Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
piątek 25/05/2018

07.05.2018 – 13.05.2018

W okresie sprawozdawczym wykonawca pracował nad:

1. Kontynuacja prac projektowych z tygodnia poprzedniego w ramach PB oraz PW.
2. Analiza uwag dotyczących przekazania materiałów: PZT, PAB, MOP, PSOR, Audyt BRD oraz przygotowanie wyjaśnień na posiedzenie ZOPI (Konferencję uzgodnieniową).
3. Przygotowanie odniesienia się do uwag zgłoszonych do II Raportu oraz KSZR.
4. Kontynuowano prace nad Planem Działań Ratowniczych.
5. Prace nad szczegółami konstrukcyjnymi konstrukcji nawierzchni.
6. Niezbędne korekty w dotychczasowych opracowaniach, koordynacje międzybranżowe.
7. Uszczegóławianie projektu budowlanego obiektów inżynierskich.
8. Prace nad materiałami do wniosku o pozwolenie wodnoprawne.
9. Kontynuacja prac nad mapami podziałowymi, analiza materiałów z PODGiK, tworzenie zestawień działek do przejęcia i wykupu, prace nad mapami z projektem udziału.
10. Trwałe prace terenowe związane z wykonywaniem wierceń geologicznych.
11. Przygotowanie wystąpień o zamienne warunki przełączenia do zasilania obiektów MOP Górki Wschód i Górki Zachód

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/