Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
środa 14/03/2018

05.03.2018 -11.03.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

• Projektem Budowlanym. Wykonawca kontynuował prace projektowe z poprzedniego tygodnia: prace projektowe związane z opracowaniem Projektu Budowlanego (PZT) zawierającego robocze linie granic pasów drogowych — linie przyszłych podziałów nieruchomości (w liniach rozgraniczających) w zakresie przede wszystkim korekt rozwiązań geometrycznych w planie, analizy przejezdności, widoczności, opracowanie granic pasów drogowych, ogrodzeń TG oraz zbiorników;
• Analizą otrzymanych uwag – koordynacja międzybranżowa uwag oraz prace mające na celu ich wprowadzenie w Projekcie Budowlanym;
• Projektem Budowlanym w zakresie: korekt oraz uszczegóławiania niwelet (przekazano na RT w dniu 07.03.2018 wersję roboczą charakteru niwelety dla TG oraz dróg poprzecznych), bieżącym przygotowaniem przekroi normalnych, szczegółów konstrukcyjnych, analizą oraz korektami dojazdów do zbiorników, korektami barier, oznakowaniem poziomym oraz pionowym w kontekście zmian w geometrii, aktualizacją orientacji;
• Przygotowaniem do wydruku Koncepcji MOP, wraz z poprawkami oraz PZT z liniami rozgraniczającymi;
• Modelem 3d rozwiązań projektowych;
• Projektem budowlanym obiektów inżynierskich, przekazaniem do weryfikacji Wykonawcy obiektów MD-I, PZDs-8, WD-18, PZGd-20, PZDd-1;
• Opracowywaniem i uszczegółowianiem rozwiązań obiektów inżynierskich wraz z koordynacją międzybranżową — pod względem sytuacyjnym i wysokościowym z branżą drogową, pod względem kolizji z pozostałymi branżami;
• Aktualizacją rozwiązań wiaduktów nad S61 (zmiana podpór skrajnych);
• Po otrzymaniu uwag z Departamentu Studiów, Wydział Technologii – Wykonawca ponownie analizował opracowania „Program uzupełniających badań geotechnicznych”;
• Kontynuacją prac nad systemem odwodnienia trasy głównej i pozostałych dróg dojazdowych, omawianie i wprowadzanie zmian ustalonych na spotkaniach wewnętrznych z Wykonawcą;
• Wniesieniem zmian do projektu koncepcji MOP — w nawiązaniu do uwag otrzymanych od GDDKiA;
• Skorygowaniem wstępnie zaproponowanych trasy przekładanych fragmentów sieci wodociągowej. Prowadzenie rurociągów dopasowano do aktualnych granic projektowych;
• Uzupełniono i ponownie przekazano Inżynierowi Kontraktu opracowanie pn. „ANALIZA ZASADNOŚCI WPROWADZENIA NIEZALEŻNEGO SYSTEMU ODWODNIENIA” dotyczącego zbiorników, których projektowanie i wykonanie z przyczyn technicznych i ekonomicznych jest nieuzasadnione;
• Wykonawca odbył rozmowę telefoniczną z Dyrektorem Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża w temacie planowanej na przyszły rok modernizacji sieci wodociągowej, która będzie źródłem zasilenia dla MOP „Górki Wschód” i „Górki Zachód”;
• Stałą koordynacją branżową;
• Analizą paramentów i sposobem zagospodarowania przejść dla zwierząt;
• Kontynuowano prace nad opisami technicznymi Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem;
• Uzupełniano mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych i przygotowywano odpowiedź po otrzymaniu uwag Zamawiającego.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/