Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 14/05/2019

06.05.2019 – 12.05.2019

Prace wykonane w raportowanym okresie:

 1. W odpowiedzi na ponowne wezwanie RDOŚ w ramach uzgodnienia warunków realizacji inwestycji złożono Aneks nr 2 do Raportu OnŚ
 2. Analiza uwag IK do przekazanych Projektów Wykonawczych, przygotowywanie odpowiedzi oraz wprowadzanie uwag IK do opracowań PW
 3. Wykonawca przekazał Kierownikowi Projektu wyjaśnienia do uwag Zamawiającego dotyczących następujących tomów PW: Tom VIII Projekt ekranów, Tom IX – Projekt wzmocnienia podłoża i stateczności skarp
 4.  Przekazano Inżynierowi sporządzony przez Projektanta wykaz zmian występujących w PW względem dokumentacji PB zatwierdzonej przez ZOPI w dn. 23.08.2018 wraz z podaniem ich przyczyny
 5. Trwały uzgodnienia z Urzędem Miejskim w Stawiskach w sprawie projektu porozumienia z JST
 6. Uzyskano e-mailową akceptację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dla zaproponowanego połączenia kanału technologicznego z siecią SSPW
 7.  Przekazano IK pismo zawierające historię próby uzyskania uzgodnienia dot. przebudowy/kolizji z sieciami spółki Hyperion wraz z potwierdzeniami wysyłki dokumentacji do uzgodnienia
 8. Wprowadzanie zmian w specyfikacjach oraz przygotowywanie odpowiedzi do Ksiąg Uwag
 9. Dalsze prace nad Przedmiarami i innymi zestawieniami
 10. Przekazanie rewizji STWiORB do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 9 szt.
 11. Przekazanie rewizji STWiORB (zaakceptowanych uprzednio przez Inżyniera Kontraktu) do zaopiniowania Wydziałowi Technologii Oddziału GDDKiA w Białymstoku – 34 szt.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/