt.
 12. Przekazanie przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu aktualizacji wyceny Polecenia Zmiany nr 1
 13. Przekazanie Kierownikowi Projektu projektów porozumień z JST określających warunki przejęcia przebudowanych dróg

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/