Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 16/04/2019

08.04.2019 – 14.04.2019

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1. Analiza uwag IK do przekazanych Projektów Wykonawczych, przygotowywanie odpowiedzi oraz wprowadzanie uwag IK do opracowań PW
  2. Analiza obowiązujących ustaleń dotyczących Projektu Stałej Organizacji Ruchu, uwzględnienie bieżących zmian oraz aktualizacja projektu barier, przygotowanie materiałów do planowanego spotkania w sprawie PSOR oraz udział w spotkaniu w dn. 10.04.2019r.
  3. Przekazano odpowiedź na wezwanie RDOŚ w ramach uzgodnienia warunków realizacji inwestycji – Aneks do Raportu OnŚ
  4. Analiza odpowiedzi Zamawiającego do Planu Działań Ratowniczych, przygotowanie wersji do przekazania
  5. Przekazanie skorygowanej dokumentacji PW wraz z odpowiedziami do ksiąg uwag:
  • Tom II/2.2 Projekt drogowy – Profile podłużne, Tom II/2.6 Projekt drogowy – Plan tyczenia
  • Tom IX/1 Gospodarka istniejącą roślinnością, Tom IX/2 Projektowanie nasadzenia zieleni
  • Tom VI/1 Energetyka – Oświetlenie drogowe, Tom VI/2 Energetyka – Przyłącza, Tom VI/3 Energetyka – Przebudowa Sn i nN
  • Tom VII/1 Telekomunikacja – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej, Tom VII/2 Telekomunikacja – Budowa kanału technologicznego

6. Wprowadzanie zmian w specyfikacjach oraz przygotowywanie odpowiedzi do Ksiąg Uwag

7. Prace uzgodnieniowe z gestorami sieci m.in. z Hyperion, PGE

8. Analiza uwag Zamawiającego do dokumentacji podziałowej

9. Dalsze prace nad Przedmiarami

10. Przekazanie rewizji STWiORB do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 5 szt.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/